Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Стокознание >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет – Варна

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад

по

Защита на потребителскитте интереси

На тема:

Анализ на етикетировката на домашни електрически уреди – хладилници, при реално предлагане в търговската мрежа

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 г.

Съдържание

 

Въведение. 3

1. Покупка на електроуред. 4

2. Изисквания за етикетиране. 5

3. Търговски обекти, които са включени в изследването. 5

3.1. Магазин  Зора. 5

3.2. Технополис. 8

3.3.  Техномаркет. 9

4. Хладилна техника, предлагана в трите магазина – сравнение на етикетировката на различните модели. 10

Заключение. 17

Използвана литература. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въведение

 

Безопасността на стоките означава преди всичко намаляване до минимум и доколкото е възможно - предотвратяване на риска. В този смисъл основен проблем за потребителите е липсата на ясна и точна информация върху етикета.

Търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите, или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.

Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и ако е необходимо, указания за употреба. Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.

Основното предназначение на етикета е да ориентира потребителя при избора на продукта. Затова той трябва да е поставен така, че потребителят да може да се запознае с него в самия търговски обект, преди покупката.

Основното предназначение на информационния лист е да даде възможност на потребителя да следи за характеристиките на уреда както и за консумацията на енергия на уреда по време на неговата експлоатация. Затова той трябва да бъде приложен към уреда и да се предаде на потребителя в момента на доставката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Покупка на електроуред

 

Когато купувате електроуреди, първо трябва да се уверите, че уредът е маркиран със знака за безопасност (съответствие с техническите изисквания за безопасност). Всички електроуреди продавани в Европа, трябва да бъдат безопасни и следователно, да са маркирани с него.

Когато купувате хладилник трябва да имате предвид начина си на пазаруване и големината на домакинството ви. Хладилникът е сред най-ефективните уреди, които някога ще притежавате. Въпреки това е добре да се уверите, че уредът, на който сте се спрели, е енергийно по-ефективен от останалите на пазара, за да избегнете високата консумация на електричество.

Енергийно най-ефективните хладилници (енергиен клас А) консумират около 25% по-малко електроенергия в сравнение с хладилниците отпреди 15 години. На етикета на всеки хладилник следва да има информация за количеството консумирана от него енергия, съотнесена към обема му. Енергийните класове при битовите уреди биват от А до G, където А е най-ефективният.

Вземете предвид колко място за поставянето и отварянето на съответния хладилник имате вкъщи, както и реалния обем, който ви е необходим за съхранение на продуктите, защото за поддържането на определена температура за всеки празен рафт в хладилника се изразходва електрическа енергия.

......................................................................

2. Изисквания за етикетиране

 

Министерският съвет приема наредби за изискванията към отделни групи стоки, етикетирането им и/или методите за изпитване на техни основни характеристики:

- Постановление №164 от 03 август 2000 г. за приемане на Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

- Постановление №193 от 23 август 2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях.

- БДС 5809-73

...................................................

Заключение:

 

Разгледаните марки хладилници са със сходни характеристики на едни от водещите в бранша с изградени фирмени традиции и голям пазарен дял. Избора им не е случаен, тъй като по време на изследването се установи, че имено тяхната маркировка, етикетировка и окомплектовка е най-пълна за нужната цел.

.........................................................

Използвана литература

 

1.      http://www.fbcb-bg.org

2.      http://www.paragraf22.com

3.      http://zora.bg/

4.      www.technomarket.bg

5.      www.technopolis.bg

6.      Фикиин А., Хладилни технологични процеси и съхранение, С., Техника, 1980

7.      Етикети на електроуреди

.................................................

Темата е писана 2008 г.

Темата съдържа 1 таблица, която заема 7 страници.

 

Ключови думи:

изисквания за етикетировка, маркировка, окомплектовка, домашни електроуреди, хладилници, търговска мрежа, магазини Зора, Техномаркет, Технополис, разпоредби за безопасност

 

 


Търси за: маркировка | окомплектовка | хладилници | търговска мрежа | Техномаркет | разпоредби безопасност

Helpos.com >> Архив >> Стокознание >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker