Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Факултет „Икономика на инфраструктурата”

 

Катедра „Национална и регионална сигурност”

 

 

Курсова работа

 

на тема:

 

Кражби на оборота от офиса на туристическа агенция

 

По дисциплината „Корпоративна сигурност”

 

София, 2008

 


Съдържание:

 

 

1. Увод. 3

1.1 Обект, предмет, цел и задачи на изследването. 3

1.2 Ограничения за обхвата и методи на изследването. 3

1.3 Изследователска теза. 4

1.4 Източници, очаквани резултати и потребност от изводите. 4

2. Изложение. 4

2.1. Описание на туристическа агенция Юбим. 4

2.2. Кражби на фирмения оборот. 5

2.3. Анализ на проблема и алтернативи за решението му. 7

2.4. Оценка на алтернативите (съпоставяне на предимствата и недостатъците им) 10

2.5. Предложение за решение на проблема. 12

3. Заключение. 13

3.1. Обобщение на постигнатите резултати -  оценка на тяхната значимост и изводи  13

3.2. Други проблеми, от корпоративната сигурност, които заслужават да бъдат изследвани. 14


1. Увод

         1.1 Обект, предмет, цел и задачи на изследването

 

Обектът на настоящата курсова работа е туристическа агенция Юбим, която предлага като услуги хотелски настанявания, пакетни туристически пътувания, обиколни екскурзии и туристически транспорт. Предмет на изследването е корпоративната сигурност на фирмата, в частност физическата сигурност. Конкретно това са заплахите от кражба на оборота на фирмата. Целта на изследването е да се установи дали съществува такава заплаха в организацията, и ако да - да се открие възможно най-ефикасната мярка срещу нея чрез разглеждане на различни алтернативи и сравнение помежду им. Задачите на курсовата работа се състоят в изследване на политиката, правилата и процедурите за сигурността във фирмата, дейността на структурното звено по сигурността, установяване основните уязвимости на фирмата, възможните заплахи, рисковите активи, вероятностите за осъществяване на заплахите, възможните последствия и мерките за решение на проблема.

 

            1.2 Ограничения за обхвата и методи на изследването

 

В курсовата работа няма да бъдат разглеждани проблемите с документалната и информационната сигурност на фирмените документи и компютърни системи, както и физическата сигурност на персонала и оборудването в агенцията. Методите за изследване са чрез пряко наблюдение на фактическата ситуация във фирмата, проверка на структурното звено по сигурността, проверка на взетите до сега мерки за защита на рисковите активи в предприятието.

...................................................................

         1.4 Източници, очаквани резултати и потребност от изводите

 

Използваният в настоящата курсова работа източник е служител от туристическа агенция Юбим, който е работил във фирмата по времето, когато е извършена кражбата. Информацията около подробностите по случая е взета изцяло от този служител. Резултатите, които се очаква да се постигнат с курсовата работа са изборът на най-добро решение на проблема с кражбите на пари от офиса на фирмата по най-ефикасния начин и с възможно най-малко парични средства. От тази информация могат да се възползват както висшето ръководство на туристическа агенция Юбим, така и други ръководители на предприятия, където съществува подобен риск. Анализът на конкретния случай се налага поради възможността кражбата да се повтори, ако не се вземат мерки за защита от гледна точка на материалните активи на предприятието.

 

2. Изложение

            2.1. Описание на туристическа агенция Юбим

 

Туристическа агенция Юбим функционира от месец февруари 2001 г. Тя е еднолично дружество с ограничена отговорност и собственикът й я основава с парични средства от продаден недвижим имот. В началото на съществуването си предприятието има трима души персонал, които отговарят съответно за различните видове туристически пътувания и транспорт, разпределени съответно за страната и чужбина. Постепенно дейността на фирмата се разраства, тя започва да работи с водещите туроператори на българския пазар и да разширява пазарния си дял в рамките на областта, в която функционира. Чрез коректност към клиентите си и лоялност към доставчиците, фирмата се развива много добре и до 2004 г. персоналът се увеличава от трима на пет души, собственикът вече не се занимава с ежедневни резервационни проблеми, а започва да отделя повече внимание на ръководните си задължения. Оборотът и печалбата съответно също се покачват. Към момента персоналът в офиса на фирмата е десет души, като всеки отговаря за различна дестинация от най-разпространените на българския пазар. Работата е много добре разпределена между служителите, предприятието набира определен брой лоялни редовни клиенти, оборотът и печалбата му растат, както и имиджът му пред големите туроператори.

...................................................................

           

3. Заключение

            3.1. Обобщение на постигнатите резултати -  оценка на тяхната значимост и изводи

 

Постигнатите при анализа резултати могат да послужат при аналогични случаи в други фирми с кражба на парични средства или други активи. Оценката на различните алтернативи за подпомагане на физическата и персоналната сигурност в конкретната туристическа агенция могат да се използват и от ръководители на различни фирми в подобно положение още преди да възникне разглежданият в настоящата курсова работа проблем. Не е необходимо да се стига до нарушаване на сигурността и кражба на парични средства, оборудване или осъществяване на заплахи във връзка с персоналната сигурност, за да се обърне внимание на съществуващия проблем. От направените изводи става ясно, че на заплахите може да се противодейства предварително и да не се стига до осъществяването им. Всяка фирма, която се намира в положение, аналогично на разгледаното, може да направи оценка на предложените в курсовата работа алтернативи и да избере една или повече от тях в зависимост от нуждите на конкретното предприятие.

..................................................................

 

 

Използвана литература:

Настоящата тема е авторска разработка.

 

 

Темата е изготвена 04. 2008 г.

Темата не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

туристическа агенция, корпоративна сигурност, заплаха на физическата сигурност, кражба на парични средства, оценка на алтернативи, решение на проблем, пряко наблюдение, рискови активи, документална и информационна сигурност

 

 

 

 

 


Търси за: туристическа агенция | корпоративна сигурност | заплаха физическата сигурност | кражба парични средства | оценка алтернативи | решение проблем | пряко наблюдение | рискови активи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker