Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Факултет Информатика

КУРСОВ ПРОЕКТ

По:

Проектиране на системи

На тема:

Проектиране на автоматизирана информационна система за разпределение на пощенски картички

специалност: Информатика

Варна, 2006


Съдържание:

Увод 3

1. Характеристика, цел и предназначение на системата 3

2. Обхват на системата 4

3. Функционална структура на системата 4

3.1. Йерархичен модел 4

3.1.1. Създаване и поддържане на база данни 5

3.1.2. Обработка на данни за доставка на пощенски картички 6

3.1.3. Обработка на данни за разпределение и транспортиране на пощенските картички 6

3.1.4. Генериране на справки и отчети 7

3.2. Контекстна диаграма 7

4. Схема на системата 8

4.1. Диаграма на потоците 8

4.2. Декомпозиция 11

5. Проектиране на номенклатури и кодове 12

6. Описание на входа 16

6.1. Описание на входни документи 16

6.1.1. Заявки от обектите 16

6.1.2. Фактури от доставчиците 17

6.1.3. Отчет за продажбите и брака 17

6.2. Проектиране на входни екрани 17

6.2.1. Входен екран „Доставчик 18

6.2.2. Входен екран „Модел“ 19

6.2.3. Входен екран „Обект“ 19

6.2.4. Входен екран „Заявка от обект“ 19

6.2.5. Входен екран „Доставени модели“ 20

6.2.6. Входен екран „Продажби“ 20

7. Описание на изхода 20

7.1. Описание на изходни документи 21

7.1.1. Заявка към доставчик 21

7.1.2. Разпределение на пощенски картички 21

7.1.3. Стокова разписка 22

7.1.4. Отчети за продажбите 23

7.2. Проектиране на изходни екрани 23

7.2.1. Изходен екран за документа Заявка до доставчик 23

7.2.2. Изходен екран за документа Разпределение на пощенски картички 24

7.2.3. Изходен екран за документа „Стокова разписка“ 24

8. Описание на потребителския интерфейс 24

9. Информационна база на системата 26

10. Технология на работа със системата 29

11. Изисквания към програмното осигуряване 30

12. Изисквания към техническото осигуряване 30

13. Средства за контрол и защита 30

Заключение 30


…………………………..

Ще проектираме информационна система за разпределение на пощенски картички и отчитане на продажбите, която би могла да бъде използвана в компании, които се занимават с разпространение на пощенски картички.

Характерно за пощенските картички е например, че те се издават по различни поводи като Коледа, Нова година, Свети Валентин, Баба Марта, Великден и др. Издават се така също и картички за поздравления за рождени и именни дни, за сватби и за други празници. Освен това, издават се още и картички с изгледи от красиви природни местности и пейзажи, забележителности на градовете и на селата, манастири, църкви, исторически паметници, курортни комплекси и туристически обекти и пр. Във вид на картички се издават също така и художествени произведения на талантливи художници и фотографи, както и още много други видове.

Картичките биват хиляди модели, а и форматите им са доста разнообразни. Някои се продават по единично, други - в комплект; някои са в опаковка с плик, а други - не са; продават се също така и диплянки с изгледи от курортни места и исторически забележителности. Изобщо, разнообразието е твърде голямо.

Една фирма за разпространение на такъв тип печатни произведения, би се затруднила твърде много, ако извършва дейността си 'ръчно', т. е. без използването на компютъризирана система, специално предназначена за този вид дейност. За изграждането на такава система е необходимо  проектиране и изпълнение, което може да се извърши едновременно с помощта на MS Access. Добре проектираната автоматизирана система следва да съдържа във вид на база данни каталога на пощенските картички, подходящо класифициран по категории, модели, формат и пр., както и всички други необходими данни, за да е полезна и ефективна и за да помага да фирмата да е конкурентноспособна на пазара.

2. Обхват на системата

Проектът обхваща следните дейности:

Литература

  1.  Айков Ст. и колектив. Технология на автоматизираната обработка на социално-икономическата информация, изд. 'Техника", София 1992 г.
  2.  Айков Ст. и колектив. Технология на машинната обработка на икономическата информация, "Наука и изкуство". София, 1984 г.
  3.  Бъчваров А. и колектив  Проектиране на автоматизирани информационни системи, изд. 'Техника". София 1989 г.
  4.  Греам Къртис. Бизнес информационни системи. София 1995 г.

Темата е разработена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

система, диаграми на потоците от данни, контекстна диаграма, йерархичен модел, база данни, обработка на данни, номенклатури, входни документи, входен екран, изходен екран, потребителски интерфейс, пощенски картички, доставчици, декомпозиция, доставка, маркетинг и продажби, хранилище на данни


Търси за: система | диаграми потоците данни | контекстна диаграма | йерархичен модел | база данни | обработка данни | номенклатури | входни документи | входен екран | изходен екран | потребителски интерфейс | пощенски картички | доставчици | декомпозиция | доставка | маркетинг продажби | хранилище данни

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker