Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Факултет Информатика

Катедра Информатика

КУРСОВА РАБОТА

По Проектиране на системи

На тема:

FOREIGN STUDENTS - автоматизирана информационна система за обучението на чуждестранни студенти в български университет

Специалност: Информатика

2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 4

1. Обща характеристика 4

2. Цел и предназначение на системата 5

3. Обхват на системата 5

4. Диаграми на потоците от данни 6

4.1. Контекстна диаграма 6

4.2. Йерархичен модел на системата 8

4.2.1. Базата данни 8

4.2.2. Обработка на данните 9

4.2.3. Генериране на справки и отчети 9

4.3. Диаграма на потоците 9

5. Функционална структура (декомпозиция) на системата 12

6. Номенклатури и кодове 13

6.1. Номенклатура на чуждестранните граждани, кандидатстващи за обучение в университета 13

6.2. Номенклатура на държавите 14

6.3. Номенклатурата на специалностите по степени 15

7. Описание на входа 16

1. Входни документи 16

1.1. Заявление (Application form) 17

1.2. Издадени удостоверения от МОН 18

1.3. Отчет на Касата 18

1.4. Отчет от Учебния комплекс 18

2. Входни екрани 18

2.1. Входен екран "Заявление" 19

2.2. Входен екран "Документи" 20

2.3. Входен екран "Държави" 21

2.4. Входен екран "Степени и специалности" 22

2.5. Входен екран "Записване" 23

2.6. Входен екран "Платени такси" 25

2.7. Входен екран "Текущ контрол" 25

8. Описание на изхода 26

1. Изходни документи 26

2. Изходни екрани 27

2.1. Изходен екран за документа "Одобрени кандидати" 27

2.2. Изходен екран за документа "Настаняване" 28

2.3. Изходен екран за документа "Приети по специалност и степен" 29

2.4. Изходен екран за генериране на  "Статут на чуждестранните граждани, кандидатстващи за обучение" 30

9. Описание на потребителския интерфейс 30

10. Информационна база на системата 32

ЧГКОУ (чуждестранни граждани, кандидатстващи за обучение в университета) 32

Държави 34

Степени и специалности 34

Приети за обучение чуждестранни граждани 34

11. Технология на работа със системата 35

12. Изисквания към програмното осигуряване 36

13. Изисквания към техническото осигуряване 36

14. Средства за контрол и защита 36

Литература 38

Приложение 38

Опис на приложените документи 38


……………………………………

Избраната от нас предметна област е създаване и документиране на автоматизирана информационна система за ефективно управление на дейностите, свързани с обучение на чуждестранни студенти в български университет. За удобство ще дадем име на нашата система и ще я наречем FOREIGN STUDENTS. Ще проектираме автоматизирана информационна система FOREIGN STUDENTS като изследваме процесите, свързани с поддържане и обработване на данни и извличане на информация за обучението на чуждестранни студенти в ИУ Варна.

На официалния сайт www.ue-varna.bg има публикувана информация за обучението на чуждестранни студенти в Икономически университет ­ Варна, на която ще се базираме, за да решим поставената ни задача по учебната дисциплина "Проектиране на системи". Информацията се отнася за процедурата по кандидатстване, необходимите документи за подаване, сроковете за записване, подготвителнния курс, начините на обучение, таксите за обучение, настаняването, как се получава виза, текущия статус на кандидатстудентите, други често задавани въпроси, а така също и аргументация "Защо ИУ - Варна". С прием на чуждестранни студенти се занимава Отдел "Международно сътрудничество".  От фиг.1 се вижда, че в ИУ Варна функционира автоматизирана информационна система, свързана с приема и обучението на  чуждестранни студенти, а така също и от факта, че на web сайта е публикувана информация по въпроса. Ние обаче само ще се опитаме да покажем как се проектира такава система на базата на знанията, които сме придобили до момента, в качеството ни на бъдещи информатици.

……………………………….

Основната цел на създаването на FOREIGN STUDENTS е постигането на ефективно управление на дейностите, свързани с обучение на чуждестранни студенти в български университет. Предназначението на FOREIGN STUDENTS е създаване и поддържане на база данни за чуждестранните студенти в един университет и извличането на полезна и подходяща информация от базата данни.

…………………………

Изграждането и поддържането на номенклатури е непрекъснат процес, който осигурява промяна в състава и обхвата им, породена от функционирането и развитието на дейността обучение на чуждестранни студенти в университета.

Спецификата на дейността изисква разработването на номенклатури за:

 1.  чуждестранните граждани, кандидатстващи за обучение в университета;
 2.  държави, с които университетът поддържа международно сътрудничество;
 3.  образователни степени и специалности.

…………………………….

2.5. Входен екран "Записване"

Данните, които ще въвеждаме чрез този екран са от входния документ „отчет на Учебния комплекс“, който се изготвя от департаментите по езиково обучение и настаняване, както и от съответните факултети и катедри. Приетите за обучение чуждестранни граждани получават т. нар. албумен номер, който играе ролята на факултетен номер. В зависимост от организацията на учебния процес е възможно да се използват както албумен, така и факултетен номер. Този номер е във връзка с шифъра на записа, но е уникален и е атрибут на друга информационна система. Освен това, този тип идентификация на приетите за обучение чуждестранни граждани е свързано и с използваните до текущия момент информационни системи (автоматизирани или не). Препоръчително е да се ползват минимален брой такъв тип идентификационни номера в организационния процес. При проектирането на тази учебна информационна система не може да знаем как точно ще бъде организирана дейността на учебния отдел и какви информационни системи са ползвани до момента, затова оставяме възможност за попълване и на албумен и на факултетен номер (опционално).

…………………………….

2.3. Изходен екран за документа "Приети по специалност и степен"

Този екран ни дава възможност да заявим справки за броя на чуждестранните граждани, обучаващи се в университета по дадена образователна степен и специалност. Изходният документ, който се генерира от този екран служи справка. Например може да направим конкретна справка за приетите по специалност Информатика, бакалавърска степен, ако не попълваме полетата за конкретен обучаващ се в университета. Можем да проверим дали конкретен чуждестранен гражданин е приет по специалността и степента, която е заявил.

Литература

Официален сайт на Икономически университет, Варна - http://www.ue-varna.bg/

 1.  Айков Ст. и колектив. Технология на автоматизираната обработка на социално-икономическата информация, изд. 'Техника", София 1992 г.
 2.  Айков Ст. и колектив. Технология на машинната обработка на икономическата информация, "Наука и изкуство". София, 1984 г.
 3.  Бъчваров А. и колектив  Проектиране на автоматизирани информационни системи, изд. 'Техника". София 1989 г.
 4.  Греам Къртис. Бизнес информационни системи. София 1995 г.

Приложение

Опис на приложените документи

 1.  Заявление (на български език), ИУ Варна
 2.  Application Form (на английски език), ИУ Варна
 3.  Application Form (на английски език), ТУ Варна
 4.  Application Form (на английски език), Софийски университет

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

система, диаграми на потоците от данни, контекстна диаграма, йерархичен модел, база данни, обработка на данни, справки и отчети, декомпозиция на система, номенклатури, чуждестранни граждани, входни документи, заявление, входен екран, изходен екран, потребителски интерфейс, програмно осигуряване, техническо осигуряване


Търси за: система | диаграми потоците данни | контекстна диаграма | йерархичен модел | база данни | обработка данни | справки отчети | декомпозиция система | номенклатури | чуждестранни граждани | входни документи | заявление | входен екран | изходен екран | потребителски интерфейс | програмно осигуряване | техническо осигуряване

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker