Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

БОТЕВГРАД

КАЗУС

По дисциплината: Бизнес статистика

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Условие на казуса:. 4

1. Във връзка с анализа на динамиката на продажбите:. 4

1.1. Подредили сте данните за продажбите по години от 2005 г. до 2009 г. в периодичен динамичен статистически ред, представен в таблица:. 4

1.2. От данните в таблицата сте изчислили средния годишен абсолютен прираст на продажбите:. 5

1.3. Изчислили сте верижните темпове на нарастване на продажбите, записани в горната таблица. Изчислените въз основа на тях средни геометрични темпове за целия период:  5

1.4. По данните от таблицата сте съставили линейна диаграма за мъжките и дамските обувки:. 6

1.5. Въз основа на диаграмите, евентуално и по други съображения, сте приели, че тенденцията през периода се описва добре от линеен тренд. 6

1.6. Ако има основание да се предполага, че досегашната тенденция (трендът) ще се запази през следващите години, може да се очаква, че през 2010 г. ще бъдат продадени:  7

2. Във връзка с анализа на структурата на продадените обувки по номера и по вид – мъжки и дамски:. 7

2.1. Поискали сте да ви изчислят средния номер на продадените през 2009 г. мъжки и дамски обувки по формулата на претеглената средна аритметична:. 7

2.2. Поискали сте да определят и най-търсения номер мъжки и дамски обувки, т.е. това, което в статистиката се нарича мода и при разпределение по интервална скала се прилага формулата:. 8

2.3. Поискали сте и да изчислят по формулата стандартното отклонение по номера на обувките:. 8

2.4. Посочете също формулата, по която искате да ви изчислят интегралния коефициент на измененията в структурата на продадените обувки  за периода 2005 ‑ 2009 година по номера и по вид – мъжки и дамски:. 8

3. Във връзка с анализа на зависимостта на оборота от рекламната дейност:. 9

3.1. Поискали сте данни по магазини в 25-те града за продадените обувки (общо мъжки и дамски) и за разходите за реклама през 2009 г. и сте съставили линеен регресионен модел по формулата. 9

3.2. Теснотата (силата) на зависимостта е измерена чрез корелационния коефициент:  9

3.3. Коефициентът на детерминацията в случая е:. 9

4. Във връзка с анализа на рекламациите:. 10

4.1. Организирали сте извадково изследване, обхващащо 240 мъже и 320 жени, купили обувки от фирмата през 2009 г. Установили сте, че са били рекламирани 0,8 % от продадените мъжки и 1,1 % от продадените дамски обувки. За да се разбере дали разликата е статистически значима или е случайна, сте проверили съответна хипотеза. 10

4.2. При положение, че в конкретния случай степените на свобода са 120, емпиричната стойност на характеристиката е 2,46, теоретичната е 1,98, и равнище на значимост 0,05, следва заключението:. 10

5. Във връзка с проучването на мнението на работниците относно условията на труда:  10

5.1. Направили сте анонимна анкета, обхванала 56 мъже и 44 жени. Установено е, че 17 мъже (30 %) и 18 жени (40 %) не са доволни от съществуващите условия на труда. Останалите са отговорили, че условията ги удовлетворяват. С оглед на анализа по-нататък, сте направили категорийна групировка по ординални скали и сте съставили таблица:. 10

5.2. От данните в таблицата сте изчислили по съответните формули коефициентите на контингенцията, измерващи зависимостта на дадените отговори от пола на работниците, като сте приложили съответните формули:. 11

Използвана литература:. 13

 

Условие на казуса:

Фирма „М” е с предмет на дейност продажба на мъжки и дамски обувки и има магазини в 25 града на страната. Ръководството на фирмата се нуждае от анализ на нейната дейност през 2009 година със съответни изводи и оценки с оглед на разработването на бизнес стратегията за следващите години. За целта е сключила договор с известна консултантска фирма, която да направи анализа. В заданието към договора се предвижда по-конкретно:

-         Анализ на измененията (динамиката) в обема на продажбите, очертаващите се тенденции и вероятните бъдещи продажби на мъжки и дамски обувки;

-         Анализ на структурата на потребителското търсене (продажби) по номера на обувките и по вид – мъжки и дамски;

-         Анализ на зависимостта на оборота (стойността на продажбите) от рекламната дейност на фирмата;

-         Анализ на рекламациите от страна на клиентите;

-         Проучване на мнението на работниците във фирмата относно условията на труда.

Представете си, че вие работите в консултантската фирма като специалист в областта на анализа и в частност по прилагането на статистически методи в тази област. На вас е възложено да изпълните заданията по договора и да изложите в доклад резултатите със съответни препоръки и заключения. Във връзка с това сте събрали необходимите данни и сте си послужили със съответните статистически методи.

1. Във връзка с анализа на динамиката на продажбите:

1.1. Подредили сте данните за продажбите по години от 2005 г. до 2009 г. в периодичен динамичен статистически ред, представен в таблицата:

 

Години

Продадени обувки – хил. чифта

Верижни темпове - %

мъжки

дамски

общо

мъжки

дамски

общо

2005

8

10

18

-

-

-

2006

12

14

26

150

140

144.4

2007

10

12

22

83.3

85.7

84.6

2008

11

13

24

110

108.3

109

2009

14

16

30

127.2

123

125

Общо

55

65

120

470.5

457

463

 

1.2. От данните в таблицата сте изчислили средния годишен абсолютен прираст на продажбите по формулата:

 :

 

……………………………………………………………………………............

Използвана литература:

1.      Гатева, Н., К., Гатев, „Статистика, Статистически методи в емпиричните изследвания в бизнеса”, изд. „Парадигма”, 2008 г.

            ................................................................................................................................

            Темата е изготвена през май 2010 г.

            Съдържа множество формули и таблици.

            Най-новата информация е от 2010 г.

            Ключови думи: статистика, анализ, динамика на продажбите, динамичен статистически ред, годишен абсолютен прираст, темп на нарастване, линеен тренд, средна аритметична, мода, стандартно отклонение, линеен регресионен модел, корелация, детерминация, категорийна групировка

 

 


Търси за: статистика | динамика продажбите | динамичен статистически ред | годишен абсолютен прираст | темп нарастване | линеен тренд | средна аритметична | мода | стандартно отклонение | линеен регресионен модел | корелация | детерминация

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker