Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Стокознание >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Икономически университет Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад

Анализ на етикета върху опаковката на домашни електрически уреди

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 г.

Съдържание

 

1. Домашни електрически уреди. 3

2. Изисквания към законодателтната нормативна уредба. 6

3. Политика за оценяване на съответствието. 7

4. Изисквания за безопасност. 7

5. Знаци за безопасност. 8

6. Етикетиране на различни видове продукти. 10

6.1. Потребителски знаци – видове и статут. 10

6.2. Потребителски знаци в ЕС и в различните страни-членки. 10

7. Екологични потребителски знаци. 12

Използвана литература. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Домашни електрически уреди

 

Силата на европейския сектор на домакинските електроуреди[1] е в способността му да произвежда висококачествени и устойчиви продукти. Тази силна страна трябва да бъде подкрепена и разширена чрез подходяща европейска политика, основана на непрекъснати усилия и усъвършенстване в областта на технологичните иновации и на дейности за продължаващо обучение, за да се повишат уменията на работниците. Такава политика следва да насърчи разработването на енергийно ефективни домакински уреди с подобрена възможност за рециклиране. Цялостното въздействие върху околната среда, основаващо се на анализ на жизнения цикъл, следва да бъде сведено до минимум.

Законодателството на Европейския съюз би могло да окаже пряко влияние върху конкурентоспособността на сектора, най-вече чрез предложението за разширяване на приложното поле на директивата относно екодизайна и предложението за преразглеждане на регламента за екомаркировката, водещи до повишена енергийна ефективност и намалени емисии на CO2. По този начин ще се намалят заплахата и тенденцията към преместване на тази промишленост извън Европа, загубата на работни места и рискът от спад в потребителския интерес.

......................................................

2. Изисквания към законодателната нормативна уредба

 

Министерският съвет приема наредби за изискванията към отделни групи стоки, етикетирането им и/или методите за изпитване на техни основни характеристики:

-          Постановление №164 от 03 август 2000 г. за приемане на Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите

-          Постановление №193 от 23 август 2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях

- БДС 5809-73

.............................................................

5. Знаци за безопасност

 

ЕС е разработил свой собствен знак, който да гарантира безопасността на някои видове продукти и да информира потребителите. Това е знакът  . Той удостоверява съответствието със задължителните изисквания за безопасност, установени в европейските директиви и се поставя върху определени видове стоки, предлагани в Европейския съюз, като 25 електроуреди, машини, детски играчки, строителни материали, бойлери, лични предпазни средства и др. Знакът е със сериозен авторитет, но не бива да се приема от потребителите като абсолютна гаранция за безопасност на стоките, които го носят. В практиката са известни множество случаи, когато знакът е поставен, въпреки че не е било налице пълно съответствие на продукта с изискванията. От друга страна, липсата на знака не прави стоката автоматически опасна. Знакът не се поставя върху всички продукти. Така например, храните, козметиката, текстила и автомобилите не се предлагат със знак  Компетенции на ЕС и на националните правоприлагащи органи Надзорът за безопасност върху пуснатите на Общия пазар стоки се осъществява от специализирани служби, създадени от отделните страни-членки на ЕС.

............................................

 

6. Етикетиране на различни видове продукти

 

Изискванията към етикетирането целят да осигурят минимум обективна информация за потребителите. ЕС е разработил редица изисквания към етикетирането на отделни видове продукти, като храни, лекарства, козметика, електроуреди, детски играчки и др.

 

6.1. Потребителски знаци – видове и статут

Съществен елемент от етикета на стоките са различните знаци. В отделните страни-членки на Европейския съюз съществуват множество организации, които поставят свои знаци върху продуктите, отговарящи на предварително зададени от тях условия. Статутът на част от тези знаци е определен със закон, други се дават от неправителствени организации, най-често браншови или потребителски сдружения. Сред потребителите съществува мнение, че колкото повече и по-разнообразни знаци има върху опаковката на един продукт, толкова по-качествен е той. Това не винаги е вярно. Наистина знакът удостоверява, че продуктът отговаря на определени изисквания, но какви точно са те потребителят няма възможност да узнае ако не познава точно статута на знака. На практика знаците са в състояние колкото да ориентират, толкова и да объркат потребителите. На ниво Европейски съюз са утвърдени няколко знака, които потребителите е важно да познават не само защото ще ги срещнат върху продукти във всички страни-членки, но и защото те са с изключително важно значение. На тях ще се спрем по-долу.

....................................................

Използвана литература

 

1.      Гиршвайлер, Арман, Сертификацията като фактор в Европейския пазар// Станд., метрол., сертификация, І, /ХLІV/,1995, № 9, с. 20-22

2.      Фур Х., Позиция на европейската организация по качество за приложение на международните стандарти, Годишна сесия на ЕОО, 1999

3.      Интернет

.................................................

Темата е писана 2009 г.

 

Ключови думи:

анализ на етикета, опаковка на домашни електрически уреди, законодателна нормативна уредба, оценяване на съответствието, знаци и изисквания за безопасност, екологични потребителски знаци, европейски знак за съответствие

 

 [1]              Понятието домакински електроуреди включва хладилници, перални машини, съдомиялни машини, нагреватели, бойлери и всички електроуреди, които се ползват в домакинството.


Търси за: анализ етикета | законодателна нормативна уредба | оценяване съответствието | знаци изисквания безопасност | европейски знак съответствие

Helpos.com >> Архив >> Стокознание >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker