Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

Тема:

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

 

 

2008

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД.. 3

 

1. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. 4

1.1. PROF-Funds системата. 7

1.2. Web - система за пенсионно осигуряване. 8

2. УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ. 9

2.1. Алианц – световен лидер в областта на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. 15

2.2. Универсален пенсионен фонд - “Доверие”. 25

3. СИСТЕМА ЗА УНИВЕРСАЛНИ ФОНДОВЕ. 30

3.1. Процес. 30

3.2. Технология на действие на системата. 31

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 33

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.. 34

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ.. 34

 

 

 

 

УВОД

 

Темата за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е една от нашумелите теми в страната. Тя еднакво вълнува както хората в напреднала, вече предпенсионна възраст, така и младите, които един ден също ще достигнат границата за пенсиониране.

ДЗПО в задължителен универсален пенсионен фонд е дейност по набиране на задължителни пенсионни осигурителни вноски, управление на средствата на задължителен универсален пенсионен фонд и изплащане в законоустановен случай на допълнителна пожизнена пенсия за старост и на еднократно или разсрочено изплащане на набраните средства по индивидуалните партиди.

ДЗПО се осъществява чрез пенсионни схеми, капиталово покривни принципи на базата на дефинираните вноски.

Целта на ДЗПО е осигуряване на доход чрез предоставяне на допълнителна пожизнена пенсия за осигурените във фонда лица.

 При допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) всеки един служещ има право на допълнителна пенсия като вноските се правят от самия осигурител или работодателя.

Участието в универсален пенсионен фонд не изисква никакви допълнителни разходи.

В днешно време всеки сам трябва да избере най-подходящия за него пенсионен фонд, тъй като това означава да поемеш отговорност за своето бъдеще в пенсионна възраст.

Използваните в темата източници са предимно правилници на отделните пенсионно осигурителни дружества. Прегледаната литература е от последните 3 години. Използвани са методите анализ, сравнение и синтез.

Дипломната работа е предназначена да послужи пред студенти, преподаватели и специалисти работещи в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Нейната цел е да се анализира новата пенсионно осигурителна система в България, както и две от темите пенсионно осигурителни дружества (ПОД) – Алианц и Доверие. Целта е реализирана чрез изпълнението на следните задачи:

- Информационни системи в социалното осигуряване;

- Универсални пенсионни фондове;

- Система за универсални фондове.

1. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Проект “Пенсионна реформа” към ААМР.

Безспорно принципно новата схема на пенсионно осигуряване въвеждана у нас, налага решаването на нови информационни задачи. Съществена част от тях са свързани с осигуряването на взаимодействие и средства за надежден обмен на данни между обществените и частните институции.

Проект “Пенсионна реформа” към Американската агенция за международно развитие (ААМР) в България оказва съдействие на държавния и частния сектор за разработване на различни информационни технологии, свързани с едно от новите предизвикателства пред страната – провеждането на пенсионна реформа. Въпреки че вече са налице фактори като намаляване на разходите, бързо развитие на технологиите и др. в сферата на социалната политика става все по-интегрирана и информационните  системи придобиват все по-голямо значение.

Участниците в стартиралата пенсионно осигурителна система – от осигуреното лице, през частното пенсионно осигурително дружество, до обществената система, ще зависят до голяма степен от използването на модерни информационни системи..  Частният и държавният сектор разчитат изключително много  на информационните технологии и зависят все повече от свежите потоци от капитали и човешки ресурси.

Новата пенсионно осигурителна система в България се основава на принципа на независимост между частния и обществения сектор. Всяка институция ще изпълнява своята роля и функции като се старае да спазва баланса и взаимодействието с останалите институции. Този процес ще допринесе за наличието на прозрачност и отчетност, които са жизненоважни за новата система.

 

Фиг. 1. показва взаимодействието между частните и държавните институции.

фиг. 1

 

При новата пенсионно осигурителна система в България Националният осигурителен институт (НОИ) продължава да събира вноските както за старата, така и за новата система. Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, приет в края на 1999 г., лицата родени след 1960 г. ще могат да внасят осигурителни вноски в избран от тях частен пенсионен фонд.  Всички вноски обаче преминават през НОИ преди да достигнат до пенсионния фонд, избран от лицето. Средствата на осигурените се съхраняват в банки депозитари, които ще дават разрешение на инвестиционни дружества да ги инвестират. Тази нова организация на процеса естествено изисква незабавна реакция на възникналата необходимост от информация и трансфер на активи. Основният механизъм за контрол е наличието и обмена на информация в Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), която е основната фигура, която следи за правата на осигурените. Интеграцията на системата доведе до необходимостта проект “Пенсионна реформа” към ААМР да работи съвместно с държавните институции за разработване на адекватни технологични решения.  Екипът за информационни технологии незабавно възприе предизвикателствата и започна организация на ресурсите в три основни направления: обучение, разработване на програмни продукти и консултации за различни методи да управление на информацията.

Целият процес, свързан с допълнителното пенсионно осигуряване, ще се контролира от Държавната агенция по осигурителен надзор (ДАОН).  При новото устройство на пенсионната система, информационното осигуряване става изключително важно за обобщаването на големи обеми информация с икономически характер и изобщо за ефективната дейност на ДАОН.

Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) изгражда собствена информационна система, която включва модули за досиета, финансов контрол и електронен архив (на база на продукта Архимед на Давид Холдинг). Дейността на агенцията включва лицензиране на ПОД, като се изисква подробно описание на използвания хардуер, комуникационна мрежа, системен и приложен софтуер, архивиране на данните и възстановяване им при бедствия, както и системи за сигурност и защита от неоторизиран достъп. ДАОН не поставя изисквания за определен тип хардуер и софтуер, но прави проверки дали декларираните системи наистина съществуват.

Основните направления в дейността на ДАОН са:

- Необходимост от система за обработка на периодична информация за нуждите на ДАОН. Това включва изследване на функционалните зависимости в организацията и анализиране на наличните технологии, хардуер и софтуер.

- Участие в изграждането на решение за събиране и обработка на информация по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Необходима е система за обработка на индивидуалните заявления за членство в професионални пенсионни фондове. Целта е постъпващата информация да се обработва ефективно и в минимални срокове да бъдат определяни сумите, които трябва да се прехвърлят по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Необходимата информационна среда има 2 основни части:

- Система, която ще осигурява събирането на данните за осигурителните вноски;

- Информационното решение, което ще управлява трансфера на данни (и средства) към частните пенсионни фондове.

Разработва се Web - базирано приложение, което ще позволи на фирмите отдалечено и в реално време да попълват традиционната документация за осигуровките "Декларация 1" и "Декларация 4". Скоро две или три фирми с над 50 служители и няколко Интернет доставчици ще се включат в пилотна програма, по която ще изпробват функционалността  и сигурността на разработката

 

 

1.1. PROF-Funds системата

 

Националният осигурителен институт и частните пенсионни фондове обменят информация чрез PROF-Funds системата

В сферата на разработването на програмни продукти, продуктът PRO-Funds позволява обработването на заявления за избор на професионален пенсионен фонд от лицата, които упражняват рискови категории труд и последващото пренасочване на техните осигурителни вноски от НОИ към избраните частни пенсионни фондове. Софтуерът проверява дали е валиден единният граждански номер за лицето посочено в индивидуалното заявление, дали за него има данни в персоналния регистър на НОИ (т.е. дали са налице осигуровки в негова полза), следи дали е правилен въведения БУЛСТАТ и т.н.

PROF-Funds предоставя средства за въвеждане, проверка и корекции на индивидуалните заявления, които се изпращат в НОИ от фондовете.

PROF-Funds е с 3-трислойна архитектура. Работи в ИНТРАНЕТ. Сървърната част включва СУБД базирана на MS SQL Server 7 и система за публикуване и трансфер на данни от/и към СУБД на основата на MS Internet Information Server (IIS). Ролята на клиент изпълнява MS Internet Explorer 5. Бизнес-логиката е разпределена като в сървърната част са съсредоточени "бизнес правилата", а клиентската следи за коректността на въвежданата информация. Системата проверява дали е валиден единният граждански номер за лицето посочено в индивидуалното заявление, дали за него има данни в персоналния регистър на НОИ (т.е. дали са налице осигуровки в негова полза) и т.н. В случай, че заявлението отговаря на всички изисквания, съответните суми се превеждат в пенсионния фонд.

PROF-Funds генерира отчети за коректни и некоректни осигурителни вноски, за некоректни заявления и др. Извежданата информация може да бъде експортирана директно от IE 5.x в Excel за допълнителни анализи.

Следващата стъпка е инсталирането на тази система в Интернет среда, за да могат пенсионните фондове да я ползват за нуждите на универсалното пенсионно осигуряване, което стартира през 2002 г.

 

1.2. Web - система за пенсионно осигуряване

 

Разработен е проект от USAID за нуждите на Националния осигурителен институт (НОИ). Изградена е система за онлайн - пренос на данни между пенсионните фондове и НОИ. Реализацията на този проект показва реално ползата от пренасянето на бюрокрацията в онлайн - режим.

Проектът се нарича Единна интернет система за пенсионното осигуряване в България и целта е целият трансфер на информацията между НОИ и пенсионните фондове да се извършва онлайн, от което резултатът ще бъде спестено време и пари.

Чрез нея необходимите документи за пенсионни осигуровки се подават към НОИ посредством Web, благодарение на което се спести както време, така и огромно количество хартия и се елиминират възможните грешки. Системата е изцяло българска разработка, осъществена със съдействието на Американската асоциация за международно развитие и експерти от НОИ.

Разработката на този софтуера е постигната с  помощта на USAID и е само техническа, и то в частта за частните пенсионни фондове и участието им в пенсионното осигуряване. Благодарение на този онлайн модел се постига основната цел - бързина и ефикасност. Пенсионните фондове получават това, което желаят - парите на клиентите им да стигат възможно най-бързо до тях. С новата система това ще става в рамките на 24 часа, докато иначе трансферът се точи цели седем месеца.

Интернет доставчикът който осигурява работата на системата в онлайн режим, е "Орбител" и причината за това е, че седем от общо деветте пенсионни фонда, които участват в проекта, са негови клиенти. В момента Орбител е една от най-бързо развиващите се фирми в областта на телекомуникациите и се опитва да се наложи като основен фактор в този бизнес в целия Балкански регион. Компанията е предоставила безплатно сървър на НОИ, върху който да работи системата. Целта на онлайн системата е да облекчи работата с администрацията. “Орбител” носят отговорност както за непрекъснатата свързаност, така и за сигурността на централния сървър.

В бъдеще би могъл да се очаква стартът на подобни онлайн системи и в областта на данъчното облагане. Там засега се работи по няколко проекта. Единият от тях включва обслужването на големите данъкоплатци при подаването на справки декларации за ДДС.

 

 

 

2. УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

 

Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване универсалните пенсионни фондове се учредяват и управляват от лицензирани частни пенсионни осигурителни дружества (ПОД).

Универсалните пенсионни фондове работят на капиталов принцип, всеки осигурен има индивидуална сметка, в която постъпват вноските за задължително допълнително пенсионно осигуряване. Те са собственост на осигуреното лице и се унаследяват. Размерът на пенсията се определя в зависимост от натрупаната в индивидуалната сметка сума. Всеки роден след 31.12.1959  година, самоосигуряващ се или осигурен от работодател, трябва да избере сам Универсален фонд за задължително пенсионно осигуряване. Участието в универсалния пенсионен фонд не изисква никакви допълнителни разходи. Вноските за допълнителната пенсия са част от задължителната осигуровка, плащана в НОИ. Изборът на универсален пенсионен фонд е личен. Трябва само индивидуално подадено заявление и сключен договор с пенсионно осигурително дружество. Ако бъдат подадени заявления  в няколко фонда, това води до анулиране и служебно разпределение на НОИ.

Да избереш самостоятелно пенсионен фонд означава да поемеш отговорност за своето бъдеще в пенсионна възраст. Ето защо преди да се подпише заявление за присъединяване към универсален пенсионен фонд трябва да се получи информация за  - дейността на пенсионно осигурителното дружество /ПОД/ до момента, спецификите в пенсионната схема, които предлага и начина по който обслужва своите  клиенти.

Опитът и традициите от “Алианц” – световен лидер в областта на управлението на финансови активи са гаранция за сигурност и стабилност. ПОД “Алианц” вече седма година успешно предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване. През 2000-та година дружеството затвърди лидерската си позиция. Броят на осигурените лица е 216 000; управляваните пенсионни активи – 47 612 000 лв. През 2000 година са изплатени пенсии на повече от 6000 осигурени лица.

ПОД “Алианц” България управлява: доброволен пенсионен фонд, задължителен професионален пенсионен фонд; задължителен универсален пенсионен фонд. Работят 135 представителства на Алианц България Холдинг в страната. Участието в универсален пенсионен фонд гарантира втора пенсия.

Осигурените лица имат право по всяко време да изтеглят набраните по индивидуалната си партида средства от лични осигурителни вноски. Пенсионер на Дружеството може да прави осигурителни вноски. Работодател и друг осигурител могат да правят осигурителни вноски в полза на пенсионер на Дружеството.

Осигурителните случаи, при постъпването на които Дружеството предоставя допълнителна пенсия, еднократно и разсрочено изплащане на набраните средства са:

Старост: при навършване на възраст, необходима за придобиване право на пенсия за осигурителния стаж и възраст не по-рано от 5 години  преди навършване на  възрастта за пенсия.

Инвалидност: при загубване на 50 и над 50 на сто от работоспособността на осигурения. Осигуреното лице придобива право на допълнителна пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на набраните средства от Дружеството за осигурителния случай старост. Осигуреното лице придобива право на допълнителна пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на набраните средства от Дружеството за осигурителния случай “инвалидност”. След удостоверяване пред Дружеството на факта на инвалидизирането си с представяне на решение на ТЕЛК или НЕЛК и  необходимите документи.

Плащанията от Дружеството на осигурителното лице преди постъпването на осигурителния случай “старост” или “инвалидност” представляват еднократно или частично изплащане на набраните средства по индивидуалната му партида формирани от личните осигурителни вноски и съответния доход от инвестиции.

Дружеството предлага капиталопокривна пенсионна схема с дефинирани вноски, при която сумите подлежащи на изплащане при постъпване на осигурителния случай се определят от набраните средства по индивидуалната партида. Размерът на вноската за ДДПО се определя в съответния осигурителен договор. Тя може да бъде месечна, тримесечна, шестмесечна. Осигурителните вноски се заприходяват в индивидуална партида, след приспадане на таксите и удръжките по Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Набраните средства се инвестират от Дружеството и носят доход от инвестиции.

Личната срочна пенсия за старост е месечно платима сума на пенсионер на Дружеството при настъпване на осигурителния случай “старост”. Тя се определя от Дружеството въз основа на набраните средства по индивидуалната партида на пенсионера  на Дружеството и избрания от лицето срок за изплащане на пенсия. Месечният й размер не трябва да бъде по-малък от 15 на сто от размера на минималната за страната месечна работна заплата към датата на отпускане. При смърт на пенсионер на Дружеството, на когото е отпусната лична срочна пенсия за старост, остатъкът от набраните средства по индивидуалната му партида, ако има такъв, се дължи на определените в осигурителния договор ползващи лица или ако такива няма на наследниците по Закон за пенсионера на Дружеството.

Личната срочна пенсия за “инвалидност” е месечно изплатима на пенсионер на Дружеството при постъпване на осигурителния случай “инвалидност”. Тя се определя от Дружеството въз основа на набраните средства по инвалидната партида на пенсионера на Дружеството и избрания от лицето срок за изплащане на пенсията. Тя се плаща на пенсионера на Дружеството до изтичане на срока, за който е отпусната. При смърт на пенсионера на Дружеството, на когото е отпусната пенсия, остатъкът от набраните средства по индивидуалната му партида се дължи на определените в осигурителния договор ползващи лица или ако такива не са определени, наследниците по Закон на пенсионера.

Разсроченото плащане на набраните средства по индивидуалната партида представлява периодично изплащане на суми на пенсионер на Дружеството при настъпване на осигурителния случай “старост” или “инвалидност”.

При смърт на пенсионер на Дружеството, избрал разсрочено изплащане на набраните средства по индивидуалната партида, остатъкът  от средствата по нея, ако има такъв, се дължи на определените в осигурителния договор ползващи лица или ако такива няма – на неговите наследници по Закон.

Отношенията по ДДПО между Дружеството, от една страна и осигуреното лице, работодателя или другия осигурител, от друга страна, се уреждат с осигурителни договори.

Осигурителния договор задължително  съдържа:

1.Имената и адресите на страните по договора; съдебната регистрация и БУЛСТАТ на фонда, пенсионната лицензия и съдебната регистрация, данъчния № и БУЛСТАТ на Дружеството;

2.Имената, ЕГН и адресите на ползващите лица;

3.Осигурителните случаи, предмета и обхвата на дейността на ДДПО;

4.Размера на осигурителната вноска;

5.Условията, реда и начина за внасяне на осигурителната вноска;

6.Условията за прекратяване на договора;

7.Размер на таксите и удръжките за ДДПО;

8.Датата на сключване на осигурителния договор;

9.Подписите на страните.

Осигурителният договор е безсрочен и влиза в сила от датата на подписването му. Той може да бъде изменян или допълван от страните само и единствено чрез писмено споразумение между тях. Той не може да бъде прекратен едностранно от Дружеството освен в случаите, предвиден по Закон.

Размерът на осигурителните вноски се определя в осигурителния договор. Минималният размер на месечната осигурителна вноска не може да бъде по-малък от 10 на сто от минималната за страната месечна работна заплата за месеца, за който се прави осигурителна вноска. Осигурителните вноски се превеждат по банков път или се внасят на каса. Срокът за внасяне на еднократно или периодично дължимата осигурителна вноска се определя в осигурителния договор.

Всяко осигурено лице има индивидуална осигурителна партида и индивидуален осигурителен №. Индивидуалната осигурителна партида се открива:

1.При сключване на осигурителния договор;

2.При прехвърляне на средства за ДДПО в полза на лице, което няма открита осигурителна партида в Дружеството.

В индивидуалната осигурителна партида се регистрират:

1.Постъпилите осигурителни вноски; удържаните такси и направените удръжки; разпределения доход от инвестиции; прехвърлянето на средства; извършени плащания преди настъпване на осигурителния случай; извършени плащания след настъпване на осигурителния случай. Индивидуалната осигурителна партида се закрива при окончателното изчерпване на набраните по нея средства. За всяка година осигуреното лице получава извлечение за постъпилите осигурителни вноски и дохода от инвестиции по индивидуалната си осигурителна партида, направени такси и удръжки.

Доходът от инвестиции в началото на текущия месец представлява произведение на: 1.броя дни в предходния месец, 2.дохода от инвестиции, подлежащ на разпределение по индивидуалните партиди за всеки един ден от предходния месец.

Таксите и удръжките при всяко изтегляне или прехвърляне на набраните средства по индивидуалната осигурителна партида, както и за предоставяне на информация извън законоустановените случаи на предоставяне на безплатна информация не могат да надвишават двукратния размер на действителните разходи. Такса не се удържа: при плащане на допълнителна пенсия, както  и при  еднократно или разсрочено изплащане на набраните средства по индивидуалната партида при настъпване на осигурителния случай; при плащания на ползващи лица, наследници по закон; при прехвърляне на средства за ДДПО от друго пенсионно осигурително дружество в Дружеството; при прехвърляне на набраните средства или на част от тях от индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице в Дружеството по индивидуална осигурителна партида в Дружеството на съпруг / съпруга, роднина по права линия от първа или втора степен; при еднократно изплащане или прехвърляне в друго ПОД на набраните средства по индивидуалната партида; при еднократно  изплащане или прехвърляне в друго ПОД на остатъка по индивидуалната партида; при еднократно изплащане или прехвърляне в друго ПОД на набраните средства по индивидуалната партида, в случай на обявяване в несъстоятелност на Дружеството и фонда.

За извършване на плащания от Дружеството на осигуреното лице преди настъпване на осигурителния случай “старост” или “инвалидност” по този правилник, осигуреното лице подава до Дружеството заявление за плащане. За извършване на плащания на ползващи лица / наследници по закон при смърт на осигурителното лице, преди да са настъпили за него осигурителния случай “старост” или “инвалидност”. Ползващите лица / наследниците по Закон подават до Дружеството заявление за плащане. След настъпване на осигурителния случай, осигуреното лице подава Заявление за пенсиониране към Дружеството. В случай, че осигуреното лице желае да получава допълнителна пенсия, в едномесечен срок от датата на подаване на Заявлението за пенсиониране, изпълнителния директор на Дружеството издава Разпореждане за отпускане на допълнителна пенсия, ако осигуреното лице отговаря на всички изисквания за отпускане на допълнителна пенсия. Допълнителна пенсия се отпуска от първо число на месеца, следващ този през който е подадено заявлението за пенсиониране и се дължи на първо число на месеца, за който се отнася.

Дружеството извършва месечна и годишна оценка на активите на пенсионния фонд. При оценката на активите на пенсионния фонд Дружеството прилага методите, определени в Закона за счетоводството, националните счетоводни стандарти и действащите законови и подзаконови актове.

Права и задължения на Дружеството:  Извършва дейност по допълнително доброволно пенсионно осигуряване; задължава се да управлява набраните средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; задължава се да води индивидуална осигурителна партида за допълнително доброволно пенсионно осигуряване; не носи отговорност за добросъвестно направени плащания на лице, овластено да ги получи, ако осигуреният загуби личните си документи, удостоверяващи неговата самоличност, удържа встъпителна такса и такса за издръжка на дейността в размери, определени в правилника на Дружеството.

Права и задължения на Дружеството: Осигурения се задължава да внася в брой на каса или да превежда по банковата сметка на Дружеството дължимите осигурителни вноски, до последния работен ден на месеца, следващ тази, за който се отнася вноската. Осигуреният има право: да определя ползващи лица съгласно допълнително споразумение към осигурителния договор; за лица, които в случай на смърт на осигурения да получат набраните средства по индивидуалната му осигурителна партида; да прекъсне внасянето на осигурителните вноски, без да загуби правата си по набраните суми в индивидуалната си осигурителна партида, да прекрати договора си с Дружеството след едномесечно писмено предизвестие; при навършване на пенсионна възраст, осигуреният има право на свободен избор между съответния вид допълнителна пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на набраните средства по индивидуалната осигурителна партида, както и на начина на плащане.

Работодателят се задължава: Да внася в брой на каса или да превежда по банковата сметка на Дружеството дължимите осигурителни вноски, до последния работен ден на месеца, следващ този, за който се отнася вноската. В  срок от 3 работни дни от датата на банковия превод по предходната точка, да предостави надлежно подписан и подпечатан списък, съдържащ следните данни: трите имена; ЕГН; адрес на осигурените лица; размер на осигурителната вноска и условията при които те са осигурени в Дружеството. Този списък е неразделна част от осигурителния договор. Да уведоми писмено в разумен срок Дружеството при промяна на осигурените лица. Промяната възниква от датата, определена от работодателя, да упълномощи писмено служител, който да приема и изпраща текущата кореспонденция, да извършва необходимите действия по превеждането на осигурителните вноски.

Работодателят има право: да прекъсне внасянето на осигурителните вноски без осигурените лица да губят правата си върху набраните средства в индивидуалните си партиди: да ограничи правото на осигуреното лице еднократно да прехвърли внесените от него в полза на осигуреното лице сумата за доброволно пенсионно осигуряване. Дружеството формира приходи от дохода, реализиран при инвестиране на средствата на пенсионния фонд, намален с дохода от инвестиции, разпределен по индивидуалните осигурителни партиди на осигурените лица; набраните от Дружеството встъпителна такса, такса за издръжка на дейността и допълнителни удръжки и такси; други дейности при спазване изискванията на действащото законодателство.

 

 

2.1. Алианц – световен лидер в областта на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване

 

Алианц България холдинг е дъщерно дружество на “Алианц груп” Германия. “Алианц груп” има дъщерни дружества в 77 страни и управлява активи за над 700 милиарда евро и обслужва над 60 милиона клиенти. Освен задължителното допълнително доброволно пенсионно осигуряване дружеството предлага следните услуги:

1.        Авто каско – за страната и чужбина.

2.        Гражданска отговорност – за страната; зелена карта – за чужбина.

3.        Авто асистънс – за страната; за автомобили или без авто каско.

4.        Щети на имущество:

а) пожар – основно покритие;

б) земетресение – добавък;

в) кражба чрез взлом;

г) индивидуален пожар – за обекти над 500 000 лв.;

д) имущество – за банка кредитор.

5.                    Застраховки “Живот” – смесени със спестовен елемент в лева и валута – вноските са освободени от ДОД по ЗОДФЛ.

6.                    Рискова застраховка “Живот”:

а) индивидуална;

б) групова.

7.                    Застраховка “Злополука”:

а) индивидуална;

б) групова за работещи;

в) групова за учащи.

8.                    Помощ при пътуване в чужбина – здравна застраховка:

а) кратък срок – премия на ден;

б) мултигруп – за една година – изгодно!

9.                    ДДПО:

а) индивидуални вноски – освободени от ДОД по ЗОДФЛ;

б) вноски от фирми за своите служители.

10.                Рента (пенсионна) застраховка:

а) индивидуална;

б) групова.

“Алианц груп” е водеща компания за финансови услуги в света. Основните дейности на Алианц са свързани със застраховане, банкиране и управление на активи. С присъствие в над 700 страни Алианц представлява глобална компания, управляваща активи на стойност 1185 милиарда евро. В Алианц и нейните дъщерни компании по света работят над 117 000 служители.

Вече девет години ПОД “Алианц България” е лидер в своя бранш. В него се осигуряват над 570 000 души. Дружеството управлява 120 000 000 лв. пенсионни активи към 30.09.2002 г. Алианц управлява доброволен пенсионен фонд; задължителен универсален пенсионен фонд; задължителен профсъюзен пенсионен фонд.

В живота непрекъснато се сблъскваме с препятствия. Но съществува цял един свят от възможности, достъпни за този, който знае как да се възползва от тях. Алианц открива нови възможности за Вас и за Вашия бизнес.

Преимуществата на спестяването в пенсионния фонд са:

ü                  данъчните облекчения – всяка сума внесена в ДПФ Ви спестява до 29% данък. Разполагате с Вашите спестявания по всяко време.

ПОД “Алианц България” АД предлага уникална възможност за доброволно пенсионно осигуряване в избрана от Вас валута (лева; euro). Вашите вноски се номинират в евро или в избраното съотношение лева/евро; можете да променяте валутата, в която спестявате или получавате пенсия. Всички операции се извършват по централния курс на БНБ.

За повече информация ПОД “Алианц България” Ви дава възможност да използвате електронната им страница на адрес: www allianz. bg или да зададете въпроси или пишете на e-mail адрес: pod @ allianz. bg.

За удобство ФБ “България инвест” предлага на гражданите удобството да плащат своите сметки по телефона. По този начин те могат да изпитат удоволствието от свободата да имат достъп до своите сметки, където и да са, каквото и да правят. С новата услуга гражданите могат да плащат по телефона (независимо дали е служебен, домашен или мобилен) своите разходи за ток, телефон, вода, кабелна телевизия, доброволни пенсионни вноски и животозастраховки при минимален разход на време. Системата Pay Voice изпълнява Вашите нареждания по всяко време на денонощието. При сключване на договор за ползване на услугата, ФБ “България инвест” Ви предоставя телефонен номер на оператора, чрез който можете да научавате какви периодични задължения имате. Сигурността на плащанията в системата се гарантира от индивидуален потребителски 4 цифрен секретен код, съчетан със строга технология на работа. За да се възползвате от услугата “плащане на сметки по телефона” е необходимо:

Ø          да притежавате дебитна карта на ФБ “България инвест”;

Ø          да попълните искане – формуляр в банката за предоставяне на достъп в системата Pay Voice;

Ø          да посочите до два цифрови телефона – стационарни или GSM.

Създадената услуга е улеснение за всички, които ценят времето си; няма ограничения за броя на абонатните номера, чиито сметки желаете да плащате; освен собствените задължения може да плащате и сметките на своите близки и родители; по всяко време може да получите справки за дължимите сметки; средствата, които има по дебитна карта се олихвяват с 30% лихва.

За регистрирането на всеки абонатен номер се заплаща годишна такса от 1 лев. За всяко извършено плащане чрез Pay Voice банката начислява същата такса, както при търговец чрез ПОС – терминал или теглене на пари чрез банкомат. Освен по телефона може да се получава справка за всяко извършено плащане при поискване в банковия салон.

ФБ “България инвест” е надежден и компетентен партньор. Ключ към свободата на безналичните плащания са банковите дебитни карти. По този начин разполагате по всяко време със своите пари, когато се нуждаете – 24 h в денонощие; 365 дни в годината. Удобството е, че може да теглите пари в брой от всички банкомати в страната; да превеждате суми между Ваши сметки; да получавате справки относно наличността по сметките.

Дебитната карта спестява неудобството при носенето на суми в брой. Достъпът до дебитната карта е защитен със секретен код – персонален идентификационен номер (ПИН), известен единствено от притежателя. ПИН кода може съвсем спокойно да се променя. При загуба, кражба или забравен код, с известяване до банката или до националния оператор БОРИКА, картовата сметка се блокира. При използване на дебитна карта се печели лихва, която се начислява върху наличните средства по Вашата картова сметка. За да се сдобиете с дебитна карта е необходимо да сключите договор с банката като попълните искане - формуляр. Картата се получава в най-кратък срок, заедно с личния секретен код, поставен в запечатан плик. Банката издава следните дебитни карти:

Ø               лични – на граждани за получаване на авоари по собствени сметки;

Ø               фирмени – на служители, упълномощени да се разпореждат с фирмени сметки.

Необходимо е гражданите да се съобразяват с дневния лимит, който е 400 лева; седмичния лимит на АФМ – 2800 лв. и седмичния лимит на ПОС – 3000 лв.

На територията на страната вече действат над 740 банкомата на националния оператор БОРИКА и че над 2340 търговски обекти (магазини, хотели, бензиностанции и др.) в България разполагат с терминали за безналични плащания. ФБ “България инвест” Ви предлага да изберете печелившата карта – VISA Electron. Чрез нейното издаване получавате безплатно международна застраховка “помощ при пътуване”. С бонус АСИСТАНС, лидерът в застраховането, Allianz Ви осигурява безплатно в случай на нужда:

Ø               поемане на медицински разходи – до 7500 евро;

Ø               медицинско репатриране до България – без лимит;

Ø               транспортни разходи и нощувки в хотел на придружител;

Ø               до 5 нощувки по 75 евро;

Ø               застраховка “Злополука” с лимит на покритие 10 000 евро.

Застраховката влиза в сила от деня на получаване на международната карта. С бонус АСИСТАНС се пестят време и пари.

Всеки клиент на Allianz, със сключена застраховка “Зелена карта” за всеки срок не по-малък от 3 месеца, получава право на безплатно издаване на международна дебитна карта VISA Electron. Картата може да се използва навсякъде, където присъства нейния знак: за теглене на пари в брой от банкомат; за плащане за закупени стоки и услуги. VISA Electron се приема на всички континенти в повече от 150 страни, в Европейския съюз, САЩ, Канада. Значителен е техният брой и в страните от Централна и Източна Европа, Азия, Латинска Америка, Близкия Изток, Африка и Австралия. VISA Electron се приема в Гърция, Турция, Испания, Франция, Италия, Русия, Чехия, Полша.

Когато почивате разполагате с нужните средства, без да се носят големи суми в брой. Възможно е да се използва една и съща карта в страната и чужбина; спокойни сте за сигурността на парите си.

Имате и пълната възможност да определите валутата на своята картова сметка – лева, евро или щатски долар. В България тегленето става единствено в лева, а от ПОС-устройство в банка – в лева или във валута; в чужбина може да теглите от банкомат в националната валута на съответната страна, а от ПОС-устройство в банка – и в други валути.

ФБ “България инвест” предлага депозит “Аванс”. Това е нов спестовен продукт на банката и представлява срочен депозит с авансово изплащане на лихвата. С депозит “Аванс” гражданите имат възможност да изтеглят полагащата се лихва за целия срок на депозита още в деня на откриването му.

Доходът от депозит “Аванс” е сигурен, тъй като лихвата се начислява в деня на откриването на депозита и веднага се превежда по разплащателната сметка в банката. Другото преимущество е, че го получавате веднага – може да се използва още в деня на откриване или през целия период на депозита. Минималната сума, необходима за откриване на депозит “Аванс” е 1000 валутни единици. Клиентите с открит депозит “Аванс” имат право на:

Ø          безплатно издаване на национална дебитна карта. Тя осигурява безплатна застраховка “Злополука” на “Алианц България”;

Ø          безплатно издаване на международна карта VISA Electron, без такса за издаване, с безплатна едногодишна застраховка “Помощ при пътуване”;

Ø          преференции при издаване и обслужване на международна кредитна карта Master Card.

Това, което предлага още депозит “Аванс” е:

Ø          кредити и гаранции: потребителски кредити; ипотечни; кредити за закупуване на автомобили; овърдрафт по дебитна карта; кредит “Живот”;

Ø          депозитни продукти: депозит с довнасяне; депозит “Сърф”; депозит “Комфорт”, депозит “Комфорт плюс”; дългосрочен спестовен влог с индивидуална рискова застраховка “Живот”.

ФБ “България инвест” предлага депозит “Комфорт”. Това е срочен депозит с право на ползване на овърдрафт по дебитна карта. Депозит “Комфорт" съчетава по удобен за Вас начин две банкови услуги:

Ø          получавате висока доходност от направения от Вас срочен депозит;

Ø          по Ваше желание ползвате овърдрафт, за да посрещнете текущите си нужди.

Лихвата се начислява ежемесечно и се изплаща при поискване. Начислената и неизплатена лихва за всеки месец се капитализира и може да Ви бъде платена преди падежа на депозита. Минималната сума, необходима за да откриете депозит “Комфорт” е 1000 валутни единици. Бонусите, които получавате с откриването на депозит “Комфорт” са следните:

Ø          безплатно издаване на национална дебитна карта. Тя осигурява безплатна застраховка “Злополука” на “Алианц България”;

Ø          овърдрафт по дебитна карта в лева. За разрешаване и обслужване по овърдрафт не се дължат такси и комисионни;

Ø          бонус екстра – право на 30 лева безлихвен овърдрафт по дебитна карта в лева за депозити над 5000 лв. или 2500 евро/щатски долар и срок не по-малък от 1 година;

Ø          безплатно издаване на международна карта VISA Electron, без такса за издаване, с безплатна едногодишна застраховка “Помощ при пътуване”;

Ø          овърдрафт “Без граници” – без такси за разрешаване и обслужване.

Депозит “Комфорт плюс” е комбиниран продукт, обединяващ две банкови услуги:

Ø          срочен депозит с висока доходност;

Ø          право да ползвате в момент и за период, избрани от Вас парични средства на кредит при облекчени лихвени условия.

Депозит “Комфорт плюс” ще Ви помогне да посрещнете неопределеността в стопанския и личния живот. Предназначен е за граждани и фирми. Банката изплаща част или цялата ежемесечно начислявана лихва по депозита или я капитализира, според Вашето желание (за времето, през което не се ползва кредитна линия). Банката предоставя правото да ползвате кредитна линия в размер до 90% от сумата на направения от Вас срочен депозит. Кредитната линия е опция, от която можете да се възползвате при необходимост. Всеки има правото да управлява сам своя кредит.

ü           Може да получавате кредит в необходимия момент и за период, в който се нуждаете от него.

ü           Ползвате кредит в необходимият Ви размер.

ü           Възможна е повторяемост.

Не се дължат такси по отпускането и обслужването на кредитната линия. Всеки сам определя необходимата сума на кредита, както и падежа за погасяването му. Задължението към банката може да се погаси и предварително, еднократно или на части, без допълнителни такси. Кредитът се отпуска и погасява във валутата на депозита.

Процедурата за ползване на кредитна линия е максимално опростена. Достатъчно е да се попълнят и представят в банката следните документи:

Ø                    искане (по образец);

Ø                    нотариална заверка на сключения договор за депозит (за граждани) или представяне на нотариално заверено съгласие (по образец) за вписване на залога (за фирми);

Ø                    декларация за икономическа свързаност (по образец).

В срок до 5 работни дни, Вие имате на разположение по разплащателна сметка в банката заявената сума. Бонусът е безплатно издаване на национална дебитна карта, без такса за издаване, осигурява безплатно застраховка “Злополука” на “Алианц България”.

Минималната сума за откриване на депозит е 1000 валутни единици. Повече информация относно горепосочените депозити и кредитни продукти може да получите в най-близкия до Вас клон на ТБ “България инвест” и в Интернет, на адрес www. Allianz. bg/bank. Можете да изпращате Вашите препоръки и въпроси на e-mail: products S @ bank. Allianz. bg.

Алианц България предлага още следните услуги:

Ø     застраховка жилищни сгради и домашно имущество;

Ø     застраховка на Вас и Вашия автомобил по време на път, в страната и чужбина;

Ø     застраховка пожар.

Застраховката жилищни сгради и домашно имущество обезпечава покритие на понесените от Вас щети, загуби или разноски при пожар, природни бедствия и други събития, довели до унищожаване или увреждане на застраховано имущество. Застраховката е предназначена за физически лица.

По основно покритие на обезщетение подлежат:

ü                  материални щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода и удар от превозно средство или животно.

Към разширено покритие се добавят: късо съединение и токов удар, а към покритите разноски – хотелски разходи, ако жилището е станало необитаемо вследствие застрахователно събитие. По част от покритията се прилагат завишени лимити на отговорност.

При максимално покритие в сравнение с основното към покритите рискове се добавят: късо съединение, токов удар и теч на тръбопроводна вода от аквариуми и водни легла, а към покритите разноски – хотелски разходи с повишен лимит.

При ограниченото покритие в сравнение с основното покритие от покритите рискове отпадат природните бедствия.

По договореност застраховката може да покрие и Вашата гражданска отговорност към трети лица, възникнала в резултат на застрахователно събитие, засегнало застрахованото имущество: например наводнение от застрахования обект или измокряне при гасене на пожар. За сключване на застраховката е достатъчно да се обърнете към едно от 120-те представителства на ЗПАД “Алианц България” и да представите попълнен и подписан от Вас въпросник. Въпросникът трябва да съдържа и описание на жилището, подлежащо на застраховане. Периодът на застраховката е една година. През периода на застраховката е необходимо спазването на общите условия на застраховката, приложени към застрахователната полица. Застрахователното обезщетение се определя от представител на ЗПАД “Алианц България” или вещо лице и се изплаща в 14-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума. Застраховката обезпечава покритие за понесените от Вас загуби вследствие кражба чрез взлом на движимо имущество, застраховано при ЗПАД “Алианц България” срещу пожар и природни бедствия и е ориентирана към широк кръг клиенти, вкл. физически лица.

ЗПАД “Алианц България” предлага обслужване в реално време, 24 h в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Алианц предлага да защити Вас и Вашия автомобил, ако настъпят непредвидени събития по време на път в страната и чужбина.

Единствено ЗПАД “Алианц България” разполага със собствен асистанс център, на който може да бъде предадена информация на български език в случай на инцидент с Вас и Вашия автомобил. Асистанс центъра е в основата на една нова схема на обслужване на клиентите на “Алианц България” – обслужване в реално време. Центърът разполага с квалифицирани специалисти, които ще Ви предоставят специална помощ и съвет за оптимална защита на Вас и Вашия автомобил.

Със застрахователния пакет се осигурява оптимално покритие на рисковете, свързани с притежаването и получаването на МПС на територията на страната. Обект на застраховката са всички видове сухопътни превозни средства, снабдени със собствен двигател и прикачените към тях ремаркета и полуремаркета с български регистрационни номера. Застрахователят носи риска по застраховката само, ако МПС се намира на територията на Република България.

Застраховка Автокаско осигурява застрахователно покритие срещу следните рискове:

Ø   пожар, природни бедствия, кражба или грабеж на цялото МПС, злоумишлени действия на трети лица и пътнотранспортни произшествия.

Тези рискове са групирани в четири независими една от друга клаузи. Застрахователят има правото на избор, в зависимост от своите предпочитания и нужди.

Застраховката “Гражданска отговорност” покрива отговорността за причинени неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на моторните превозни средства.

Друг вид застраховка е при евентуална злополука на местата в МПС. Това са лицата, пътуващи в застрахованото МПС. Предмет на застраховката е изплащане на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътнотранспортно произшествие. Застраховката покрива смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност, временна загуба на трудоспособност и медицински разноски вследствие злополука.

ЗПАД “Алианц България” предлага съвършено нов продукт на застрахователния пазар в България – “Помощ при пътуване – Автокаско” за България.

Застраховката има за цел след позвъняване на телефонния номер на Асистанс центъра, указан в застрахователната полица, се осигурява помощ на катастрофирали или повредени автомобили и за спасяване на човешки живот. Осигурява се и допълнително съдействие при настъпване пътнотранспортно произшествие; повреда; кражба или грабеж на МПС. Гражданите могат да получат отстъпка при сключване на застраховка “Автоасистанс”, в случай че имат сключена застраховка “Каско” и/или “Гражданска отговорност” при ЗПАД “Алианц България”.

Чрез застраховки “Глобус” ЗПАД “Алианц България” гарантира най-доброто застрахователно покритие за Вас и Вашия автомобил при пътуване в чужбина. Срещу заплащане на допълнителна премия към застраховка “Автокаско за България” си осигурявате разширение на териториалният обхват на Вашата застраховка. При инцидент в чужбина, Вие получавате бърза и навременна помощ, безплатен оглед на пострадалото МПС от лицензирано вещо лице, както и изготвяне на безплатна експертиза и снимков материал. Периодът на застрахователното покритие е съобразен с продължителността на пътуването.

Периодът на застраховката може да бъде – 15 дни, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца и 12 месеца.

Алианц предлага гражданска отговорност за чужбина “Зелена карта”. Чрез тази застраховка се гарантира безпрепятствено преминаване на всяка една граница, без да е необходимо закупуването на друга застрахователна полица, покриваща Вашата гражданска отговорност, в посещаваната от Вас страна.

Единствено със зелената карта на ЗПАД “Алианц България” Вие ще имате подкрепата и помощта на партньори от всички дружества на Алианц в Европа – Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Румъния, Полша, Швейцария и др.

На разположение на гражданите е изготвен пътеводител, а за да изберете правилната посока Алианц предоставя безплатна пътна карта.

Чрез застраховката – помощ при пътуване – “Автоасистанс в чужбина” може да застраховате Вашето МПС, водачът и пътниците в него. Предмет на застраховката включва предоставяне на специално съдействие при неизправност, авария, кражба на МПС, пътнотранспортно произшествие, телесни увреждания, заболяване или смърт на шофьора, дори ако последните не са свързани с движението на МПС в пътната мрежа. Застраховката покрива български граждани от 1 до 70 години, а при заплащане на допълнителна премия и над 70 години, пътуващи в чужбина с цел туризъм, командировка, работа и други.

 

 

2.2. Универсален пенсионен фонд - “Доверие”

 

Тя се контролира от една от петте най-големи одиторски къщи в света, осъществяващи проверки за правилността на записванията по индивидуалните партиди на осигурените лица и ефективността на извършените инвестиции. Изгради собствена клонова мрежа от 37 собствени офиса и представителства, в които за  качественото и навременно обслужване на клиентите се грижат над 170 висококвалифицирани служители. Предложи на своите клиенти възможността да попълнят своя договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в Интернет. Има над 110 000 осигурени. Управлява ефективно над 20 млн. лева активи и реализира трайно доходност значително по-висока от лихвите на търговските банки; изплаща 1 300 допълнителни пенсии.

Компанията има сключени договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с повече от 600 фирми и предприятия от цялата страна; използва модерни информационни технологии: UNIX; LINUX; ОRACLE.

Доброволният пенсионен фонд е учреден с решение на Управителния съвет на пенсионноосигурителната компания “Доверие” АД от 03.10.2001 год. наричана по-нататък за краткост ПОД. Доброволният пенсионен фонд се управлява и се представлява пред трети лица от пенсионноосигурителното дружество.

В доброволния пенсионен фонд могат да се осигуряват или да бъдат осигурявани всички физически лица, които са навършили 18 годишна възраст. Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се извършва в съоветствие с разпоредбите на Закона за ДДПО, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на условията в този правилник и в осигурителния договор.

Осигурени в доброволния пенсионен фонд са лицата, които имат осигурителен № и индивидуална осигурителна партида, в която на тяхно име и по тяхна сметка се внасят парични вноски за допълнителна пенсия при условията и по реда на Закона за ДДПО.

Осигуровката се извършва на основание на осигурителния договор, който пенсионноосигурителното дружество сключва с:

1.физическо лице, което ще се осигурява за своя сметка;

2.работодател, който за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на работниците и служителите, с които е в трудови или служебни правоотношения включително кадрови военнослужещи по ЗОВС, офицери и сержанти по ЗМВР, както и изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества;

3.друг осигурител – физическо или юридическо лице, което за своя сметка внася осигурителни вноски в полза на лице, с което не е в трудово или друго правоотношение.

ПОД до 30 работни дни след датата на регистриране на осигурителния договор издава на осигуреното лице документ,  с който удостоверява участието му в доброволния пенсионен фонд. Осигуряването в доброволния пенсионен фонд се прекратява при всеки един от следните случаи:

1.При смърт на осигуреното лице;

2.Когато на осигуреното лице са възстановени натрупаните суми в индивидуалната му осигурителна партида;

3.Когато осигуреното лице прехвърли натрупаните суми по индивидуалната му осигурителна партида в друг доброволен пенсионен фонд.

Осигурителния договор се сключва между ПОД и лицето, което е подало индивидуално заявление за участие в професионален пенсионен фонд.

Сключване на осигурителния фонд се извършва едновременно с подаването на индивидуалното заявление или в срок до 15 календарни дни от неговото регистриране. Осигурителният договор с лица, които са служебно разпределени, задължително се сключва до 30 календарни дни. Осигурителният договор както вече споменахме при ПОД “Алианц” е безсрочен и задължително съдържа:

1.Дата на неговото сключване;

2.Наименование на професионалния пенсионен фонд;

3.Наименование на ПОД;

4.Адреса на ПОД;

5.Трите имена, ЕГН, адреса на осигуреното лице;

6.Предмета на договора и обхвата на осигуровките;

7. Условия, ред и начин за плащане на допълнителните пенсии за ранно пенсиониране;

8.Условия, ред и начин за изтегляне или прехвърляне на натрупаната сума по индивидуалната партида на осигурения;

9.Датата, от която договорът влиза в сила;

10.Вид, размер и срокове за внасяне на такси и удръжки;

11.Правата и задълженията на страните по договора;

12.Условията, реда и начина за изменения, допълнения и прекратяване на договора.

Изменения и допълнения на осигурителния договор се правят с писмено допълнително споразумение, подписано от страните. Осигурителният договор не може да бъде прекратяван едностранно от ПОД.

Индивидуалната осигурителна партида се открива с регистрирането на лицето в професионален пенсионен фонд. В индивидуалната осигурителна партида се отразяват:

1.Постъпленията от осигурителни вноски;

2.Постъпленията от разпределения доход от инвестирането на средствата;

3.Размера  на изплатените такси и удръжки;

4.Размера на изплатените пенсии;

5.Натрупаната сума равна на постъпленията от осигурителните вноски и от разпределен доход от инвестиции, намалена с удържаните  такси от вноските, инвестиционната такса и изплатените пенсии. Натрупаната сума в индивидуалната осигурителна партида се капитализира всеки месец.

ПОД до 30 април на всяка година еднократно предоставя безплатно на осигурените лица извлечение от индивидуалната им осигурителна партида, която съдържа: 1.размер на натрупаната сума; 2.постъпленията от осигурителните вноски; 3.сумата от разпределителната доходност; 4.размера на удържаните такси и удръжки; 5.пенсионни права на осигуреното лице в професионален пенсионен фонд.

Таксите в полза на ПОД са както следва: 1/ 5.0 на сто от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионален пенсионен фонд; 2/ инвестиционна такса в размер на 1.0 на сто годишно от активите на пенсионния фонд. Удръжките се правят в момента на прехвърляне на сумата.

Разпределението на реализирания доход се извършва всеки месец или на друг период определен с акт на държавен орган. Оценката на активите се извършва от ПОД към края на всеки месец, тримесечие и календарна година, в съответствие със закона за счетоводство.

Осигуреното лице придобива право на допълнителна пенсия за ранно пенсиониране при наличие на следните условия: 1.Не по-малко от 10 години работа при условията на първа категория труд и 8 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия; 2.Не по-малко от 15 години работа при условията на IIра категория труд и 3 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия.

Допълнителната пенсия за ранно пенсиониране е срочна и се получава до придобиване на право на пенсия за осигурителния стаж и възраст по  Дял I от КЗОО, в рамките на натрупаната сума по индивидуалната партида. Допълнителната пенсия за ранно пенсиониране се отпуска на основата на писмена молба – образец от осигуреното лице до ПОД.

Месечният размер на допълнителната пенсия за ранно пенсиониране при нейното отпускане се изчислява на основата на: 1.сумата натрупана в индивидуалната осигурителна партида на осигуреното лице към датата на пенсионирането; 2.максимално възможния период за получване на пенсията в години и месеци до датата на навършване на възрастта за придобиване право на пенсия.

ПОД спира плащането на допълнителна пенсия, когато по негова вина: 1.Пенсията е отпусната в резултата на явна физическа грешка; 2.В резултат на техническа грешка, а именно аритметични грешки в сборове на осигурителни вноски.

Право на еднократно или разсрочено плащане на суми, натрупани в индивидуалните партиди имат осигурените лица, които са получили решение от териториалната експертна лекарска комисия за намалена работоспособност. Еднократното или разсрочено плащане се извършва на основата на писмена молба – образец до ПОД в срок до 30 работни дни от регистрирането  й или от постъпването на последната осигурителна вноска. Осигуреното лице има право, но не по-рано от една година след началото на членуването във фонда, да прехвърли натрупаната сума  по индивидуалната си партида в професионалния пенсионен фонд. Прехвърлянето на суми се извършва на основата на писмена молба – образец от осигуреното лице.

ПОД учредява, управлява и представлява професионалния пенсионен фонд пред трети лица, като:

1.Сключва осигурителни договори;

2.Управлява активите на професионалния пенсионен фонд;

3.Избира и сключва договори с инвестиционни посредници и с банка депозитари;

4.Извършва други дейности по управлението на професионалния пенсионен фонд.

Работодателите имат право да изискват и да получават информация от ПОД, свързана с изпълнението на неговите задължения, по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Информацията се предоставя до 30 календарни дни. Работодателят няма право да получава информация за размера на натрупаните суми по индивидуалните партиди. Работодателите в срок до 15 календарни дни информират дружеството за настъпили при тях промени.

При несъстоятелност на професионалния пенсионен фонд “Доверие” при влизане или сливане в професионален пенсионен фонд, управляван от друго ПОД, както и при прекратяване и ликвидация към преобразуване на дружеството, правата на осигурените лица се уреждат съобразно КЗОО и подзаконовите нормативни актове.

Дружествата организират дейността си съгласно действащото българско законодателство, регламентиращо правомощията на юридическите лица, които осъществяват дейност по допълнително доброволно пенсионно осигуряване, правата и задълженията на работодатели и осигурени.

 

 

 

 

3. СИСТЕМА ЗА УНИВЕРСАЛНИ ФОНДОВЕ

 

3.1. Процес

 

 

 

 

 

 

 

Система за универсални фондове е едно от първите приложения тип E-Government в Интернет среда.

Приложението позволява на НОИ да запази ролята си на клирингова къща по отношение на осигурителните вноски, както и да контролира ефективно движението на средствата на осигурените лица до частните пенсионни фондове.

Новата система е базирана на Интернет технология. Чрез нея пенсионните фондове обработват директно заявленията за прехвърляне на средства. Това повишаване на оперативността е при изключително ниски разходи за фондовете.

Участието в e-Government приложението се очаква да даде тласък на стратегията на “Орбител” за разширяване на спектъра от услуги за българския бизнес. Като особена ценност на проекта компанията изтъква обединяването на усилията на частния сектор и администрацията.

Единната Интернет система ще намали разходите и ще повиши точността при обработката на заявленията за универсалните пенсионни фондове.

Преимуществата на новия процес за пенсионните фондове е бъдат свързани с предоставяне на информация в реално време относно коректността на данните в заявлението, проверка в реално време на ЕГН и Булстат, отхвърляне на системата на дублирани заявления и на по-късен етап - проверка от страна на НОИ по искане на пенсионния фонд, и не на последно място - ниски разходи за пенсионните фондове.

За НОИ преимуществата са в запазването на ролята на клирингова къща и упражняване на контрол в момента на получаване на заявленията и поддържането на централизирана база данни. Не се налага разглеждане на случаите на дублиране на заявленията, опростен процес и намаляване на документацията на хартия.

 

 

3.2. Технология на действие на системата

 

След като избере своя частен пенсионен фонд, всеки подава формуляр с данните си към съответния пенсионен посредник, а той чрез Интернет изпраща данните към НОИ. Там те се съхраняват в База данни на института. Така се избягва вероятността от дублиране (пенсионно осигуряване едновременно в няколко частни пенсионни фонда). Не е възможно да бъде допусната грешка, тъй като системата моментално отхвърля некоректните данни (например грешно ЕГН, дата на раждане преди 1960г. и пр.). Поддръжката се осигурява от Орбител, а разходите по нея са сведени почти до нула. Системата позволява и гъвкавост на потребителите. С оглед сигурността на информацията преносът на данните е защитен посредством SSL-протокол за криптиране. Системата позволява гъвкавост на потребителите - възможност да се "местят" от един частен пенсионен фонд към друг.

Ролята на компанията е да обслужва целия процес по работата на един сървър. С други думи, да поддържа специализираното Web приложение (съвместно дело на български разработчици и ААМР); да гарантира интернет връзката между пенсионен посредник (офис) и НОИ; да поддържа централния сървър за  Web приложението; да обезопасява сигурността на сървъра. Фондовете са конкурентни и това налага да се предвидят сериозни мерки в областта на сигурността. Системата често ще работи при натоварен режим и е изключително важно да има висока оперативност при комуникацията НОИ- частни пенсионни фондове. При разработването на приложението е предвидена максимална коректност на въвежданата информация – т.е. да няма грешки и дублиране. За невярно или неточно въведени данни ще се сигнализира в реално време – още едно предизвикателство за Орбител като интернет доставчик.

Езиците за програмиране, използвани при разработване на програмата, са: Active Server Page (технология, осигуряваща специфичните възможности за свързване на бази данни през Web); Visual Basic Script (реализиране на функциите на приложението по прехвърляне на големи обеми информация от и към SQL Server); HTML, JavaScript (реализиране на интерфейса в Web браузър); Visual Basic (реализиране на самостоятелно приложение за прехвърляне на големи обеми информация) и T-SQL (като основен език за програмиране в Среда на SQL сървър).

В зависимост от критериите, модулите на приложението могат да бъдат разделени по различен начин. Една от възможностите е:

-Web приложение – файлова структура, базирана на Web сървъра – има за задача да осигури интерфейса за потребителите, а също и да подаде потребителската заявка към SQL сървъра по предварително указан начин.

-SQL база данни заедно с комплект съхранени процедури, тригери, индекси и др.

-Самостоятелно приложение за натоварване на големи потоци информация заедно с динамични библиотеки върху Web сървъра за реализиране на n-tier модела на Microsoft.

Защитата е реализирана на нива:

-NT оторизация – стандартна защита за всички потребители на даден фонд

-SQL оторизация – уникална идентификация за всеки потребител

-Криптиращ сертификат (128 bit) – криптира комуникацията между сървър и клиент

-Web сървър – работи в самостоятелен Ethernet сегмент,като планира допълването на вече приложените мерки с допълнителни защити на ниво протокол.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Пенсионно осигурителните дружества осигуряват висока доходност, която се разпределя и капитализира ежемесечно, увеличавайки сумите, натрупани по личните партиди на осигурените. Участието в универсален пенсионен фонд гарантира втора пенсия, като към всяко дружество има 3 фонда: Доброволен пенсионен фонд, Задължителен универсален пенсионен фонд, Задължителен професионален  пенсионен фонд.

Безспорно принципно новата схема на пенсионното осигуряване въвеждана у нас налага решаването на нови информационни задачи. Съществена част от тях са свързани с осигуряването на взаимодействие и средства за надежден обмен на данни между обществените и частните институции.

Развитието на информационните технологии определя параметрите на новата глобална икономика. Технологиите се променят много по-бързо, отколкото правителствата биха могли да реагират, за да адаптират политиката си спрямо тях. Страните със зараждаща се икономика разполагат с висококвалифицирано население, което им  помага да следят и реализират на практика основните технологични промени. Тези страни са изправени пред предизвикателството да сведат до минимум различията между развития и развиващия се свят, които са породени главно от използването на различни технологии. Като развиваща се страна България трябва да се превърне в конкурентноспособен участник на глобалния пазар.

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

ДЗПО – допълнително задължително пенсионно осигуряване

 

НОИ – Национален осигурителен институт

 

ПОД – Пенсионно осигурително дружество

 

ДАОН – Държавна агенция за осигурителен надзор

 

ДДПО – допълнително доброволно пенсионно осигуряване

 

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

 

1. Правилник за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на пенсионноосигурително дружество Алианц България АД. Пенсионноосигурително дружество Алианц България, 2001, 30 с.

2. Правилник на пенсионнооосигурителна компания Доверие АД. Пенсионноосигурителна компания Доверие, 2001, 8 с.

3. ИНТЕРНЕТ

www.pension.bg

www.capital.bg

www.gowernment.bg


Търси за: информационни технологии | социална политика | пенсионно осигуряване | система пенсионно осигуряване | универсални фондове | допълнително доброволно пенсионно осигуряване | Национален осигурителен институт

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker