Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


Шуменски университет „Константин Преславски”

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

По Статистика

 

На тема:

Анализ на динамични редове и приложението му в туристическото предлагане

 

 

 

Шумен, 2009 г.


Съдържание:

 

1. Статистически анализ. 3

1.1. Същност на статистическия анализ. 3

1.2. Основни направления на статистическия анализ. 3

1.3. Предпоставки на статистическия анализ. 4

2. Същност и елементи на статистическите редове. 4

3. Видове статистически редове. 5

4. Статистически методи за анализ на динамични (временни) статистически редове. 6

4.1. Познавателна същност, компоненти на динамичните редове и основни насоки на анализа  6

4.2. Видове и системи динамични редове. 7

5. Статистика на туризма. 11

6. Връзка между динамични редове и туризъм.. 12

6.1. Изследване динамиката на туристическите посещения в България. 12

6.2. Изследване динамиката на посещенията на български туристи в чужбина. 16

Заключение. 20

Използвана литература. 21

 


 

 

……………………………

 

Статистическия анализ е приложение на статистическите методи за обработка на статистически данни, получени при наблюдението, групировката и сводката и за изучаване на производни статистически величини и тяхното тълкуване, с цел разкриване на същността, състоянието, тенденциите, закономерностите и зависимостите между изучаваните явления.

Етапите на статистическия анализ са: предварителен, изчислителен и тълкувателен.

При предварителния етап, в зависимост от особеностите на изследваните явления и целта на изучаване, се конструират система от количествени измерители. Обикновено те се изразяват в статистико-математически форми.

Чрез изчислителния етап се изчисляват не само междинни, но и производни статистически величини, а също така крайни и основни резултати от анализа.

При тълкувателния етап въз основа на получените резултати и тяхното сравнение може да се стигне до определени изводи и заключения.

В зависимост от поставените цели и задачи, статистическият анализ бива: описателен, диагностичен, прогностичен и номографичен. При описателния анализ се дава описателна характеристика с помощта на производни величини за определено място и време. През този етап не се търсят причините, които пораждат установените закономерности.

 

……………………………

 

4.1. Познавателна същност, компоненти на динамичните редове и основни насоки на анализа

Статистиката изучава явленията на само в статика, но и в динамика, защото в развитието се проявяват закономерности, които имат статистически характер и могат да се разкрият и изучат само със статистически методи. Чрез статистическия анализ може да се изучи скоростта на развитие и да се изучат основната тенденция, сезонните, цикличните и случайните колебания. Изходно начало при приложението на статистически методи за изучаване на явленията в тяхното развитие е съставянето на динамични статистически редове. В статистиката динамичен ред се нарича редът от първични и производни статистически величини, които са подредени в хронологична последователност и характеризират изменението и развитието във времето на изследваните явления. Динамичните редове са статистическа форма за изразяване развитието във времето. Динамичните редове могат да бъдат изразени в натурални, парични и трудови единици. Те са отворени, т.е. могат да бъдат продължавани, докато вариационните редове са затворени. Вариационните редове завършват със сбор, защото изразяват разпределение, а при динамичните редове не се прави сбор, защото те изразяват развитие във времето.

Всеки динамичен ред има два задължителни елемента:

-     ред на времето;

-     ред на показателя.

Когато динамичният ред е даден отделно, тогава той има и заглавие.

 

……………………………

 

Статистически показатели за анализ на общото развитие. Динамичните (временни) хронологични статистически редове са резултат на статистически групировка и сводка и затова изразяват изследваното явление с абсолютни единици. Динамични статистически редове могат да бъдат съставени от обеми, равнища и маси за определен период или момент от време. За да се извърши анализ на общото развитие на динамичните редове, е необходимо да се изчислят две групи статистически показатели. Показатели на средния размер и показатели за измерване скоростта на изменение, наричани още описателни показатели.

Статистически показатели за среден размер на величините на членовете на динамичния ред. Средният размер (обем, равнище или маса) за определен период от време се изчислява чрез формулите за средна геометрична и средна хронологична величина.

Средна хронологична величина. Изчислява се от динамичните статистически редове. Тя представлява средна аритметична, изчислена за различни временни периоди. Средно хронологичната дава сводка, обобщаваща, качествено-количествената характеристика на средното равнище на динамичния ред за определен период от време, изчислен за един и същ обект или съвкупност от обекти, но за няколко последователни периода или момента.

 

……………………………

 

Средната величина на всички пътувания на български граждани в чужбина е:          Х^ = 3 309 646.

Средната величина на всички пътувания на български граждани в чужбина с цел туризъм е:                        Х^ = 1 363 532.

От таблицата се вижда, че на първо място са пътуванията на българските граждани през 2007 г. - 4 514 547 души, на второ място са посещенията през 2005 г. - 4 234 866 души и на трето място са пътуванията през изминалата 2006 г. - 4 180 357 души. Най-малка е стойността на пътуванията през 2000 г. - 2 336 738. Забелязва се тенденция на увеличаване броя на пътуванията на български граждани в чужбина през периода 2000-2007 г.

Наблюдава се тенденция на намаляване на пътуванията на българските граждани в чужбина с цел туризъм. На първо място са пътуванията от този вид през 1996 г. - 2 353 457, на второ място са пътуванията през 1995 г. - 2 314 810 и на трето място са пътуванията през 1997 г. - 1 807 950 души.

 

……………………………

 

В периода 2001-2007 г. българите най-много са пътували в Турция, Гърция, ФР Югославия, Македония, Великобритания, Германия и Румъния.

За същия период пътуванията на българи в чужбина с цел туризъм са в Турция, Гърция, ФР Югославия, Германия, Румъния, Македония и Италия.

 


Използвана литература

 

1.      www.nsi.bg – Официален сайт на Национален статистически институт.

2.      Ракаджийска, Св., Маринов, Ст., „Туристически пазари, реклама и пъблик рилейшънс”, Андина, 1998.

3.      Величкова, Н., „Статистически методи за изучаване и прогнозиране развитието на социално-икономически явления”, София, 1981 г.

4.      Министерство на културата и туризма http://www.nalis.gov.tt/AdministrationGov/Min_CultureandTourism.htm/

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици и реални статистически данни за туризма за периода 2001-2007 г.

 

Ключови думи:

статистически анализ, статистически ред, видове статистически редове, статистически методи за анализ, динамични статистически редове, системи динамични редове, статистика на туризма, динамика на туристическите посещения, посещения на български туристи в чужбина

 


Търси за: статистически анализ | статистически ред | видове статистически редове | статистически методи анализ | динамични статистически редове | системи динамични редове | статистика туризма | динамика туристическите посещения | посещения български туристи чужбина

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (39 лв)  37.05 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker