Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Факултет Информатика

Катедра Информатика

КУРСОВ ПРОЕКТ

По

Проектиране на системи

На тема:

Aвтоматизирана информационна система за изследване на резултатите от обучението на специалисти по Информатика в ИУ Варна

специалност: Информатика

Варна, 2008


Съдържание:

Въведение 3

1. Обща характеристика на обекта 3

2. Цел и предназначение на системата 7

3. Обхват на системата 7

4. Диаграми на потоците от данни 8

4.1. Контекстна диаграма 8

4.2. Йерархичен модел на системата 11

4.3. Диаграма на потоците 11

5. Декомпозиция на системата 14

6. Номенклатури и кодове 15

6.1. Номенклатура на завършилите специалност Информатика в ИУ Варна 16

6.2. Номенклатура на анкетите 17

6.3. Номенклатурата на въпросите 18

6.4. Номенклатурата на отговорите 19

7. Описание на входа 21

1. Входни документи 21

1.1. Анкета А1 22

1.2. Анкета Б1 24

1.3. Регистър на студентите в ИУ Варна, завършили специалност Информатика, бакалавърска или магистърска степен 25

2. Входни екрани 26

2.1. Входен екран АНКЕТИРАНИ по Анкета А1 26

2.2. Входен екран АНКЕТИРАНИ по Анкета Б1 27

2.3. Входен екран РЕГИСТЪР 28

2.4. Входен екран ВЪПРОСИ по Анкета А1 29

2.5. Входен екран ВЪПРОСИ по Анкета Б1 29

8. Описание на изхода 30

1. Изходни документи 30

2. Изходни екрани 34

2.1. Изходен екран УНИВЕРСАЛНА СПРАВКА 34

2.2. Изходен екран ВИД ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 35

2.3. Изходен екран РАБОТЕЩИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 35

2.4. Изходен екран ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 36

2.5. Изходен екран ПРИЛОЖИМОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЗНАНИЯ 36

2.6. Изходни екрани ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ 37

2.7. Изходен екран ПРЕДПОЧИТАНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 38

9. Описание на потребителския интерфейс 38

10. Информационна база на системата 40

РЕГИСТЪР на завършилите специалност Информатика в ИУ Варна 40

АНКЕТИРАНИ бивши студенти на ИУ Варна, завършили специалност Информатика 41

РАБОТОДАТЕЛИ на IT специалисти, завършили специалност Информатика в ИУ Варна 42

11. Технология на работа със системата 43

12. Изисквания към програмното осигуряване 43

13. Изисквания към техническото осигуряване 44

14. Средства за контрол и защита 44

Литература 45

Приложение 45

Опис на приложените документи 45


…………………………………..

Обект на настоящата разработка е създаване на автоматизирана информационна система за нуждите на Катедра Информатика в Икономически университет ­ Варна, която да допринася за ефективно управление на учебната дейност в областта на информационните технологии. За целта ще изследваме някои процеси, свързани с обучението по Информатика в ИУ Варна, на базата на анкети, провеждани сред завършилите тази специалност и сред работодателите, наели такива специалисти.

Нека наречем учебната автоматизирана информационна система с името IUE (Informatics in University of Economics). Предметната област на IUE ще бъде изследване на резултатите от обучението на специалисти по Информатика в ИУ Варна и по-точно конкретната насоченост за приложение на придобитите познания в практиката на съвременните търговски компании.

………………………………….

Автоматизираната информационна система IUE може да има много широк обхват на действие, но за целите на нашата конкретна учебна задача ще се ограничим само с проектирането на система за управление на следните процеси:

  1.  Изследване мнението на бившите студенти на ИУ Варна, завършили специалността Информатика през периода 2000-2007 година2, за тяхната реализация като специалисти, на базата на анкета, провеждана сред тях самите;
  2.  Изследване мнението на работодателите, назначили на работа специалисти, завършили специалността Информатика в ИУ Варна, на базата на анкета.

След разработване на базовите модули на така проектираната система, тя може да бъде разширявана непрекъснато чрез добавяне на нови данни (нови таблици в базата данни), нови функции (обработка на данни) и разнообразие от информационни резултати - справки и отчети с подходяща насоченост според конкретните нужди и текущи изисквания за синхрон с практическото приложение на придобитите знания и умения, адекватност към фактическата действителност и заобикаляща среда. Системата може да бъде интегрирана към други информационни системи или други автоматизирани системи да се интегрират към нея. Достатъчно е само да се изградят необходимите интерфейсни модули, за да се структурират правилно дейностите и се оптимизират процесите за постигане на максимална ефективност от информационните услуги.

…………………………………….

При разработването на автоматизираната информационна система е предвиден стандарта графичен потребителски интерфейс (GUI), който е организиран с използването на диалози от тип въпрос-отговор и менюта. GUI-стандарта дава възможност за пренасяне на данни между приложения, което позволява по-нататъшно разработване на автоматизирани информационни системи за други дейности. Главното меню на системата осигурява достъп до всички системни функции.

Осъществява се контрол на въведените данни, което се реализира програмно, така че в цифрово поле да не се въвеждат други символи, освен цифри.

В автоматизираната информационна система са предвидени съобщения за:

- индикация на изпълняваните процеси - реализира се чрез ред за състояние, който се намира в долната част на екрана;

- грешки - при възникване на грешки, най-често при въвеждане на данни.

В диалогов прозорец се извежда информация за вида на грешката и се очаква потвърждение от потребителя.

Съобщение при грешно въведени данни - нецифрови данни или число, различно от възможните - при избор на обект за генериране на комбинирана справка, справка за продажбите и брака.

- изпълнение на продължителни процеси - показва приблизителното време в минути за завършване на процеса.

Литература

  1.  Официален сайт на Икономически университет, Варна - http://www.ue-varna.bg/
  2.  Айков Ст. и колектив. Технология на автоматизираната обработка на социално-икономическата информация, изд. 'Техника", София 1992 г.
  3.  Айков Ст. и колектив. Технология на машинната обработка на икономическата информация, "Наука и изкуство". София, 1984 г.
  4.  Бъчваров А. и колектив  Проектиране на автоматизирани информационни системи, изд. 'Техника". София 1989 г.
  5.  Греам Къртис. Бизнес информационни системи. София 1995 г.

Приложение 

Опис на приложените документи 

  1.  АНКЕТА с бивши студенти от ИУ Варна, специалност Информатика
  2.  АНКЕТА работодатели, наели на работа специалисти по Информатика, завършили ИУ Варна
  3.  Учебен план за редовно обучение

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

система, диаграми на потоците от данни, контекстна диаграма, йерархичен модел, база данни, обработка на данни, справки и отчети, номенклатури, чуждестранни граждани, входни документи, входен екран, изходен екран, потребителски интерфейс, анкета, университет

2 навсякъде по-нататък под 'завършили специалност Информатика в ИУ Варна' ще имаме впредвид завършилите тази специалност през периода 2000-2007 година


Търси за: система | диаграми потоците данни | контекстна диаграма | йерархичен модел | база данни | обработка данни | справки отчети | номенклатури | чуждестранни граждани | входни документи | входен екран | изходен екран | потребителски интерфейс | анкета | университет

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker