Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Икономически университет - гр. Варна

Факултет Управление

КУРСОВА РАБОТА

По Проектиране на системи

На тема:

Проектиране на компютъризирана система за автоматизиране на дейностите във фирма Травел & Рент

специалност: Информатика

Варна, 2006


Съдържание:

Увод 2

1. Характеристика, цел и предназначение на системата 3

1.1. Обща характеристика на системата 3

1.1.1. Обща характеристика на дейността на компанията 3

1.1.2. Характеристика на автоматизирана информационна система за приложение във фирма "Травел & Рент" 5

1.2. Цел на системата 5

1.3. Предназначение на системата 5

2. Обхват на системата 6

3. Функционална структура на системата 6

3.1. Йерархичен модел 6

3.1.1. Създаване и поддържане на база данни 6

3.1.2. Обработка на заявките 7

3.1.3. Обработка на фактури 7

3.1.4. Генериране на справки и отчети 8

3.2. Контекстна диаграма 8

4. Схема на системата 9

4.1. Диаграма на потоците 9

4.2. Декомпозиция 11

5. Проектиране на номенклатури и кодове 12

6. Описание на входа 16

6.1. Описание на входни документи 16

6.1.1. Регистрация на МПС в база данни (F-001 Т&R) 16

6.1.2. Заявки от клиентите (F-002 Т&R) 17

6.1.3. Приемо-предавателен протокол (към Договор №….) за наемане на МПС 18

6.1.3. Фактури от Агенцията за наемане на шофьори 18

6.2. Проектиране на входни екрани 19

6.2.1. Входен екран за въвеждане на МПС в база данни 19

6.2.2. Входен екран за регистрация на клиент 20

6.2.3. Входен екран „Заявка от клиент“ 21

6.2.4. Входен екран „Наети шофьори“ 22

7. Описание на изхода 22

7.1. Описание на изходни документи 22

7.1.1. Договор за поръчка или Отказ за изпълнение на заявката 22

7.1.2. Заявка към доставчика - Агенцията за наемане на шофьори 22

7.1.3. Сведение за свободни МПС 23

7.2. Проектиране на изходни екрани 23

7.2.1. Изходен екран за документа Заявка до Агенцията за наемане на шофьори “ 23

7.2.2. Изходен екран за документа Сведение за свободните МПС 24

8. Описание на потребителския интерфейс 24

9. Информационна база на системата 26

10. Технология на работа със системата 27

11. Изисквания към програмното осигуряване 28

12. Изисквания към техническото осигуряване 28

13. Средства за контрол и защита 28

Заключение 29

Приложение 29


……………………………………………

Клиентите изпращат заявки (по телефон, факс, лично) с изисквания за категорията МПС, периода за наемане на МПС (начална и крайна дата). Ако клиентът желае, той може да заяви и шофьор. Заявките се приемат от служител на фирмата и се регистрират. Ако клиентът е нов, той се регистрира и след това се отбелязва заявката му. С една заявка може да се ангажира само едно МПС. След като заявката е регистрирана се прави проверка дали през искания период фирмата разполага с МПС от заявената категория. Ако е така, на клиента се изпраща потвърждение, в което освен номера на заявката и други данни (период, категория и т.н.) се включва и регистрационния номер на МПС, ангажирано за заявката. Ако в заявката има изискване за шофьор, се наема подходящ такъв (притежаващ необходимата категория) чрез Агенция за наемане на шофьори (След изпълнение на заявка от шофьор, нает чрез агенция, съответната агенция издава фактура за услугата. Плащането по издадените фактури също е в обхвата на системата).

Формулярът на заявката се съставя в 4 екземпляра. Единият екземпляр се изпраща на клиента като потвърждение на заявката, втори се съхранява в отдел "Приемане на заявки", а останалите 2 се изпращат в автомобилното депо.

Ако фирмата не разполага с МПС от заявената категория за указания от клиента период, заявката се изпраща в централния офис в отдел "Администриране на регионални офиси". В този отдел се прави проверка в Регистъра на свободните МПС, за да се открие най-близкия офис с подходящ автомобил на разположение за периода, който клиентът е заявил. Ако има офис, който може да изпълни заявката, тя се предава там, а ако не - клиентът се уведомява, че заявката му не може да се изпълни. В централния офис се поддържат актуални данни за наетите и свободни МПС във всеки регионален офис.

В Автомобилното депо на всеки регионален офис става предаването и приемането на МПС. Когато дойде клиент, във формуляра на заявката се отбелязва датата, часът, показанията на километража и данни за състоянието на автомобила. След като клиентът върне МПС се отбелязва часът и датата на връщане, както и изминатите километри. Проверява се също така и състоянието на автомобила.  Единият екземпляр от попълнения окончателно формуляр на заявката се предоставя на клиента, а последният екземпляр се изпраща в счетоводния отдел за издаване на фактура.

……………………………..

2. Обхват на системата

Системата обхваща следните дейности:

………………………………………..

Всяка заявка от клиент съдържа информация за наемане на МПС - категория, марка, период (начална дата, крайна дата), наемане на шофьор и др. Това е вътрешен многоредов документ, който се попълва от служителя, приемащ заявката (в регионален офис, по телефон, факс, e-mail, ...) или направо от клиента, ползващ формуляр на компанията "Травел & Рент" (напр. редовните клиенти). Целта на този документ е да се получи информация за исканото МПС, периода през който ще се ползва от клиента, информация за клиента и др.

С този документ се въвежда информация в системата за всяка нова заявка, както и за съществуващи и за нови клиенти. За съществуващите клиенти не се въвеждат данните за ЕГН/Данъчен номер и т. н., защото вече са били въведени; тези графи се проектират, за да се въвеждат данни за нови клиенти или актуализация на данните за съществуващи клиенти.

Литература

Темата е разработена 2006 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

система, диаграми на потоците от данни, контекстна диаграма, йерархичен модел, база данни, обработка на данни, номенклатури, входни документи, входен екран, изходен екран, потребителски интерфейс, декомпозиция, автоматизирана информационна система, приемо-предавателен протокол, шофьор, Агенция за наемане на шофьори, МПС


Търси за: система | диаграми потоците данни | контекстна диаграма | йерархичен модел | база данни | обработка данни | номенклатури | входни документи | входен екран | изходен екран | потребителски интерфейс | декомпозиция | автоматизирана информационна система | приемо предавателен протокол | шофьор | МПС

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker