Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Национален военен университет “Васил Левски”

ДОКЛАД

На тема:

Защитата на класифицираната информация

Велико Търново, 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

I. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 3

1. Закони, правилници, наредби 3

2. Сключени международни споразумения в областта на защитата на класифицираната информация с други държави и международни организации 3

3. Указания и наредби 4

4. Актове, регламентиращи защитата на КИ на Европейския съюз 5

5. Актове, регламентиращи защитата на КИ на НАТО 5

ІІ. Органи за защита на класифицирана информация 6

1. Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) 6

2. Функции на службите за сигурност 8

3. Служби за обществен ред 14

4. Определяне като организационна единица пред Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). 14

4.1. Понятие за организационна единица 14

4.2. Определяне като организационна единица 14

4.3. Ред за определяне като организационна единица 15

5. Изготвяне на списък на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до класифицирана информация 15

5.1. Списък по чл. 37 от ЗЗКИ 15

5.2. Ръководители на организационни единици в колегиални (колективни) органи 16

5.3. Списъци по чл. 21 и 23 от ППЗЗКИ 17

6. Задължения на организационните единици 17

III. Класифициране на информацията 19

IV. Служител по сигурността на информацията. Определяне и назначаване. 21

1. Служител по сигурността на информацията 21

2. Определяне на служител по сигурността на информацията 22

3. Назначаване на служител по сигурността на информацията 22

V. Регистратура за класифицирана информация. Преразглеждане на документи и материали, съдържащи класифицирана информация 24

1. Приравняване на степените на секретност с нива на класификация на информацията 24

2. Преразглеждане на материали и документи, съдържащи класифицирана информация 24

3. Промяна на нивата на класификация на информация, получена от друга организационна единица 25

4. Ред за маркиране, промяна и премахване на нивото на класификация на информацията 26

5. Откриване на регистратура за класифицирана информация 26

VI. Условия и ред за предоставяне и обмен на информация 27

Използвана литература 28


………………………………………….

2. Сключени международни споразумения в областта на защитата на класифицираната информация с други държави и международни организации

…………………………………………….

Службите за сигурност:

……………………………………

6. Задължения на организационните единици

Организационните единици прилагат изискванията за защита на класифицираната информация и контролират тяхното спазване, отговарят за защитата на информацията, в случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация уведомяват незабавно ДКСИ и предприемат мерки за ограничаване на неблагоприятните последици. Също така и предоставят информация при изпълнение на задачите и дейностите на ДКСИ, а и получава незабавно и безплатно необходимата информация от държавните органи и органите на местното самоуправление.

В изпълнение на задачите службите за сигурност имат право да получават необходимата информация от държавните органи, органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица, съгласно действащите закони.  Условията и редът за предоставяне на информацията се уреждат в правилника за прилагане на закона.

…………………………………………….

VI. Условия и ред за предоставяне и обмен на информация

Информационни фондове се създават, обработват, поддържат и съхраняват от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), службите за сигурност и службите за обществен ред, както и съответните организационни единици. Това тяхно задължение е в изпълнение по ЗЗКИ.

Държавната комисия по сигурността на информацията дава указания във връзка с обмена на информация в изпълнение на целите на ЗЗКИ между ДКСИ, службите за сигурност и службите за обществен ред, съгласувани с ръководителите на тези служби.


Използвана литература

  1.  Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/;/ Обн. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., попр. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.89 от 12 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г./

  1.  Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/;/(Приет с ПМС № 276 от 02.12.2002 г.,Обн., ДВ, бр. 115 от 10.12.2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г.; доп., бр. 6 от 23.01.2004 г.)

Интернет:

  1.  http://www.dksi.bg/bg/
  2.  http://www.paragraf22.com/oss/users/login.php
  3.  http://www.aip-bg.org/library/laws/zzki.htm
  4.  http://www.parliament.bg/kns/39NS/Zakdein/KlasInf/
  5.  https://www.mappbg.com/read.php?name=kompilira&lang=bg

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Ключови думи:

защита на класифицираната информация, ЗЗКИ, сигурност на информацията, нормативни документи, ДКСИ, служби за обществен ред, организационна единица, регистратура за класифицирана информация, нива на класификация, степени на секретност, предоставяне и обмен на информация


Търси за: защита класифицираната информация | сигурност информацията | нормативни документи | служби обществен ред | организационна единица | нива класификация | предоставяне обмен информация

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker