Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

УНК: Социални, стопански и правни науки

КУРСОВА РАБОТА

по Информатика

На тема:

MS Word

специалност: Счетоводство и контрол

Варна, 2006


Съдържание:

Съдържание: 2

1. Основни понятия, възможности, начин на работа, настройки на екрана 3

2. Редактиране на текст и документ, форматиране на документи - възможности 7

3. Отпечатване на документи. Настройки 8

4. Съхраняване на документи във файлове - видове формати 9

Приложение 1 10

Приложение 2 14

………………………….

Усвояването на умения за работа с MS Word като програмен продукт за текстообработка е свързано със структурните компоненти на текста като: знак, дума, изречение, абзац, които са граматически понятия и се прилагат като такива. Основните дейности при текстообработката са: въвеждане и редактиране на текст, форматиране на документ, съхраняване на файл, отпечатване (принтиране).

…………………….

Въвеждането на текст и неговото редактиране е свързано с познаването на основните понятия на MS Word и концепциите на Microsoft за ефективно използване на продукта. Мнозина от потребителите възприемат текстообработката с MS Word на принципите на машинописното въвеждане на текст и неговите бедни възможности за редакция, което е изключително вредно, защото се губи много време за целта и по никакъв начин не се развиват умения за рационално, професионално и ефективно използване на продукта.

Текстът в обикновен едностраничен документ (за еднократно използване) може да се въведе непосредствено след стартиране на програмата MS Word, да се оформи с помощта на стиловете (Bold, Italic, Underline) на подразбиращия се шрифт (Times New Roman) с обичайната височина на шрифта (12 pt) и да се подравнят всичките му параграфи с помощта на бутоните за подравняване на текст от лентата за форматиране (ляво, дясно, центрирано или двустранно) и директно да се принтира или да се запази все пак (в папка My Documents). Сравнително лесно е да му се добавят картинки от галерията (clipart) на Microsoft или други (предварително сканирани или копирани от Интернет). Не е трудно и овладяването на функциите Cut, Copy, Paste за разместване, копиране и 'слепване' на текст при повтарящи се фрази, изречения, параграфи. Това обаче далеч не означава овладяване на уменията за текстообработка, с което мнозина се задоволяват.

Редактирането на даден текст в MS Word може да се извършва едновременно с неговото въвеждане, което е най-удобно при предварително форматиран документ. Може да се редактира и текст в документ, който вече е бил създаден (но напр. не изглежда добре оформен). Подходящо в такъв случай е най-напред да се форматира вида на основната2 страница на документа (Page Setup) - белите полета (margins) отгоре, отдолу, отляво, отдясно, форматът на страницата (paper) и разположението (layout). След това е добре да се дефинират параграфните стилове, които ще се използват в документа - видове заглавия и подзаглавия (Heading 1, Heading 2,…), основен текст Body Text, списъци - номерирани (numbered) и неномерирани (bulleted), подфигурни надписи (captions) и др. Това може да се извършва и едновременно с въвеждането или редактирането на текста. Параграфните стилове са много полезни, ако се редактира многостраничен документ с раздели, точки и подточки (напр. дипломна работа, научна публикация, устав, правилник, отчет, петиция и т. н.). Лесно е след това автоматично да се генерира съдържание, индекс, опис на фигурите и пр. (Insert/Reference/Index and Tables). Малцина са у нас са тези, които умеят да се ползват от тези възможности на MS Word.

Документ (едностраничен или многостраничен), който често се използва в практиката на дадена компания, организация или индивидуален потребител може предварително да се оформи подходящо и да се запази като (Save as) шаблон (template), след което да се използва многократно за създаване на нови подобни файлове.

Използвана литература:

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
  2.  Авторски колектив, Microsoft Office Word 2003. Бързо & лесно, Изд. ДуоДизайн, 2006 г.
  3.  Авторски колектив, В лесни стъпки : Word 2003, Изд. СофтПрес, 2005 г.
  4.  Авторски колектив, Практически самоучител Word компютърна текстообработка, Изд. Едимит, 2005.


Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици, картинки.

Ключови думи:

MS Word, редактиране, нов документ, текстообработка, шрифт, стил, форматиране, отпечатване, размерна линия, мащабиране на документ, команда, подравняване, създаване на документ, настройки на екрана, MS Windows, MS Office, бутон, клавишна комбинация, лента с инструменти

2 страниците в един текстов документ може и да не са еднакво форматирани, напр. в документа може да имаме както портретни (Portrait), така и пейзажни (Landscape) страници


Търси за: Word | редактиране | нов документ | шрифт | стил | форматиране | отпечатване | команда | създаване документ | настройки екрана | Windows | Office | бутон | лента инструменти

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker