Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Национален военен университет “Васил Левски”

Факултет Общовойскови

Катедра Национална и регионална сигурност

РЕФЕРАТ

По

Международни и регионални системи за сигурност

На тема:

Световни системи за сигурност. Развитие на ООН.

2005 г.


СЪДЪРЖАНИЕ: 

1. УВОД 4

2. Междудържавни политически организации. 4

3. Учредяване на ООН 6

4. Създаване на ООН 7

5. Дейност на ООН 8

6. Цели на ООН 10

7. Главните органи на ООН 11

8. България и ООН 15

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

Използвана литература: 21


1. УВОД

ООН е организация на независими държави. Тя не е световно правителство, но предлага механизъм за провеждане на диалог и за разрешаване на разногласия. В нея се работи за постигане на съгласие в практически всички области, представляващи интерес за човешката общност. Обединените нации имат свой собствен флаг, поща и пощенски марки. Шест са официалните езици, които се използват в ООН - арабски, китайски, английски, френски, руски и испански. Всички действия, предприемани от ООН, зависят изцяло от волята и желанието на страните членки. Те ги одобряват, финансират и осъществяват. Ето защо вземането на решения в системата на организацията е сложно и често бавно движение към съгласие, към консенсус. Това е естествено за процес, при който трябва да се има предвид националният интерес и заедно с това световната сигурност. ООН не твори закони, задължителни за държавите. В нея се гради световно обществено мнение. Сключват се договори, конвенции, приемат се декларации за обща линия на поведение. Тази съгласувана политика се провежда от държавите членки или от самата организация. Инструментите на нейната политика са посредничество, изпращане на сили за опазване на мира в конфликтни точки, хуманитарна помощ или помощ за развитие.

………………………………………

8. България и ООН

Участието на Република България в дейността на Организацията на обединението нации (ООН) е важно средство за осъществяване на основните цели, задачи и приоритети на българската външна политика. Чрез работата си в Световната организация България отстоява и реализира първостепенни национални интереси от конкретен политически, икономически, социален, научен, културен и друг характер. Наред с това България съдейства за утвърждаване на доверието, сигурността и взаимноизгодното сътрудничество в международните отношения и за тяхното развитие в съответствие с Устава на ООН.

От решаващо значение за бъдещето на ООН е на Срещата на високо равнище през м. септември 2005 г. да бъде постигнато съгласие по пакета от предложения за реформиране на ООН, включващ ангажименти, които трябва да бъдат поети по въпросите на развитието, сигурността, защитата на правата на човека, предотвратяването и урегулирането на конфликти, административната реформа на ООН, които залегнаха в доклада на Генералния секретар от 21 март т. г. “При по-голяма свобода”. Крайният резултат следва да бъде укрепване и повишаване на ефективността на ООН, която да може да се справя по по-успешен начин със съвременните заплахи и предизвикателства за международния мир, сигурност и развитие.

…………………..

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В днешно време сме свидетели на редица случаи, в които принципите и разпоредбите на Хартата на ООН и съвременното международно право са предмет на специфично тълкуване и прилагане. На основата на вече 60-годишния опит на организацията е очевидно, че са необходими допълнителни „настройки“, нови интерпретации и уточнения, особено като се има предвид коренно промененият характер на рисковете и заплахите за глобалната сигурност. Неотдавнашното природно бедствие и последвалата го хуманитарна трагедия в Индийския океан и Югоизточна Азия постави с нова сила на дневен ред предприемането на превантивни действия и координирани отговори на международната общност под егидата на световната организация за противодействие на тези нестандартни рискове и заплахи. Именно затова за нас представлява огромен интерес течащата в момента дискусия по реформирането на системата на ООН и адаптирането й към новите предизвикателства на ХХIв. Във фокуса на тази дискусия са предложенията на Експертната група на високо равнище, назначена от генералния секретар, визиращи реформи във всички главни органи на ООН - Съвета за сигурност, Общото събрание и ИКОСОС, а също и в нейните специализирани агенции и организации.


Използвана литература:

 1.  http://zaoform.government.bg/Newsletter/admin/moreInfo.aspx?print=&id=74
 2.  http://www.mfa.government.bg/print.php?item_id=11212
 3.  http://www.bulgaria.bg/Europe/Geneva/bg/relationships/bulgariaun/default.htm
 4.  http://gcmarshall.bg/security/issues/01/index_bg.shtml
 5.  http://www.otzvuk.com/materiali/Ustav_oon.htm - УСТАВ на ООН/ Влиза в сила в съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г., в сила за България от 14.12.1955 г.
 6.  http://bg.wikipedia.org/wiki/
 7.  http://www.mfa.government.bg/index.php
 8.  http://www.undp.bg/uploads/File/events/
 9.  http://world.actualno.com/news_87522.html
 10.  http://mmm.slovar.org.uk/un.html 
 11.  http://www.un-bg.bg/index.php - ООН в България
 12.  http://forum.boinaslava.net/archive
 13.  http://www.un.org/russian/news/focus
 14.  http://news.bpost.bg/story-read-14815.php
 15.  http://www.otzvuk.com/materiali/Ustav_oon.htm - УСТАВ на ООН/ Влиза в сила в съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г., в сила за България от 14.12.1955 г.

Темата е създадена 2005 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

ООН, Съвет за сигурност, страни-членки, създаване на ООН, дейност на ООН, цели на ООН, главни органи на ООН, Общо събрание, Икономически и социален съвет, Съвет за попечителство, Международен съд в Хага, Секретариат на ООН


Търси за: ООН | Съвет сигурност | страни членки | създаване ООН | дейност ООН | цели ООН | Общо събрание | Икономически социален съвет | Съвет попечителство

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker