Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И СИГУРНОСТ

/ NISM 214 /

 

 

Реферат

на тема:

 

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ В РОЛЕВАТА

ДЕЙНОСТ НА АГЕНТА

 

 

2007

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Агентите в разузнаването – същност и видове агенти. 3

2. Изисквания на разузнаването към агентите. 5

3. Основи за вербуване и основи за използване на агентите от разузнаването  7

4. Вербовка на агентите. 9

5. Връзка между мотивацията на агента и поведението му. 13

Използвана литература. 15

 

1. Агентите в разузнаването – същност и видове агенти

           

            Агентите са лица, които негласно сътрудничат на разузнавателните служби в изпълнението на техни задачи. Те изпълняват задачи на разузнаването извън служебните и личните им задължения. Наричани са още секретни сътрудници, като тези две понятия са тъждествени.

            Агенти могат да бъдат всички лица, независимо от тяхното гражданство, национална, социална, религиозна или професионална принадлежност. Придобиват се чрез вербовка, която представлява сложна разузнавателна операция. Агентите се вербуват, обучават  и използват при съблюдаване на най-строга конспирация.

            Агентите са привлечени от разузнавателната служба доброволно да я подпомагат в нейната дейност, запазвайки в тайна характера на тези отношения. Те са основно средство, използвано в разузнавателната дейност. Тяхното ползване позволява на разузнавателните служби да осъществяват основните си задачи – от събирането на информация до участие в тайни операции.

            Агентите осигуряват на разузнаването достъп до най - засекретените държавни и служебни тайни на разузнаваната държава (за външната й политика, икономическо състояние, военна мощ). Те разкриват планове, намерения и действия на държавни и обществени органи и организации, на отделни групи и лица. Могат да оказват влияние върху политическото, икономическото и военно развитие на държавата в насока, благоприятна за разузнаващата държава.

            …………………………………………….          

3. Основи за вербуване и основи за използване на агентите от разузнаването

 

Основа за вербовка на агент се наричат различните обстоятелства, подтикващи вербуваните да дадат съгласие за изпълнение на разузнавателните задачи. Въздействайки върху волята и съзнанието на кандидата за вербовка, разузнаването се стреми да получи доброволно или принудително съгласие за изпълнение на разузнавателните задачи.

Прието е използваните от разузнаването основи за вербовка на агенти да се разделят на три вида:                                                                                      

Ø          враждебно  отношение към разузнаваната държава

Ø          стремеж с помощта на разузнаването да се удовлетворят материални и лични интереси

Ø          страх от последствията при отказ от изпълнение на разузнавателните задачи

Враждебното отношение на вербувания към разузнаването означава, че съгласявайки се да изпълнява разузнавателни задачи, той се стреми да й нанесе вреда. Целите на разузнаването и на вербуваните на такава основа лица могат частично или напълно да съвпадат, затова разглежданата основа често се нарича идейно - политическа. Стремежът към удовлетворяване на материални и лични интереси с помощта на разузнаването означава, че вербуваният се съгласява да изпълнява задачите на разузнаването. Тази основа се нарича още користна заинтересованост или материална основа за вербовка. Вербуват се на тази основа агенти, които са лабилни в политическо и морално отношение, чужденци и граждани на разузнаваната държава, кариеристи, любители на лесната печалба, които са готови на всичко заради личната изгода.

......................................................................

 

Поведението на сътрудника се обуславя от нуждата, която той смята за най-неотложна и най-важна. Съществува йерархия на мотивите. На първо място са физиологичните нужди, става въпрос за неща от първа необходимост като храна, облекло, жилище. Те определят поведението му. На следващо място са нуждите от защита и сигурност. Те започват да доминират когато човекът е задоволил в достатъчна степен своите физиологични нужди. Осъзнатата необходимост от сигурност и защита често е причина за задържане и потискане на импулсите и идеите. Неосъзнатото ориентиране спрямо сигурността се съблюдава особено силно в първите години от живота на човека. Ако сътрудникът е израснал в семейство, където са доминирали опасенията от недостатъчна сигурност, е вероятно да възприема живота като съществуване в несигурна контролируема среда. В зряла възраст такива хора могат да развият комплекс за невъзможност да контролират своя модел на живот. Следващ мотив в йерархията са социалните нужди и нуждите на принадлежност.

......................................................................

Използвана литература

 

1.   Асенов, Б. Теория на разузнаването. София. 2005 г.

2.   Начев, Йордан. Вербовка и агентура. Изд. Къща “Труд”. 2000 г.

3.    Трифонов, Т. Светослав Славов. Теоретични проблеми на разузнаването – част 1. Изд. Фондация Национална и международна сигурност”. 2000 г.

4.   Хорган, Джон. Брус Бърг. Криминалистика. Изд. къща “Труд”.2001 г.

5.   Юбилеен сборник – Институт по психология – МВР, 2002 г.

 

 

Темата е разработена 2007 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

ролева дейност на агент, разузнаване, видове агенти, вербуване, поведение на агента, разузнавателни служби, секретни сътрудници, национална сигурност, тайни операции

 

 

           

                                                 

 


Търси за: видове агенти | поведение агента | разузнавателни служби | национална сигурност

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker