Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Изследване на вноса на потребителски стоки в Република България за периода 2001 – 2005 г.

 

Предмет: Статистика в международния бизнес

Спец. МИО

2007 г.

Съдържание

 

І. Изходни данни. 3

ІІ. Описателен анализ. 4

1. Абсолютен прираст………………………………………………………..4

2. Темпове на растеж и темпове на прираст. 6

ІІІ. Диагностичен анализ. 14

1. Изравняване по метода на верижните (плъзгащите се) средни. 15

2.   Изглаждане по права (праволинеен тренд) 18

3.   Изравняване по парабола (параболичен тренд) 21

4.   Изглаждане по парабола от трета степен (кубичен тренд) 24

5.   Изравняване по метода на експоненциалната функция. 30

ІV. Прогностичен анализ. 42

Използвана литература: 47


І. Изходни данни

 

Представените стойности в таблица 1 отразяват стойността на вноса на Република България за периода 2001 - 2005 г., по тримесечия, на потребителски стоки и в частност на три групи: лекарства и козметика; храни, напитки и цигари; и мебели и домашно обзавеждане.

............................

 

Целта на настоящото изследване е да се проследи равнището и динамиката на вноса на посочените три групи стоки за периода 2001 - 2005 г., по тримесечия. Това ще бъде направено чрез моделиране на структурата и тенденцията на развитие с помощта на подходящи методи и модели за анализ.

Също така ще бъдат направени анализ и оценка на получените резултати и краткосрочна прогноза за 2006 г. по тримесечия.

            ІІ. Описателен анализ

 

            Описателният аспект на анализа се изразява в изчисляване на произволни статистически величини въз основа на разполагаемата статистическа иноформация, чрез които се описват закономерностите в развитието на изследваното явление за определен интервал от време, без да се търсят причините, под влиянието на които са формирани тези закономерности.

            Ще разгледам следните величини:

1.                Абсолютен прираст – абсолютният прираст (∆Y) е разликата между размера на явлението през даден период и друг период, приет за база. Той може да бъде положителна величина и да показва увеличение или отрицателна, която показва намаление (отрицателен прираст).

            При изчисляване на абсолютния прираст за базов период (момент) може да се приеме всеки предходен (Yi-1) или първият в реда (Y1).

            Когато за базов се приеме всеки предходен период в реда, абсолютните прирасти (първите последователни разлики) се наричат верижни абсолютни прирасти и могат да се представят в обща формула:

Yi/i-1 = Yi - Y1

........................................................


2. Темпове на растеж и темпове на прираст

 

            Най-често скоростта на развитието се характеризира с темпове на растеж и темпове на прираст. По форма те са динамични относителни величини, представяни в коефициент или процент.

            Темпът на растеж (Т) се получава като отношение на абсолютния размер в даден период (момент) към абсолютния размер в друг период (момент), приет за база. За много последователни периоди темповете могат да бъдат с верижна или с постоянна основа.

            Темповете с верижна база, наричани още верижни темпове (Тi/i-1), се изчисляват, като размерът на явлението във всеки подпериод (Yi) се раздели на размера в предходния подпериод (Yi-1):

 

Тi/i-1 =

Yi

Yi-1

            Темпът, представен по този начин, показва колко пъти размерът в дадения подпериод е по-голям или по-малък от размера през предходния подпериод, приет за единица. Ако се умножи по сто, темпът се представя в процент, т.е. базата се приема за 100.

.............................................

ІІІ. Диагностичен анализ

 

            На този етап ще експериментирам няколко метода за описание на тенденцията на развитие, с цел да определя кой е моделът, който описва най-адекватно промените в изследвания динамичен ред и да направя съответните изводи. 

            На графика 2 е представено развитието на изследваното явление – вносът на потребителски стоки в България по тримесечия за периода 2001-2005 г. Въпреки, че линиите, които изобразяват емпиричните динамични редове, са начупени, все пак показват основното направление в развитието на изследваното явление – към плавно увеличение.

.......................................................

2.     Изглаждане по права (праволинеен тренд)

 

            Приемаме, че трайната тенденция (трендът) се описва от права линия, която в случая ще приеме вида: Ŷ  = а    + bt

Y = Na + b t

Yt = at+ b t2

            Както е известно от теорията на статистиката, параметрите на правата а и b по метода на най-малките квадрати се установяват чрез решаването на следната система от уравнения:

 

 

 

Ще илюстрирам изравняването по метода на най-малките квадрати в следните таблици 12, 13, 14.

            При изравняването на тренда при вноса на лекарства и козметика, уравнението на правата придобива вида: Ŷ  = 89,36    + 1,58t

..........................................................

Използвана литература:

 

1.      Величкова, Н., В. Павлова, „Статистически методи във външната търговия”, ИСК при УНСС, София 2003 г.

2.      Тодорова, С., „Статистика в икономиката и бизнеса”, София, 2004 г.

3.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2001 г.

4.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2002 г.

5.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2003 г.

6.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2004 г.

7.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2005 г.

8.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 12, 2006 г.

9.      Информационен бюлетин  на БНБ , брой 02, 2007 г.

..................................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата е почти изцяло съставена от таблици и графики като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

внос на потребителски стоки, темпове на растеж и прираст, диагностичен анализ – изравняване по метода на верижните средни, изглаждане по права и по кубичен тренд, експоненциална функция


Търси за: внос потребителски стоки | темпове растеж прираст | диагностичен анализ изравняване метода верижните средни | изглаждане права кубичен тренд

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker