Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (212 лв)  169.60 лв Нова цена!


Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Информационни системи в туристическия сектор

 

 

 

Спец. Математика и информатика

 

 

 

 

Велико Търново, 2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

ГЛАВА ПЪРВА. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ.. 5

1. Информационни системи и технологии. 5

1.1. Видове информационни системи. 6

1.2. Изграждане на информационна система. 10

1.3. Подходи за изграждане на информационна система. 11

ГЛАВА ВТОРА. БАЗИ ОТ ДАННИ.. 18

1. Данни. 18

2. Подходи за управление на данните. 19

2.1. Традиционен подход. Ограничения. 19

2.2. Подход “Бази от данни”. Характеристики. 20

2.3. Преимущества на технологията “бази от данни”. 22

2.4. Моделиране на данните. Архитектура и компоненти на СУБД.. 22

3. Езици и интерфейси за работа с базата от данни. 29

3.1. Релационен модел. Основни понятия. 30

3.2. Проектиране на бази от данни. 31

4. Характеристики на Microsoft Access. 35

4.1. Обекти в Microsoft Access. 36

4.2. Връзки в базата данни. 37

4.3. Области на приложение на Microsoft Access. 38

ГЛАВА ТРЕТА. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И ТЯХНАТА РОЛЯ.. 39

1. Информационни технологии в областта на туризма. 39

2. Туристически услуги в Интернет. 41

3. Информацията свързващо звено за туристически дейности. 42

4. Информационно-резервационни системи за хотелския бизнес в България – предпоставки, фактори, концепция. 45

4.1. Общи характеристики на информационно-резервационните и комуникационни системи  48

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА.. 56

1. Проектиране на ИС.. 56

2. Изисквания към системата. 60

3. Разработка на база данни. 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 73

ЛИТЕРАТУРА.. 74


Увод

 

Силната конкуренция на международните пазари и важната роля на туризма в развитието на българската икономика налагат този отрасъл бързо да се променя, съобразявайки се с процесите на еволюция на информационното общество, бума на интернет технологиите и виртуалните мрежи. Тези процеси започват да събуждат нови модели на поведение у много участници в сферата на туризма. Новата медийна среда осигурява възможност за обратна връзка с потребителите на туристически услуги, предоставя алтернативни начини за маркетинг и промоция и променя съществуващите в момента традиционни стереотипи на работа. Според статистиките рейтингът на Мрежата като медия изпреварва този на телевизията и радиото сред потенциалните туристи.

Информационните и комуникационни технологии винаги са оказвали силно въздействие върху отделните сектори в туризма. Внедряването на компютърни системи за управление, реклама, дистрибуция и комуникации дава ползи и предизвиква генерални промени. Внедряването на информационни системи и системи за резервация от туроператорите и агенциите им дава предимство при организиране на въздушния, водния или наземния транспорт, настаняване и места за подслон, организиране на атракции.

 

Цели: Да се разработи информационно-резервационна система за хотел, която предоставя възможност за извършване на резервация в реално време на туристически продукти като реализира различни алгоритми и задачи в зависимост от текущия потребител. Тя осигурява възможност за регистрация, проверка за заетост, резервация и плащане на индивидуални продукти и услуги или туристически пакети.

 

Задачи: Предварително изследване – събиране на информация за хотел „Болярски” гр. Велико Търново – обща информация, предлагани услуги и цени; Проектиране на база данни в средата MS Access.

ПЪРВА ГЛАВА съдържа въведение в информационните системи и технологии, видове информационни системи, сфери в които се прилагат информационните системи и подходи за изграждане на информационна система

ВТОРА ГЛАВА съдържа общи характеристики на подхода „Бази от данни”. Архитектура и компоненти на система за управление на база данни. Характеристики и основни компоненти на Microsoft Access.

ТРЕТА ГЛАВА съдържа информация за същността на информационните технологии в областта на туризма и фактори за развитие на информационно-резервационни системи за хотелския бизнес в България.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА включва предварителното изследване и проектиране на база данни в средата MS Access.

 

………………………………….

 

ГЛАВА ПЪРВА. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

1. Информационни системи и технологии

Информационни системи – организация на хора, компютърна техника и процедури, взаимодействащи си за осигуряване на необходимата за професионалната дейност на фирма или учреждение информация.

Информационните системи могат да се дефинират като съвкупност от взаимосвързани компоненти, функциониращи като единно цяло за събиране, извличане, обработване, съхраняване и предаване на информацията за целите на планирането, координирането, контрола и вземането на решения в организацията.

Информационните системи съдържат различен вид информация както от околната среда, така и вътре в самата организация. При изпълнение на поставените задачи, информационните системи биват в непрекъснат цикъл от три основни дейности: въвеждане, обработка и извеждане на информацията. Въвеждането включва различни операции по събирането на данни от организацията и околната среда. Данните се записват върху специални формуляри или се въвеждат директно в компютъра. Операциите при въвеждането обикновено са предназначени да подготвят данните за по-нататъшната им обработка. С обработката се цели да се преобразуват първичните данни от входа на системата в подходяща и полезна информация с помощта на различни операции като сортиране, сравняване и други.

Извеждането представлява процес, при който се извършва трансфер на обработената информация до нейният потребител. Необходимо и важно условие е, че потребителя трябва да получи информацията в максимално разбираем и удобен за ползване вид.

Информационните системи извършват и дейности, свързани със съхраняването на данни и информация в различна форма и на различни технически устройства, докато те станат необходими за нова обработка или за трансфер към потребителя.

 

……………………………………….

 

Основни характеристики на подхода “бази от данни”:

1.                  Контрол на излишеството и устойчивост на съхраняваните данни

СУБД осигурява единствено “хранилище” на голяма по обем информация, свързана с дейността на дадено предприятие. Всяка логическа единица от данни се пази на едно единствено място и потребителите имат унифицирани средства за достъп до нея. Съхраняваната информация е устойчива, защото се запазва и след изпълнените върху базата обработки.

2.                  Поддържане на каталог

За разлика от файловите системи базата съдържа не само данните, но и описанието на всяка информационна единица, както и различни ограничения, наложени върху нея. Тази информация се нарича мета-данни и се съдържа в системния каталог на СУБД (фиг. 1.1). СУБД може да работи с много и различни бази от данни, стига само описанието им да се съдържа в каталога.

3.                  Моделиране на данните

СУБД представя данните в абстрактен вид, като използва модел на данните, позволяващ на потребителя да се съсредоточи върху логическото им представяне. Този модел скрива детайли от съхранението на данните, които не са интересни от потребителска гледна точка.

4.                  Поддържане ограничения за цялостност

Ограниченията за цялостност са правила, които се извеждат от семантиката на данните и са присъщи за конкретното приложение. При подхода “бази от данни” е възможно дефинирането на различни ограничения, които се проверяват от СУБД автоматично при работа с дадена база. Най-простото ограничение е задаването на типа на всяко поле. Друго ограничение може да бъде някакво условие, определящо стойностите на даден атрибут. Ограниченията се задават при проектирането на конкретната база, за да се осъществява формален и логически контрол над данните.

5.                  Осигуряване на независимост между данни и програми

Отделянето на логическата структура на данните от тяхното физическо представяне обуславя независимостта между данни и програми. СУБД организира данните, като не отчита спецификата на различните приложения. Програмите за достъп се съхраняват отделно и могат да работят с произволна база, чието описание се пази в каталога. Процедурите за достъп остават еднакви за всички приложения и в този смисъл са независими от данни.

6.                  Работа с различни потребителски представи

Една и съща база обикновено се използва от много потребители, които работят с различни нейни обекти. Всички те имат свое разбиране за структурата и съдържанието на базата, което се нарича потребителска представа (view). Тази представа е подмножество на базата или съдържа виртуални данни, които са извлечени от базата, без да се съхраняват явно в нея.

7.                  Споделяне на данни

Понеже данните за много приложения са интегрирани и съхранени на едно място, СУБД осигурява тяхното споделяне между различните потребители. Тя управлява едновременното обновяване на една и съща база чрез средства за контрол на паралелния достъп до данните (concurrency control), като осигурява коректност на данните. Приложения, при които много потребители работят едновременно с една и съща база, като паралелно изпращат различни заявки към нея, се наричат системи, обработващи интерактивни транзакции (on-line transaction processing systems). Транзакцията представлява логически неделима единица от работата към базата, която не нарушава целостта на данните.

 

……………………………………..

 

А) Жизнен цикъл на информационна система и на приложение от тип “база от данни”

Проектирането на базата от данни е сложен процес, когато в нея се съдържа много информация и самата тя е част от някаква информационна система. Сложността произтича от факта, че много потребители използват данните едновременно и изискванията на всеки един от тях трябва да бъдат удовлетворени. СУБД е част от информационната система, която се използва, за да управлява информационните ресурси. Информационната система обхваща всички средства за събиране, управление, използване и разпространяване на данни: самите данни, софтуера на СУБД, средите за съхранение, хардуера, персонала, приложните програми. Базата от данни е нейният интегриращ елемент. Затова прилагането на методология при проектирането на базата от данни е особено важно.

Методология на проектирането (design methodology) се нарича систематичният процес, обхващащ всички дейности, свързани с проектирането на определена база от данни, без оглед на модела на СУБД – релационен, обектно-ориентиран, обектно-релационен или друг.

В общи линии проектирането на малки бази от данни (до 25 обекта и до 20 потребители) не е сложно. Базите от данни от среден и голям размер (около 30-40 обекта/над 40 обекта и до 100 потребители/повече) се нуждаят от прилагането на методология при проектирането им. При тях обемът на данните не влияе върху сложността на проекта, а за да работи съответното приложение ефективно, най-важно е качеството на схемата.

Последователността на дейностите определя логиката на процеса и съответства на понятието модел на жизнения цикъл. При жизнения цикъл основните дейности се обособяват във фази. По този начин стават възможни управлението и контролът върху тяхното изпълнение. Жизненият цикъл на информационната система се нарича макро-жизнен цикъл и е свързан непосредствено с жизнения цикъл на базата от данни, който от своя страна се нарича микро-жизнен цикъл.

 

…………………………………………

 

Компютърни системи за резервации се използват активно от регионалните туристически агенции. Без тях е невъзможно да си представим дневното планиране и управление на операциите. Компютърните системи за резервация имат огромно влияние върху цялата туристическа индустрия. Така че около 90% от туристическите агенции в САЩ и Великобритания са свързани в GDS, сама по себе си системата за резервации осигурява не само авиоуслуги, но също така и нощувките в хотели, коли под наем, туристически обиколки, информация за мястото на престой, цени, доклади на метеорологичните условия, автобусни и железопътни комуникации.

Най-големите компютърни системи за резервации на международния туристически пазар са Амадеус, Галилео, Worldspan.

Средните агенции са доволни от стандартната версия, която е инсталирана в офиса и включва в допълнение към софтуера, специални компютри и принтери за отпечатване на билети. Големите агенции имат своя собствена местна компютърна мрежа, клиент-сървър система. Чрез мрежов сървър, агенциите се свързват с централния сървър на Amadeus. А таксите за свързване към Amadeus на всяко следващо работно място е много ниска.

Резервационната система предоставя специализиран интерфейс и инструменти за извършване на резервация в реално време на туристически продукти, като реализира различни алгоритми и задачи в зависимост от текущия потребител. Тя осигурява възможност за регистрация, проверка на заетостта, резервация и плащане на индивидуални продукти и услуги или туристически пакети. Тази система осъществява комуникацията между участниците в туристическия пазар, подпомага техните финансови взаимоотношения и администрира системата, свързана със сигурността на информацията и транзакциите. Тя поддържа индивидуална база данни за крайните потребители и бизнес ползвателите, като дава възможност за индивидуална и групова статистика.

На практика информационните системи и тези за резервация реализират един електронен туристически пазар и осъществяват онлайн функционалности, свързани с директната комуникация между търсене и предлагане, необходимостта от информация, резервация, онлайн продажби, маркетинг (комуникации, имейл, уеб сайт и др.), комуникационна среда за разработка, развитие и анализ на туристическите продукти.

Тенденциите в развитието на световния туризъм определят необходимостта от изграждане на съвременни информационно-резервационни системи. Отделни фирми в България направиха опити за реализация на такива системи с различен обхват и функции, но липсата на координация на действията и ресурсите и адаптиран за българските условия модел на система не позволи да се изгради единна система за туристическа информация и резервации, която е крайно необходима за българския туризъм.

 

………………………………………

 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Разработката и внедряването на автоматизирана информационна система за реализацията на единната система за туристическа информация е първата и абсолютно необходима стъпка към развитието на високотехнологична платформа за информация, управление, маркетинг и анализ на Българския туристически продукт. Силната конкуренция на международните пазари и приоритетният статут на туристическия отрасъл в развитието на българската икономика, изискват своевременно съобразяване с процесите на еволюция към информационно общество и инвазията на иновациите в информационните и комуникационните технологии.

Единната система за туристическа информация и Националния туристически регистър са в пълно съответствие със Стратегията за развитие на Информационното Общество в Република България. Стратегията определя националните приоритети за преход към информационно общество в законодателен, технологичен, икономически и социален план и основните произтичащи от тях дейности.

Туризмът като приоритетен отрасъл на националната икономика трябва да бъде третиран в националната стратегия за развитие на информационното общество като отделен сектор на Икономиката.

Отчитайки световните тенденции, икономическата ситуация в страната ни и спецификата на сектора се налага възприемането на нови, високоефективни поведенчески алгоритми за устойчиво развитие на Българския туризъм. Необходимо е да се обединят усилията и интегрират ресурсите в национален мащаб на българските правителствени, браншови и частни туристически структури и предприятия. Целта е запазване и разширяване на конкурентните предимства на българския туризъм и повишаване качеството на туристическият продукт и имиджа на страната, като ключови фактори за реализация на стратегията за икономически растеж на България като член на Европейския съюз.

 

“Информационните технологии и бизнеса стават все по-взаимосвързани.

Аз считам, че сериозен разговор на една от тези теми, без да се засяга другата, просто е безсмислен.”

(Бил Гейтс, “Бизнес със скоростта на мисълта”)


ЛИТЕРАТУРА

 

 

1.                 Амор, Д., "(Р) еволюцията на Е-бизнеса", ИК "ИнфоДАР", С.

2.                 Тужаров, Х., „Информационни системи”, ИК „Асеневци”, С.

3.                 http://www.tuj.asenevtsi.com/

4.                 http://agds.eu/

5.                 http://orakgroup.com/

6.                 http://www.eltour95.com/

7.                 http://sagabg.net/

8.                 http://pct.tu-sofia.bg/

9.                 http://mail.perfectbg.com/

10.            http://www.touristpool.org/

11.            http://www.businesstravel.bg

12.            http://www.bolyarski.com/

 

 

 
Към темата отделно ще Ви пратим:
1/ файл с презентация на темата на Power Point (.ppt)
2/ реализация на самата информационна система на MS Access.

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблици, схеми, картинки.

 

Ключови думи:

информационни системи, видове информационни системи, бази от данни, Система за управление на базата от данни (СУБД), архитектура и компоненти на СУБД, моделиране на данни, работа с база от данни, релационен модел, проектиране на БД, връзки в базата от данни, информационно-резервационни и комуникационни системи


Търси за: информационни системи | видове информационни системи | бази данни | Система управление базата данни | СУБД | моделиране данни | работа база данни | проектиране | връзки базата данни

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (212 лв)  169.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker