Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (95 лв)  76.00 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

На тема:

 

Пренос на глас по интернет

 

 

2005

 

СЪДЪРЖАНИЕ        

 

I. Въведение. 4

1.1. Новата интернет революция. 4

1.2. Цели и задачи на дипломната работа. 6

1.3. Структура на дипломната работа. 7

 

II. Теоретичен анализ. 9

2.1.Дефиниция на понятието пренос на глас по Интернет. 9

2.2. Технически аспекти на технологията за пренос на глас по Интернет  10

2.2.1. Шлюзове за IP-телефония. 11

2.2.2. Сигнализация при преноса на глас по IP. 14

2.2.3. Адресиране при пренос на глас по IP. 16

2.2.4. Маршрутизиране при пренос на глас по IP. 16

2.2.5. Пренос на глас по IP и закъснения. 17

2.2.6. Стандарти за пренос на глас по IP. 18

2.3. Класификация на услугите базирани на интернет телефония. 19

 

III. Пренос на глас по Интернет - анализ на възможностите и проблемите  27

3.1. Предимства на преноса на глас по Интернет пред традиционната телефония. Защо фирмите и домашните потребители трябва да обърнат внимание на технологията. 27

3.1.1. Предимства произтичащи от самата технология на преноса на глас по Интернет  28

3.1.2. Предимства на IP телефонията свързани с регулациите в сектора на телекомуникациите. 43

Изводи от анализа на настоящото регулационно третиране на преноса на глас по Интернет. 58

3.2. Проблеми пред технологията за пренос на глас по Интернет и възможните им решения. 60

3.2.1. Проблеми с предоставяне на “Качеството на услугите” (Quality of Services) 62

3.2.2. Проблеми с приложението във виртуалните частни мрежи. 66

3.2.3. Проблеми при предоставяне на услугата мултикастинг (предаване на информация от и към много потребители) 66

3.2.4. Проблеми свързани с разширяването на мрежата. 67

3.2.5. Проблеми с надеждността на мрежите. 69

3.2.6. Проблеми свързани със скоростта на пакетизиране и депакетизиране на гласовите данни. 69

3.2.7. Маркетингови въпроси на преноса на глас по Интернет. 71

3.3. Пазарни прогнози и перспективи за развитие на технологията. 72

3.3.1. Прогнози за развитието пазара на преноса на глас по Интернет. 72

3.3.2. Влияние на преноса на глас по Интернет върху традиционните телекомуникационни оператори. 75

 

IV. Заключение. 82

4.1. Достижение на целта и решаване на задачите. 82

4.2. Предимства и недостатъци. 86

4.3. Основни насоки за развитие и усъвършенстване. 87

 

V. Използвана литература. 90

 


I. Въведение

 

Едно от най-силните оръжия в съвременния бизнес е информацията. Комуникациите са сферата от бизнеса, който до голяма степен се грижи за доставянето на информация. В последното столетие обществото преживява бум на комуникациите и продължава да е в търсене на нови по-бързи и ефективни начини за нейното доставяне. В последните пет години се появи и продължава да се развива една технология, разкриваща нови възможности не само пред потребителите на информация, но и пред доставчиците на информационни технологии, създавайки нови пазари и начини на общуване. Става дума за преноса на глас по Интернет.

………………………………………………

 

1.2. Цели и задачи на дипломната работа

 

Целта, която си поставя настоящата разработка е да се установи доколко преноса на глас по интернет може да се счита за технология представляваща общо решение за нуждите от комуникации на обикновените и бизнес потребителите. Задачите, които се поставят пред разработката включват изясняване на въпросите какво представлява технологията и какви практически приложения намира тя. Търси се отговора на въпроса защо трябва да се обръща внимание на технологията за пренос на глас по Интернет. Важно е да се посочат предимствата на преноса на глас по интернет пред традиционната телефонна услуга и причините които ги обуславят. Идентифицират се проблемите и недостатъците на технологията, както и възможните им решения. Като задача се поставя и прогнозирането на значението на този нов начин на комуникация и влиянието, което ще окаже върху потребителите и участниците на телекомуникационните пазари като традиционните телекомуникационни оператори, производители на мрежово оборудване, доставчици на интернет услуги. Дават се и някои насоки за превръщането на тази технология от заплаха за някои от участниците на пазара, в източник на нови възможности и приходи.

Поставените въпросите се изследват в контекста на технологичните, икономическите и нормативните условия, в които се развива пазара на пренос на глас по Интернет. Най-характерната особеност на днешния технологичен свят е високата скорост на промени и развитие. Икономическите условия също се характеризират с динамичност и навлизане на нови методи и средства за правене на бизнес. Достатъчно е само да се спомене навлизането на електронната търговия и електронните разплащания в ежедневния стопански живот. Фирмите продължават да са в търсене на по-ефективно и рентабилно функциониране и ясно осъзнават ролята на комуникациите в този процес. Телекомуникациите са един от най-регулираните сектори в икономиката и голяма част от въпросите свързани с развитието на новите технологии и услуги, сред които и интернет телефонията са в тясна зависимост от мерките, които регулационните органи ще предприемат по отношение на тях. В момента тече процес на силна либерализация на телекомуникационните пазари, но изградените в последното столетие системи за субсидии и разплащания все още са в сила и оказват силно влияние върху участниците на тези пазари. Затова неизбежно въпросите на преноса на глас по Интернет трябва да се разглеждат в контекста на действащата нормативната база и с отчитане на тенденциите за нейната промяна. Важен е и проблемът със съвместимостта на технологията и нейната стандартизация. В последно време стандартизационните органи като Световния Съюз за Телекомуникации (МСТ) значително ускориха процедурите при въвеждането на нови препоръки, но все още скоростта с която се променят технологиите е далеч по-голяма от скоростта на отразяване на провените в стандартизационните органи. Вече самите компании налагат стандартите.

………………………………………………

 

II. Теоретичен анализ

 

За разглеждането на въпросите свързани с преноса на глас по Интернет е важно да бъде идентифицирано какво точно означава това, какво включва в себе си, какви са техническите основи, на които се изгражда и какви класификации може да бъдат приложени при изследването на услугите базирани на тази технология.

 

2.1.Дефиниция на понятието пренос на глас по Интернет

 

Понятието “пренос на глас по Интернет” се свързва често и с други понятия като “интернет телефония”, “пренос на глас по Интернет протокол (Voice over IP)”, “IP телефония”.

Например в публикуваната от Dialogic.com информация за технологията за пренос на глас по IP-мрежи се дават две различни дефиниции за интернет телефония и гласови услуги по интернет протокол. Според първото определение IP телефонията представлява: ”пренос на телефонни разговори по IP-базирани мрежи. Целта е достигане на качеството на традиционната телефонна услуга, не по-добро, не по-лошо. Опити да се направи процедурата по набирането същата като при Обществената комутируема мрежа (ОКТМ)“.

В контраст определението за пренос на глас по IP-базирани мрежи гласи, че това е пренос на: ”всякакъв гласов сигнал  по IP-базирани мрежи, като качеството на гласа се определя според използваното приложение”.

Разграничението е много ясно и разглежда двете понятия в тесен смисъл, като IP телефонията е просто алтернатива на традиционната телефонната услуга, докато преноса на глас е стъпка към мултимедия върху IP- мрежи.

В по-голямата част от източниците които са използвани при разработването на дипломната работа авторите не правят такова разграничение и прилагат по-широкото разбиране за интернет телефония. Това отношение към възприемането на Интернет гласовите услуги не просто като алтернативна телефонна услуга, а като комбинации от услуги в интернет среда включващи и пренос на глас е застъпено и в документите отнасящи се до интернет телефонията на официални органи като Европейската комисия и Федералната Комисия по телекомуникации на САЩ (ФКК).

            ……………………………………………..

 

IV. Заключение

 

4.1. Достижение на целта и решаване на задачите

 

Дипломната работа до голяма степен успява да реши поставените пред нея цел и задачи.

Преноса на глас по Интернет и изобщо по интернет протокол е една от първите стъпки към конвергирани информационни мрежи, поддържащи всякакъв вид медия. Дългосрочните възможности на технологията лежат преди всичко в допълнителните приложения през Интернет като комбинации на видео и аудио. Всякакви възможности за комбинации на медии са възможни. Интегрирането на Web-мултимедийните приложения и телекомуникационните услуги се очаква да доведе до значителен синергиен потенциал. А бъдещето на телекомуникациите е не само в предоставяне на гласови услуги, а и допълнителни услуги като мобилност, интегрираност и ефективност. Разбира се все още има необходимост от усъвършенстване на Интернет мрежата. Нарастването броя на потребителите на мултимедийни услуги, както и на трафика, създаван от тях, налага подходящо развитие на инфраструктурата.

Макар и все още да съществуват проблеми IP телефонията ще стане ценна алтернатива за един голям и съществен сегмент от потребителския и корпоративен гласов и факс трафик. IP телефонията ще промени фундаментално телекомуникационната среда. Макар да няма консенсус за това кога ще се извършат тези промени, широко се признава, че гласовият и факс трафик пренасян през IP мрежи ще отреже голямо парче от приходите на традиционната телефония с комутация на канали. Новите мултимедийни услуги, предлагани чрез Интернет, могат да изместят от този пазар телефонните компании за сметка на операторите на сателитни, кабелни и цифрови телевизионни линии. В дългосрочен план обаче не възможността за евтини разговори по Интернет ще стои в основата на развитието на пазара, а възможността за пълно мултимедийно покритие на разговорите - с глас, образ и обмен на данни.  Според специалистите инвестиции в този пазар би трябвало да започнат да се връщат след не повече от 5-6 години

…………………………………………….

 

 

 

V. Използвана литература

 

1.                  Internet telephony tutorial, http://www.dialogic.com/technology/iphonetutor/h342htm

2.                  B момента има много производители на Шлюзове и PC-базиран софтуер за интернет телефония. За поглед върху продуктите може да се намери повече информация на адрес: http://itel.mit.edu.

3.                  Моделът е представен за корпоративна интранет, но при индивидуални потребители с dial-up-достъп принципите остават същите, като в този случай обаче тези потребители използват динамични IP адреси. Като източник на информацията са използвани материали на Cisco Systems. За повече информация вж. Internetworking Technology Overview, http://www.cisco.com

4.                  R. Braden, editor, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) Version 1 Functional Specification. ftp://ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-rsvp-spec-16.txt

5.                  A Taxonomy of Internet Telephony Applications

6.                  David D. Clark Internet Telephony Consortium Massachusetts Institute of Technology D. Clark, "A Taxonomy of Internet Telephony Applications”. http://www.si.umich.edu/~prie/tprc/abstracts97/clark.pdf

7.                  MUD: съкращение отmulti-user dungeon”. Приключенски игри, в които участниците играят свoя роля или симулация. Играещите си взаимодействат в реално време и могат да променят “света” в играта, коятo играят. Повечето MUDs се базират на Telnet protocol.

8.                  Internet Telephony or Circuit Switched Telephony: Which is Cheaper?

9.                  Martin B.H. Weiss (mbw+@pitt.edu)

10.             INTERNET TELEPHONY: COSTS, PRICING, AND POLICY by DR. LEE W. MCKNIGHT, MIT & TUFTS UNIVERSITY and BRETT A. LEIDA, MIT Submitted to the Telecommunications Policy Research Conference Alexandria, Virginia, September 27-29, 1997

11.             Закъснението по данни на National Laboratory for Applied Network Research (NLANR) обикновено е от 100 and 750 ms (“Making the business case for Internet Telephony” conference IIR, December 1996, presentation by CSELT, http://www.nlanr.net)http://www.techweb.com/se/directlink.cgi?INW19980302S0056)

12.              (New IDT Tech Allows Phone Users To Place Calls Via Internet (http://www.idt.net/).)

13.             deltathree.com - Corporate Information How Does Internet Telephony Work?

14.             http;//www. deltathree.com

15.             YOUR NEXT PHONE CALL MAY BE VIA THE NET Source:  FORTUNE

16.             Date:  06/23/1997   (ISSN 0015-8259) VOL. 135 NO. 12  DIGITAL WATCH/INFOTECH Author(s):  HENRY GOLDBLATT Copyright (c) 1997, Time Inc

17.             Ericsson and CentreCom offer enhanced IP services 14 August 2000 weekly newslwtter http://www.ilocus.com

18.             Pagoo introduces Phone-to-PC service5 June 20002000 weekly newslwtter http://www.ilocus.com

19.             Например ViennaSystem. and “01Informatique”, France, No. 1442, 28 February 1997 http://www.viennasys.com/

20.             Companies' Desire for Complex Internet and eCommerce Capabilities Drives Huge Opportunities in the Internet Services Market  February 8, 2000 JASON P. MCKAYCopyright (r) 2000 CMP Media Inc.

21.             http://www.pulver.com/itel/2341.html

22.             http://www.ibm.com/lanapp/news/192.htm

23.             REPORT TO CONGRESS Adopted: April 10, 1998 Released: April 10, 1998 Before the Federal Communications Commission Washington, D.C. 20554 In the Matter of Federal-State Joint Board on Universal Service ) CC Docket No. 96-45

24.             STATUS OF VOICE COMMUNICATIONS ON INTERNET UNDER COMMUNITY LAW AND, IN PARTICULAR, UNDER DIRECTIVE 90/388/EEC Provision (ONP), Official Journal, No. C6, 10.1.1998, p.4,  Copyright © ITU 2000 All Rights Reserved http://www.itu.int/iptel.

25.             Financial Times, Jan. 17, 1998;

26.             http://www.ozemail.com.au/ozemail/whatsnew/tbc-phone.htm

27.             В допълнение на Директива 90/388/EC ("the Services Directive") от значение са и Директива 96/19/EC ("the Full Competition Directive"), Директива 97/13/EC ("the Licensing Directive"); Директива 97/33/EC ("the Interconnection Directive"); и Директива 95/62/EC ("the Voice Telephony Directive)

28.             Publications: McCarthy Tétrault April 1998 Internet Telephony - The Regulatory Issues by: Hank Intven, Mark Zohar and Jay Howard http://www.analysys.co.uk/news/extr_val.html

29.             Frieden, R. Dialing for dollars: Will the FCC regulate Internet telephony? Telecommunications Policy Research Conference, 1997. http://www.nlanr.net

30.             Chairman's Report of the Seventh Regulatory Colloquium, The Changing Role of Government in an Era of Telecom Deregulation: Transforming Economic Relationships in International Telecommunications, (3-5 December 1997, Geneva)

 

31.             ITU-Telecommunications Standardization Sector, (Study Group 3)(Geneva: November 11-15, 1996),стр 6.

32.              Federal-State Joint Board on Universal Service, Universal Service Report, CC Docket 96-45, para 93.

33.              Dissenting Statement of Commissioner Harold Furchtgott-Roth, FCC Universal Service Report, CC Docket 96-45.

34.             Federal-State Joint Board on Universal Service, Report to Congress, CC Docket 96-45, para.93.)

35.             IP Telephony vs. PSTN International Voice Service: The Politics of Regulation under Progressive Liberalization By Andres Felipe Rodriguez C. Harvard Law School May 21, 1999

36.             „Поправки в закона разширяват монопола на БТК”, в-к “Капитал” бр.39,година VIII, 30септeмври-6 октомври 2000г. http://www.capital.bg

37.             Списък на страните забраняващи call-back услугите може де се намери на адрес http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com3/callback.html.)

38.             Eurecom, the monthly newsletter of the European Union. February 1999. . http://europa.eu.int/en/comm/dg04/lawliber/en/comment.htm

39.             M. Friedman, "Vendors Open IP's Gateway For Improved Quality, Speed", InternetWeek, (April 2, 1998) http://www.techweb.com/wire/story/TWB19980402S0012.

40.              (The company, StarVox, Inc., announced its "Stargate Internet Voice Grade Server" recently. See M. Semilof, "Telephony Start-Up To Unveil IP Gateway", Computer Reseller News, (February 4, 1998) available on the Internet at http://www.techweb.com/investor/story/INV19980204S0010.

41.             Another day, another IP operator 01 November 1999  Elizabeth Biddlecombe reports from Madrid. (c) EMAP Media 1999

42.             'Opportunities for Unified Telecoms Services', June 1999 Andrew Schroepfer, VP, Senior Research Analyst, US Bancorp Piper Jaffray, според рапорт на International Data Corp. "Minutes of communication services traveling over IP telephony networks will grow from 70 million and less than 0.1 percent of all PSTN minutes in 1997, to over 70 billion minutes and 32 percent of all PSTN minutes by 2003. ~, Dec 99 http://www.idt.com

43.             For more info visit: http://www.anixter.net/solutionsindex.html

44.             http://www.ilocus.com/news1466.htm

 

 

Темата е разработена 2005 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

пренос по интернет, интранет, IP – телефония, шлюзове, маршрутизиране при пренос на глас, класификация на услугите, традиционна телефония, качество на услугите,  скорост на пакетизиране и депакетизиране на гласови данни


Търси за: пренос интернет | интранет | телефония | шлюзове | класификация услугите | традиционна телефония | качество услугите

Helpos.com >> Архив >> IT >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (95 лв)  76.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker