Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


СВУБИТ

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Статистика

 

 

На тема:

Статистическо изследване на качеството на произведената продукция и производителността на труда във фирма Инкотех ООД

 

 

Специалност: Информационни технологии

 

 

2008 г.


Съдържание:

 

1. Определяне явлението подлежащо на изследване. Определяне на обобщаващите статистически характеристики подлежащи на изследване. 3

2. Определяне на времевите и пространствени граници на явлението (времето и мястото)  3

3. Определяне вида на статистическата съвкупност (моментна, периодична, генерална, репрезентативна). 3

4. Определяне на същностните статистически признаци, по които се провежда изследването. Класифициране на изброените признаци (метрирани, неметрирани, постоянни, непостояни, факторни, резултативни). 4

5. Определяне на измервателните скали, по които се определят стойностите на изследваните признаци (номинални, рангови, ординални, интервални). 4

6. Систематизиране на регистрираните първични сведения чрез статистическа групировка. Обособяване на групи въз основа на стойностите на гравировъчния признак. Разпределяне на първичните данни по групи, сумиране, записване на честотата на всяка група. 5

7. Формиране на статистически редове на разпределение. 6

7.1. Задаване заглавие на статистически ред, отразяващо съдържанието му. 7

7.2. Формиране на реда в съответствие с числовите характеристики в съответните групи (таблично)  7

7.3. Графично представяне на реда (чрез собствен графичен софтуер, Excel или SPSS)  7

8. Изчисляване на обобщени статистически характеристики. Средни величини (средни аритметични, средни хармонични, средни квадратични). 8

8.1. Алгебрични (аналитични) средни величини. 8

8.2. Неалгебрични (позиционни) средни величини. 12

9. Статистическо разсейване. Изчисляване на средно квадратичните отклонения и дисперсията  15

10. Статистическо изследване на зависимости. Изчисляване на коефициента на корелация. Линейна регресия. Изчисляване на регресионните коефициенти. Анализи и прогнози на базата на регресионния анализ. 16

Използвана литература. 24


 

.....................................................

 

Предмет на изследването е контролът на качеството на произведената продукция и на производителността на труда във фирма Инкотех ООД, гр. София.

Във връзка със статистически контрол на качеството на произведената продукция са направени измервания на номиналния диаметър на 143 машинни елемента, произведени от един работник.

Във връзка с изследването на производителността на труда статистическото изучаване акцентира върху изследването на връзките и взаимозависимостите между трудовият стаж на един оператор на автоматичен струг и броя на произведените изделия за един работен ден. Задачите тук са две: на първо място да се установи с подходящи статистически измерители производителността на работниците и на второ, но не по-малко важно място, дали трудовият стаж на работниците, заемащи еднаква длъжност, влияе пряко върху тяхната производителност (брой на произведените машинни елементи за един работен ден).

 

.........................................................

 

Във връзка с изследването на качеството на произведената продукция в настоящата разработка е възприета интервалната скала с еднаква ширина на груповите интервали. Тук, значенията на признака са измерени със съответните единици за измерване – милиметри.

Във връзка с изследването на производителността на работниците наети в производството на фирма Инкотех ООД е възприета рангова скала. По нея на единиците се определят рангове (поредни места) от 1 до 10. Ранжирането, в случая, не се основава на обективни критерии, свързани непосредствено с дадени признаци, а само изразяват поредното място на единиците. Разликата между ранговете 1 и 2, и 9 и 10 е една единица. Това, обаче, не означава, че различието от гледна точка на признаците, по които се ранжира, между първата и втората статистическа единица (първи и втори работник) и между 9-та и 10-та е еднакво.

 

........................................

 

Като правило при научните изследвания анализът на статистическите данни се ограничава до предварително определен аспект в зависимост от поставената задача. От друга страна, явленията се разглеждат в тяхното развитие и изменение и във връзка с други явления. Това налага при анализа да се обхващат данните не само от едно, а от различни статистически наблюдения, извършвани по различно време и за различни териториални единици. Поради това е необходимо, преди да се проведе статистическият анализ, да се подберат необходимите статистически данни и да се подредят по съответен начин. Това означава да се съставят статистически редове.

Статистическите редове са подбрани и целесъобразно подредени статистически данни за целите на дадено изследване. Обикновено те се представят в статистически таблици и в зависимост от целите на анализа се съчетават в комбинации.

 

.........................................................

 

Получават се комулативни честоти, по които се установява, че 72-рият детайл се намира в интервала 40,29 – 40,30. Тази група, в която се намира медианата, се нарича медианна група. В нея има 36 детайла. Трябва да се установи кой поред е търсеният 72-ри от общата редица. Щом до медианната група има общо 57 детайла, в медианната група търсеният детайл е 15-ият (72 – 57 = 15). Трябва да се установи какъв е размерът на този детайл. Приема се, че детайлите в медианната група се разпределят в интервала 40,29 - 40,30 равномерно така, че размерът на всеки в групата се увеличава спрямо предходния с едно постоянно число, представляващо част от ширината на интервала, падаща се средно на един детайл в медианната група. Затова ширината на интервала (0,01 мм) трябва да се раздели на броя на детайлите в медианната група:

0,01/36 = 0,00028 мм

 

Следва, че 15-ият поред детайл в медианната група, т.е. 72-рият цял ред, има с 0,042 мм (0,00028*15 = 0,0042) по-голям номинален диаметър, отколкото последният в предмедианната група. Предполага се, че последният детайл преди групата на медианата има размер, който съвпада с границата между групите, т.е. 40,29 мм. И щом търсеният 72-ри детайл има с 0,042 мм по-голям диаметър от детайла с размер 40,29 м, той има размер 40,29 + 0,0042 = 40,2942 мм.

Следователно Ме = 40,2942 мм.

 

.................................................

 

Коефициентите на регресията по горните формули са обратни по смисъл но не са взаимнообратни величини, тъй като зависимостта не е функционална.

Когато по регресионното уравнение се намира ŷ по съответните стойности на x, това не са действителните стойности на у, а техните оценки, т.е. такива, каквито биха били те, при положение че зависимостта се проявява еднакво при всички единици. Разликата между емпиричните стойности на у и изчислените ŷ са конкретните грешки на оценките.

Общата стандартна грешка на оценката (Sy) може да се изчисли като средна квадратична величина на тези разлики. Тя може да се интерпретира като мярка на остатъчната вариация, дължаща се на фактори, които не се съдържат в x. Между значенията на ŷ, получени посредством регресионното уравнение, има вариация, която се обуславя от факторния признак.

 

...............................................

 


Използвана литература:

1.     Гатев, К., „Въведение в статистиката”, ИК „Лиа”, София 1995 г.

2.     Павлова, В., „Бизнесстатистика”, НБУ, ЦДО, София, 2002 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, формули, изчисления с конкретни данни.

 

Ключови думи:

статистическа съвкупност – моментна, периодична, генерална, репрезентативна; статистически признаци – метрирани, неметрирани, постоянни, непостонянни, факторни, резултативни; измервателни скали – номинални, рангови, ординални, интервални; статистическа групировка; статистически редове; средни величини – алгебрични, мода, медиана; статистическо разсейване – средно квадратично отклонение и дисперсия; корелация; регресия; регресионен анализ

 


Търси за: периодична | генерална | репрезентативна | постоянни | факторни | резултативни | рангови | интервални | статистическа групировка | статистически редове | мода | медиана | корелация | регресионен анализ

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker