Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Модел на архивна система. Избор на архивна система. Реализация на системи за съхранение на информация

2007 г.


Съдържание:

1. Увод 3

І. Държавни архивни структури 3

1. Управление на документацията в учреждения и организации 5

2. Главно управление на архивите (ГУА) при Министерския съвет 7

3. Централен държавен архив 8

4. Процедури по предоставяне за ползване на документите на ДАФ 10

5. Класификация на справките, извършвани в ЦДА и на документите 10

6. Дирекция “Централен военен архив” (ЦВА) 12

7. Международни връзки 13

ІІ. Електронни документи 13

1. Правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис 15

2. Приемане на електронни документи, подписани с УЕП 16

3. Регистриране на електронни документи, подписани с УЕП 17

4. Текущо и архивно съхранение  на електронни документи, подписани с УЕП 17

5. Правилно резервиране на информацията 20

6. Примерни варианти за резервиране на данни 22

7. Софтуерно обезпечаване на резервирането на информация 23

8. Предимства на мрежовото съхранение на данните 23

III. АРХИВИРАНЕ НА ФАЙЛОВЕ. 24

1. Причини за архивиране на данни 25

2. Управление на документите 27

3. Базови възможности 28

Използвана литература: 31


……………………………………

2. Главно управление на архивите (ГУА) при Министерския съвет

ГУА е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. ГУА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на:

Държавния архивен фонд; непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви и цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването и използването на архивните документи.

ЦДА е дирекция в ГУА. Негов обект са документите на държавните и недържавни институции и на физически лица от Освобождението (1878) до наши дни, които имат общонационално значение и мащаб на дейност. Освен тях, той съхранява и отделни фондове от епохата на Възраждането. През 1993 г. в него постъпват документите до 1989 г. (без вътрешнопартийните) на Централния партиен архив при ЦК на БКП, а през 2002 г. завършва приемането и на Държавния фотоархив на приватизираното АД “Българска фотография“.

ЦДА се състои от седем отдела: “Стари архиви”, “Нови архиви”, “Партийни архиви и обществени организации”, “Лични фондове”, “Документи за българската история в чужди архивохранилища”, “Отчетност, съхранение и използване” и “Автоматизация”.

………………………………….

Дейностите представляват съвкупност от операции, насочени към създаването на необходимите условия за прилагане на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/. Дейностите по приемане,  съхранение и изпращане на електронни документи, подписани с УЕП, се осъществяват в съответното деловодството. Дейностите по техническото и програмното осигуряване и поддръжка на електронен архив на приетите и издадените електронни документи, подписани с УЕП, се осъществяват и управляват от Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”.

Право да водят кореспонденция в електронен вид, подписана с УЕП, имат:

1. Областен управител;

2. служители, упълномощени със  Заповед на  Областния управител.

В Дирекция “АПОФУС” се поддържа електронен регистър с информация за издадените удостоверения за УЕП.

………………………………………..

6. Примерни варианти за резервиране на данни

В зависимост от конфигурацията на компютъра (компютрите) и нуждите на потребителя могат да се разграничат повече от достатъчно варианти.

Резервиране с дискети - най-елементарният вариант. Когато данните са повече, отколкото побира една дискета, се ползват многотомни архиви (естествено, с архиватор, който компресира данните). Много удобно при малко количество данни (още повече, че дискетите позволяват презаписване и записване на нови файлове също като твърдите дискове), и абсолютно неподходящо при по-големи обеми. Не изисква никаква допълнителна техника, тъй като дискетно устройство има на практически всеки компютър.

Резервиране върху мрежов диск - ако сравнително близо един до друг са разположени няколко компютъра, те най-вероятно са свързани с локална мрежа - LAN (Local Area Network). Ако не са, най-добре ги свържете в мрежа - улесненията от това са наистина много. В този случай може да се отдели диск или дял на един от компютрите, за да се съхраняват архивите на него.


Използвана литература:

  1.  http://www.archives.government.bg - Уебсайт на Държавна агенция “Архиви”.
  2.  Списание CIO, бр. 2, 2007, статия: “Управление на документите - задача с критично важно значение”.
  3.  http://pchelp.cablebg.net/Tutorials/Backup-for-SOHO/Backup-for-SOHO.htm, статия: Резервиране на информацията: Оптимални решения за SOHO потребителите.
  4.  Закон за Държавния архивен фонд ( Отм. ДВ. бр. 57 от 13 Юли 2007 г.).

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа картинки, графики.

Ключови думи:

държавни архивни структури, документация, Главно управление на архивите, Централен държавен архив, класификация на справките, Централен военен архив, съхраняване на електронни документи, УЕП, резервиране на данни, мрежово съхранение на данните, архивиране на файлове, управление на документи


Търси за: документация | Главно управление архивите | Централен държавен архив | класификация справките | Централен военен архив | съхраняване електронни документи | УЕП | резервиране данни | архивиране файлове | управление документи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker