Helpos.com -

Helpos.com >>  >>  >>   >> HTML

: (31 )  29.45 !


 

 

КАЗУС

 

ТЕОРИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

Условие 1:

 

Имате намерение да закупите автомобил на старо. След проведено проучване сте се спрели на три автомобила, продавани от трима доставчици. Факторите, които ще определят Вашия избор са: репутация на доставчика, марка на автомобила, произход (страна от която е внесен) на автомобила, изминати километри и налични екстри. Разработили сте точкова система за оценка на автомобилите по тези фактори. Доставчик А с репутация оценена на 10 т., предлага автомобил от марка, която Вие оценявате със 7 т., от страна, оценена с 5 т. За доставчик В същите оценки са съответно 9, 8 и 7, а за доставчик С 8, 6 и 9. Автомобилът предлаган от доставчик А получава 2 т. за екстри и е изминал 60 хил. км. А този от доставчик В е на 80 хил. км. и има екстри за 1 т., а от доставчик С носи 3 т. за екстри, но е на 100 хил. км. Решили сте, за всеки 10 хил. км да изваждате по една точка от оценката на всеки автомобил.

Кой от трите автомобила ще изберете, ако ги оценявате по сбора на получените точки?

........................................................................

 

Условие 4:

 

Имате достъп до компютърен модел за прогнозиране движението на валутните курсове. Резултатите от работата му през последния месец са:

 

Брой дадени прогнози за:

Реална промяна на валутите курсове

Повишаване

Без промяна

понижаване

Повишаване

8

1

1

Без промяна

1

1

1

Понижаване

1

2

4

 

Каква сума бихте платили за използването на този модел, за предвиждане на промените във валутните курсове, от гледна точка на Вашия проблем?

.........................................................................

 

РЕШЕНИЕ НА УСЛОВИЕ 2:

 

Често сме принудени да вземаме важни решения относно нашия професионален или личен живот в условия на риск. Ние знаем възможните алтернативи, но резултатите (изходите) от тях зависят от поведението на околната среда, т.е. от стратегиите на природата. Типичен пример за това е и ситуация, в която сме изправени пред дилемата В каква валута да заплатим избрания от нас автомобил за да не понесем алтернативна загуба?. Или с по-прости думи казано в каква валута да изберем да платим за автомобила, така че и при най-неблагоприятното стечение на обстоятелствата да понесем най-малка загуба, или обратното да пропуснем най-малка печалба (да спестим от разходи).

Според заданието вероятността за увеличение на валутите в и с е 30%, а за спад - 60%. Ако се допусне, че освен споменатите две възможности за промяна на цената на валутите, съществува само още една, трета възможност те да останат на същите нива, вероятността за реализирането и ще е равна на 1 (0,30 + 0,60), или 10 %.

........................................................................

 

РЕШЕНИЕ НА УСЛОВИЕ 3:

Ако се върнем към Дървото на решение от Условие 2 ще видим, че сме получили решение на нашия проблем, с краен резултат 9,70, спестяващ ни 0,30 единици. Нека сега приемем, че сме се свързали с човек, който добре познава дадения бранш и е готов да ни даде по-точна прогноза, т.е. да ни осигури перфектна информация. Да приемем ли предложението му?

Нека си припомним, че ние очакваме от своето решение, за разход, сума в размер на 9,70, взето без наличие на допълнителна информация. Тази сума можем да приемем за крайния паричен израз на отказа ни от работа с експерт. Какво ще се случи, ако решим да го наемем:

     Първо, той ще даде своята прогноза;

     Второ, ние ще разработим своите алтернативи;

     И накрая, ще оценим резултатите.

..........................................................................

 

Използвана литература:

 

1.      Терзиев, Д., Теория за вземане на решения, НБУ, ЦДО, София, 2002 г.

2.      Геров, Г., В. Пашева, Приложна математика за икономисти, НБУ, ЦДО, София, 1996 г.

 

Темата е изготвена 30. 09. 2007 г.

Съдържа таблици и изчисления.

Най новите данни са от 2007 г.

 

Ключови думи:

теория за вземане на решения, прогноза, изчисляване на вероятност, проучване на пазара, избор на алтернатива, анализ на информация, оценка на резултати

 


:  |  |   |   |   |   | 

Helpos.com >>  >>  >>   >> HTML

: (31 )  29.45 !


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
, , ,

counter counter ]]> eXTReMe Tracker