Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Катедра: Национална и регионална сигурност

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

По Организация и управление на въоръжените сили

 

 

На тема:

Съвременни тенденции в трансформацията на въоръжените сили

 

 

 

 

София, 2009 г.

 

 

 

Съдържание:

 

Увод. 3

1. Основни аспекти на трансформация на въоръжените сили. 3

2. Насоки на трансформацията на въоръжените сили. 3

2.1. Мисии, задачи, операции на въоръжените сили. 4

2.2. Функционална структура на въоръжените сили. 6

2.3. Организационна структура на въоръжените сили. 7

2.4. Функциите на структурите на Българската армия. 8

2.5. Ресурсно осигуряване на отбраната. 10

3. Тенденции в трансформацията на въоръжените сили. 11

Заключение. 11

Използвана литература. 12

 

 


Увод

През последните години сме свидетели на глобалното преструктуриране на международните политически и икономически отношения. Това породи, както позитивни, така и нови предизвикателства и рискове пред българските Въоръжени сили. Налице е процес на преразпределение на света на сфери с политическо и икономическо влияние. Едновременно с формирането на мощни политически и икономически региони се оформят и такива с нестабилна политическа, социална и военностратегическа среда, с ниско ниво на икономическо развитие. Новият световен ред извежда на преден план и нови асиметрични по своя характер рискове и заплахи като: международен тероризъм, организирана престъпност, оръжия за масово унищожение и др. – действия, заплашващи държавността като цяло.

 

………………………….

 

Трансформацията на Българската армия е повече от провеждане на реформа или придобиване на нови оръжейни системи. Тя включва: ускорена технологична модернизация, доктриална реформа, реорганизация на структурите на силите. Трансформацията, която България провежда в системата на отбраната, протича едновременно с трансформацията в НАТО.

Основните насоки в процеса на трансформация са изграждането и развитието на способности, необходими да отговорят на реалностите и предизвикателствата на 21 век, особено способностите за оперативна съвместимост, развръщане, поддръжка и осигуряване. Основна цел при развитието на тези способности е изграждането на ефективни многофункционални, модулни войскови единици, способни да реагират своевременно и ефективно на съвременните предизвикателства, да гарантират суверинитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на териториалната й цялост, което е и основна цел на отбраната.

 

…………………………………

 

Осигуряващите и поддържащи поделения включват инспекции, служби, части и подразделения.

Свързочната бригада осигурява комуникационно-информационната поддръжка на органите за управление на държавата и въоръжените сили на Република България при изпълнение на мисиите и произтичащите от тях задачи.

Логистичната бригада осигурява логистична поддръжка на Българската армия чрез приемане, водене на отчет, съхранение, ремонт и поддръжка, транспортиране и доставка, бракуване на въоръжението, техниката и другите материални средства.

Съвместното оперативно командване е структура на оперативно ниво за планиране и провеждане на съвместни операции за изпълнение на задачите на въоръжените сили, за провеждане на съвместни учения и тренировки.

Сухопътните войски подготвят съединения, части и подразделения за участие съвместно с другите видове въоръжени сили в операции под ръководството на Съвместното оперативно командване по гарантиране на сигурността и териториалната цялост на страната. Тази роля Сухопътните войски осъществяват в системата на колективна система за сигурност и отбрана, като поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на Българската армия.

 

………………………………

 

Заключение

Новите технологии, сложните сценарии, непредвидимите противници и стремежа към запазване на световния мир и просперитет налагат изграждане и поддържане на сили с висока степен на готовност и способности базирани на все по-точни и по-сложни оръжия и технологии.


Използвана литература

1.      ЗОВС

2.      Актуализиран План за организационно изграждане и модернизация на ВС до 2015 г.

3.      „По джоба ли са ни технологичните новости”, Интервю на зам. министър Симеон Николов за вестник “Българска армия”.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа таблица.

 

Ключови думи:

въоръжени сили (ВС), трансформация на ВС, функционална структура на ВС, структури на Българската армия, военновъздушни сили, военноморски сили, сухопътни войски, национална сигурност, световен мир, въздушно пространство

 

 


Търси за: въоръжени сили | трансформация | функционална структура | структури Българската армия | военновъздушни сили | военноморски сили | сухопътни войски | национална сигурност | световен мир | въздушно пространство

Helpos.com >> Архив >> Сигурност >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker