Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

по

Статистически анализ

на тема: Решени задачи по статистически анализ

 

2008 г.

Съдържание:

Задача І: Да се изготви статистически анализ на изразходената електроенергия /Ео/, въз основа на данните от табл.1 и с помощта на следните величини. 3

1. Изчисляване на точкови величини:. 3

1.1.      средна аритметична. 3

1.2.      Размах на разсейване. 4

1.3. Коефициент на вариация. 4

1.4. Средноаритметично отклонение.. 4

1.5. Стандартно (средноквадратично) отклонение. 5

1.6. Дисперсия. 6

1.7. Коефициенти на асиметрия.. 6

1.8. Коефициент на ексцес. 8

2. Проверка на разпределенията. 8

2.1. Нормално разпределение. 8

2.2. Стандартна /стандартна/ грешка на оценката на средна аритметична величина  9

2.3. - разпределение. 9

3. Проверка на хипотези.. 9

3.1. Проверка на хипотеза за равенство на средно аритметични за две извадки   9

3.2. Емпирична характеристика за проверка на хипотези относно разликата между две дисперсии.. 10

4. Еднофакторен дисперсионен анализ – F отношение. 10

Задача ІІ:. 13

Да се изготви статистически анализ на изразходената топлоенергия /То/, съгласно посочените данни в табл. 1. и с помощта на следните величини:. 13

1. Точкови величини:. 14

1.1. средна аритметична. 14

1.2. Размах на разсейване. 14

1.3. Коефициент на вариация. 14

1.4. Средноаритметично отклонение.. 14

1.5. Стандартно средноквадратично отклонение.. 15

1.6. Дисперсия. 16

1.7. Коефициенти на асиметрия. 16

1.8. Коефициент на ексцес. 17

2. Проверка на разпределенията с някои теоретични разпределения. 18

2.1. Нормално разпределение. 18

2.2. Средна /стандартна/ грешка на оценката на средна аритметична величина  19

3. Проверка на хипотези.. 19

3.1. Проверка на хипотеза за равенство на средно аритметични за две извадки   19

3.2. Емпирична характеристика за проверка на хипотези относно разликата между две дисперсии.. 20

4. Еднофакторен дисперсионен анализ – F отношение.. 20

Използвана литература:. 23

Предоставени са следните данни за изразходена електро- и тополоенергия (табл. 1)      

                                                                           Табл. 1

 

 

Период

Електроенергия

Топлоенергия

Млн. квт.ч

Млн. ккал.

Общо

Ео

От ТЕЦ

Ет

От АЕЦ

Еа

От ВЕЦ

Ев

Общо

То

Реализа-цияТр

 

            Задача І: Да се изготви статистически анализ на изразходената електроенергия /Ео/, въз основа на данните от табл.1 и с помощта на следните величини.

1. Изчисляване на точкови величини:

1.1.    средна аритметична

 

           

 

           

...............................................................................................................................

          3. Проверка на хипотези

 

            3.1. Проверка на хипотеза за равенство на средно аритметични за две извадки

 

.....................................................................................................................

          Задача ІІ:

            Да се изготви статистически анализ на изразходената топлоенергия /То/, съгласно посочените данни в табл. 1. и с помощта на следните величини:

            1. Точкови величини:    

            1.1. средна аритметична

..............................................................................................................................

            1.3. Коефициент на вариация

...............................................................................................................................

          Използвана литература:

1.      Гатев, К., „Въведение в статистиката”, ИК „Лиа”, София 1995 г.

2.      Павлова, В., „Бизнес статистика”, НБУ, ЦДО, София, 2002 г.

3.      Тодорова, С., „Статистика в икономиката и бизнеса”, София, 2004 г.

Темата е изготвена 2008 г.

Изчисленията са направени за  период 1980 – 1997 г.

       Темата съдържа множество формули и таблици.

             Ключови думи: статистически анализ, средна аритметична, разсейване, коефициент на вариация, средноаритметично отклонение, стандартно отклонение, дисперсия, асиметрия, ексцес, стандартна грешка на оценката, нормално разпределение, проверка на хипотеза, дисперсионен анализ, коефициент на Пиърсън, коефициент на Юл

 

 

 

 

 

 


Търси за: статистически анализ | средна аритметична | разсейване | коефициент вариация | средноаритметично отклонение | стандартно отклонение | дисперсия | асиметрия | ексцес | стандартна грешка оценката | нормално разпределение | проверка хипотеза | дисперсионен анализ | коефициент Пиърсън | коефициент

Helpos.com >> Архив >> Статистика >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (50 лв)  45.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker