КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината: Статистика

на тема:

Анализ на динамиката на броя легла в средствата за подслон в Република България

за периода 2000 - 2009 г.

2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

1. Въведение в тематиката. 4

1.1. Същност и актуалност на избрания проблем.. 4

1.2. Обект, цел, задачи и обхват на изследването. 4

1.3. Основни статистически методи използвани при анализа. 5

1.4. Източници на статистически данни.. 5

2. Основни категории и понятия, приложени в изследването. Определения. 5

3. Анализ на изучаваното явление. 6

3.1. Описание на приложените статистически  методи.. 6

3.2. Приложение на описаните методи върху данните и тълкуване на получените резултати. 9

4. Заключение. Изводи и препоръки. 16

Използвана литература:. 17

Приложение:. 18

………………………………………………………………………………………..

Задача 1: Визуализиране на временния ред чрез линейна времедиаграма.

На графика 1. е представено развитието на легловата база в средствата за подслон в Република България за периода 2000 – 2009 г. Въпреки, че линиите, които изобразяват емпиричните динамични редове, са начупени, все пак показват основното направление в развитието на изследваното явление – към постепенно увеличение, с изключение на 2001 г., където имаме минимално намаление.

Графика 1: Брой на леглата в средствата за подслон в Република България през периода 2000 – 2009 г. (хил.)

…………………………………………………………………………………………

Задача 3: Въз основа на средните характеристики да се направи прогноза за броя на леглата през 2011 г.

При прогнозирането със средногодишните темпове се прави допускането, че през прогнозираният период изследваното явление ще се развива по същата закономерност, както през изминалия период. По този начин се прави в известен смисъл механично продължение на трендовата линия.

Прогнозирането с този модел предполага наличието на следното условие:

-                     Броят на леглата се е изменял с постоянни темпове на растеж и съществуват основания да предполагаме, че в най-близко бъдеще той ще продължи да се изменя със същите темпове на растеж;

В този случай обемът на изследваното явление може да се представи по следния начин:  Броят на легловата база за 2000 г. + Т (11) * Средният абсолютен прираст / 120 +11*18,6 = 324,6

Прогноза за 2011 г.

324.6

……………………………………………………………………………………

4. Заключение. Изводи и препоръки.

В заключение трябва да се отбележи, че въпреки колебанията в стойностите на основните и средни характеристики на временния ред, при анализа на легловата база в средствата за подслон в Република България за периода 2000 – 2009 г. се наблюдава увеличение, факторите за което са туристическата политика за привличане на повече туристи, както чуждестранни, така и български, което от своя страна довежда до увеличаване на легловата база за настаняването им, а може би и цялостните промени у нас през периода на преход към демокрация и пазарна икономика, продължаващи и в наши дни.

Само бъдещето ще покаже, но най-вероятно това увеличение ще се запази, което би спомогнало за по-бързото развитие на туристическия бранш, привличането на повече туристи и по-качествения туристически продукт.

Но активна роля трябва да играе и държавата. Тя трябва да подобри качеството в обслужването и хотелската инфраструктура; да се заеме дейно с организирането на рекламата на Република България като атрактивна туристическа дестинация; да се подобри качеството на образуванието, да се осигуряват стажове и практики на студенти от специалност „Туризъм”, което от своя страна ще осигури качествени кадри в сферата на Туризма.

…………………………………………………………………………………..

Използвана литература:

1)     Аркадиев, Д., „Статистика“, 2007 г.;

2)     Хаджиниколов, Х., „Икономика на хотелиерството и ресторантьорството“, 2005 г.;

3)      www.nsi.bg

……………………………………………………………………………………

Темата е изготвена 2010 г.

Най-новата информация е от 2009 г.

Разработката съдържа множество формули, таблици и диаграми.

Ключови думи: анализ, динамика, брой легла, статистически методи, източници, данни, времедиаграма, тренд, темп на прираст, темп на растеж, средни характеристики, прогностичен анализ, верижна база, нулева хипотеза, корелация, детерминация

 


Търси за: анализ | динамика | брой легла | статистически методи | източници | данни | тренд | темп прираст | темп растеж | средни характеристики | прогностичен анализ | верижна база | нулева хипотеза | корелация | детерминация

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (45 лв)  40.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker