Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за Национално и Световно Стопанство

КУРСОВА РАБОТА

По Стандартизация

На тема:

Квалиметрия - методи за количествена оценка на качеството

Специалност: Икономика

София, 2007 г.


Съдържание:

1. Увод 3

2. Стадии на жизнен цикъл на продукцията 3

3. Отраслови особености 4

4. Формиране на качеството в стандартите 5

5. Формиране на наука за количествената оценка на качеството - квалиметрия 8

6. Квалиметрични методи 9

7. Етапи в работата по хармонизацията 13

8. Заключение 14

Използвана литература 15


……………………………………………………

5. Формиране на наука за количествената оценка на качеството - квалиметрия

Както се вижда от показаните схеми на разработка на френските и европейските стандарти, съответните органи по стандартизация полагат сериозни усилия за разработване на обективен стандарт, съобразявайки се с мнението на всички заинтересовани страни. Това се постига чрез привличане на експерти от различни области, които работят заедно, провеждат се анкети, гласувания по различните варианти. И въпреки това, без системен подход за собствена методологическа база, списъка с мерки, насочени към повишение качествата на стандарта, не биха могли да бъдат съвършени. А съществува ли въобще такъв подход или наука, използвайки методи и похвати с които би могло да се усъвършенства процеса на разработване на стандарта на строга методологична основа с възможност да се избере най-доброто решение при включването на едно или друго изискване в нормативните документи от огромното количество варианти, представени често не в формалистичен вид. Отговор на този въпрос може да се намири в разработките на Азгальдова Г. Г. и Райхмана Э. П., Андрианова Ю. М. и Субетто А. И., Гличева А. В. и други. Тези учени са черпели информация от първоизточниците формирали нова наука - наука за количествената оценка на качеството - квалиметрия. И така, по какъв начин могат методите на квалиметрията в работата по стандарта? Не претендирайки за изчерпателност при изброяването, може да се посочат следните положителни ефекти при прилагането на квалиметрични методи:

  1.  Повишена обективност и коректност на нормите, заложени в стандарта
  2.  Възможност за сравнителна оценка за качествата на конкурентните варианти на стандарта
  3.  Скъсяване на сроковете за разработка и преразглеждане на стандартите
  4.  Създаване на алгоритъм за актуализация на стандартите
  5.  Възможност за създаване на единна методология за хармонизиране на стандартите

……………………………………………….

5. Възможност за създаване на единна хармонизираща методология на стандартите. Технико-икономическите предпоставки за хармонизацията на стандартите са процесите на глобализация в световната икономика, опитите за създаване на единен пазар и преодоляването на нетарифните препятствия при международната търговия. На съвременния етап може условно да отделим две направления при хармонизацията на стандартите: хоризонтално и вертикално. Хоризонталното направление е характерно за най-развитите страни с високо ниво на развитие на производството. Това ниво е характерно в по-голяма част за страните от Европейският съюз, САЩ и Япония. Хармонизирания стандарт с хоризонтално направление, по принцип, може да е стандарт с напълно хармонизирани изисквания за еднакво ниво на качеството (при отделни случаи има смисъл обаче да се съхрани спецификата на националния стандарт в хармонизирания ). С други думи нивото на развитие на производството при водещите страни в света е почти еднакво и при създаването на единен стандарт не възникват трудности, свързани с различията в производствените възможности. При хоризонталната хармонизация се решават проблеми свързани с някои различия в традициите на инженерните школи от различните страни, в трактовката на термините и определенията, използваните измервателни единици и други. Вертикалната хармонизация на стандартите е характерна за развиващите се страни с ниво на развитие на производството значително по-ниско от нивото на високо развитите страни. Тава направление на хармонизация не дава възможност за създаването на напълно хармонизиран стандарт, тъй като промишлеността на развиващите се страни, просто не може да подсигури високото ниво на изисквания, заложени в стандартите на развитите страни.


Използвана литература:

1. Бабаев С. Г., Керимова Л. С. Повышение качества и надежности нефтепромыслового оборудования. - Баку: ЭЛМ, 1996.

2. Матвеева И. В. Стандартизация вчера, сегодня, завтра // Стандарты и качество, 1997, №2.

3. DIN - Mitteilungen + elektronorm. - 2000, № 8.

4. Стандартизация в США // Стандарты и качество, 2001, №3.

5. Коровкин И. А. Тенденции и основные направления развития стандартизации в Российской Федерации на 1996-2001 годы и на период до 2005 года // Стандарты и качество, 1996, №11.

6. Азгальдов Г. Г. Квалиметрия в машиностроении // Надежность и сертификация оборудования для нефти и газа, 2001, № 2

7. Азгальдов Г. Г. Возможные направления использования квалиметрии в сфере производства и эксплуатации оборудования для нефти и газа // Надежность и сертификация оборудования для нефти и газа, 2001, № 4.

8. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии). - М.: Экономика, 1982.

9. Азгальдов Г. Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании - М.: Стройиздат, 1989.

10. Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. - М.: Изд-во Стандартов, 1973.

11. Андрианов Ю. М., Субетто А. И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1990.

12. Гличев А. В. и др. Квалиметрия - наука об измерении качества // Стандарты и качество, 1968, № 1.

13. Поликарпов М. П. Совершенствование нормативной базы характеристик эксплуатационной долговечности насосно-компрессорных труб. Дисс. на соиск. уч. степени канд. техн. наук. - М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2000.

14. Методы квалиметрии в машиностроении. Учебное пособие. Под. ред. В. Я. Кершенбаума, Р. М. Хвастунова - М.: Технонефтегаз, 1999.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа схеми.

Ключови думи:

системи за управление на качеството, квалиметрия, стадии на жизнен цикъл на продукцията, отраслови особености, качество в стандартите, количествена оценка на качеството, квалиметрични методи, хармонизация


Търси за: системи управление качеството | стадии жизнен цикъл продукцията | отраслови особености | качество стандартите | количествена оценка качеството | хармонизация

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker