Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


   ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Статистически методи за определяне на качеството на земеделските зърнени култури

2007 г.

 

Съдържание:

Увод. 3

Цел и задачи на дипломния проект.. 4

1. Преглед на съществуващите технологии за окачествяване на зърнени култури.. 4

1.1. Намиране на общи характеристики за контрол на качеството на земеделска продукция. 12

1.2. Критерии за оценка. 12

1.3. Описание на използваните процедури за определяне на геометричните параметри на обекти.. 13

2. Теоретични основи.. 14

2.1. Намиране на граница между два класа обекти.. 14

2.2. Оценка на използваните признаци. 17

Получени резултати.. 30

Заключение.. 55

Използвана литература.. 56

Приложение. 57

 

            Увод

Oператорите на динамични системи в енергетиката, самолетостроенето, топлотехниката, химията, военната промишленост и други инженерни области изпълняват множество от задачи, изискващи надеждни действия за ограничено време при непрекъснати смущения от външната среда. С нарастване сложността и степента на автоматизация на такива системи все по-голямо разпространение придобива компютърно-базираната тренировка, развиваща операторските умения за наблюдение, контрол, управление и диагностика в условия, близки до реалните. Такава тренировка в сравнение с тренировката с реална система в реални условия има следните предимства:

-         възможност за провеждане паралелно с реализацията на системата;

-         изследване на повече ситуации в по-широк параметричен диапазон; 2

-         наблюдаване взаимодействието на обучавания със системата;

-         непосредствен анализ на  резултатите от това взаимодействие;

-         разширяване и задълбочаване на знанията за системната структура и функции.

            С развитието на техниките на изкуствения интелект, програмирането и мултимедийните технологии през последните няколко години се създадоха предпоставки за разработване на интелигентни среди за тренировка с динамични системи. Решаването на редица проблеми, свързани с тях, би повишило качеството на обучението и намалило разходите на експертен труд.

            Развитието на науката и техниката се съпътства с все по-широко приложение на експеримента, който обхваща нови и все по-сложни явления. Това от своя страна засилва ролята на експеримента в цялостното развитие на научните изследвания. Така е и в областта на селскостопанската техника и технология, където отделните машини и съоръжения изпълняват сложни технологични процеси при твърде разнообразни условия или някои процеси се извършва ръчно. Във връзка с това повишаването на ефективността на експерименталните изследвания има съществено значение както за науката, така и за практиката.

            В системата на селското стопанство и растениевъдството зърнопроизводството има голямо значение, тъй като осигурява хляба на населението и е фуражна база на животновъдството. Към него се отнася отглеждането на зърнено – житни (пшеница, ръж), зърнено – фуражни (царевица, ечемик, соя, овес, просо и други) и на зърнено – бобови (фасул, грах, леща, и други) култури.

            Цел и задачи на дипломния проект

Целта на настоящия дипломен проект е да се приложи теорията на статистическите решения за определяне на качеството на земеделската продукция с цел разделянето й на два класа: здрави зърна (отговарящи на стандарта) и болни зърна (неотговарящи на стандарта).

Да се анализират известните интегрални показатели на формата и да се намери най-полезния (информативен), който би бил приложим за всички култури.   

Постигането на тези цели предполага  решаването на следните задачи:

-         Намиране на оптималната стойност (в смисъл на минимум загубите при грешно решение) на границата между двата класа за използваните признаци за разделяне по качество на описаните, приложени за следните култури: пшеница, ечемик, просо, царевица, фасул, леща, соя и грах.

-         Изследване на интегралните показатели по вероятностните характеристики и количеството информация.

-         Формиране на най-полезния интегрален показател.

-         Анализ на изменението на оптималната граница за всеки признак в зависимост от съотношението на загубите при неправилни решения и за различни априорни вероятности за поява на двата класа.

-         Разработване на практическо ръководство за упражнения по дисциплината “Контрол на качеството” (виж Приложението).

....................................................................................................................................................

            Заключение

В настоящата разработка са изследвани 6 показателя на формата на селскостопанската продукция.

Програмно е реализирана процедура за намиране на оптималната разделяща граница между два класа обекти (здрави, болни), изчислена от условието за минимален риск при разпознаването.

Оценена е полезността на използваните признаци на формата, като се използват числените характеристики на разпределението за двата класа и количеството информация, съдържащо се във всеки признак.

Формиран е обобщен показател на полезността за всеки признак.

....................................................................................................................................................

Използвана литература:

1.      БДС 602-87. Пшеница изкупваема и за реализация.

2.      БДС 606-73. Ечемик фуражен изкупваем и за реализация.

3.      БДС 607-73. Царевица на зърно изкупваема и за реализация.

4.      БДС 755-82. Соя.

5.      БДС 757-74. Леща изкупваема и за реализация.

6.      БДС 758-74. Грах фуражен (зимен и пролетен) на зърно изкупваем и за реализация.

7.      БДС 759-81. Фасул зрял изкупваем и за реализация.

8.      БДС 2023-70. Просо изкупваемо.

9.      БДС 3642-87. Зърно. Методи за вземане и оформяне на проби и правила за реализация.

10. БДС 13 380-88. Зърно. Методи за определяне съдържанието на примеси и дребно зърно, изравнеността и едрината.

11. Гатев Г. И., Велев Ц. В., Стойкова Ц. В. Методи, алгоритмми и програми за моделиране и оптимизиране на производството, София, Техника, 1973.

12. Горелик А. Л., Скрипкин В.А. Методи разпознавания, Москва, Висшая школа,

13. Митков А., Минков Д. Статистически методи за изследване на селскостопанска техника, I част, София, Земиздат, 1989.

14. 14. R. Tzonev,  S. Penchev  and E. Kuleva  Shape analysis  of  plant    products

15. using  machine vision.” Energy efficiencyand agricultural  engineering

16. Таня Т. Л., Дипломен проект, Русе, 2000.

             Темата е изготвена 2007 г.

Най-новите данни са от 2000 г.

Изчисленията в настоящата разработка са извършени с помощта на програмния продукт DELPHI.

Темата съдържа множество таблици, графики, формули.

Приложението представлява: Практическо ръководство за упражнение по дисциплината: “Контрол на качеството”, озаглавено: “Контрол на качеството на селскостопанска продукция чрез оценяване на формата на обектите.”

             Ключови думи: зърнени култури, земеделска продукция, зърна, влага; хектолитрово тегло, стъкловидност, лабораторна проба, средна проба, фракция, шахматни извдки, ситова рамка, пресявка, коефициент на формата, голяма ос, малка ос, статистически решения, качество, нулева хипотеза, алтернативна хипотеза, функция на Лаплас, матрица, среден риск, коефициент на правдоподобие, дисперсия, априорни вероятности, полезност на интегралните показатели,

 


Търси за: зърнени култури | земеделска продукция | зърна | влага | средна проба | коефициент формата | голяма | малка | статистически решения | качество | нулева хипотеза | алтернативна хипотеза | функция Лаплас | матрица | среден риск | дисперсия

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker