Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


 

 

 

 

Реферат

на тема:

 

Аксиология - ценност, оценка и оценяване

 

 

 

2008 г.

 

 

 

 

 

1. "Исторични" предпоставки. 3

 

2. Възникване на учението за ценностите. 7

 

3. Развитие на аксиологическата мисъл през ХХ век. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Исторични" предпоставки

 

Аксиологията (от гр. axios - ценност, logos - слово, учение) е един от най-младите раздели на философията. Като самостоятелна наука тя възникна едва към края на XIX век. Разбира се, философски размишления върху различни видове ценности се срещат и у античните философи, и у теолозите през Средновековието, и у ренесансовите мислители, и у философите на Новото време. Например Платон и Аристотел, както и много други философи на Античността, разработвайки проблемите на етиката, естетиката, политиката и пр., неизбежно са засягали и изказвали определени съждения за едни или други ценности, разбирани като онтологически реалии, принадлежащи на битието. Те не са достатъчно осъзнавали, че например такива ценности, като "благото", "справедливостта", "красотата", "щастието" и т. н., имат нещо фундаментално общо, което може да стане предмет на самостоятелна дисциплина, т.е. не са достигнали до обобщаващата представа за ценността като такава.

Напълно резонен е обаче въпросът - на какво всъщност се дължи много по-късното възникване на философска теория на ценностите? Още повече, че твърде близкият до аксиологията отрасъл на философията - гносеологията - е придобил далече по-рано теоретическа самостоятелност. Философски представи за разума и неговата роля в познанието на света възникват и заемат централно място сякаш във всички философски школи и направления на Древна Гърция. Самият Логос при тях се е схващал и като разум, и като слово, доколкото последното е носител и непосредствен изразител на мисълта.

......................................................................

 

3. Развитие на аксиологическата мисъл през ХХ век

 

В началото на ХХ в. някои теоретици съзряха появата на преход от класическа към съвременна западна философия и култура, изразяваща се със същностната тенденция към субективизиране и антропологизиране на онтологическата проблематика. Става въпрос по-точно за преодоляване на утвърждаваната с векове класическа дихотомия, раздвояваща реалността на външна (обективна) и вътрешна (субективна), при която субектът се поставяше в зависимост от обекта. Всъщност повратът се свежда към възстановяване единството на битието в субективно - конкретното, поставящо битието в зависимост от конституиращото го във феномени съзнание (феноменология, екзистенциализъм), от структурше на личността (фройдизъм, структурализъм), от фактите на опита или езика (позитивизъм, аналитична философия, философска херменевтика).

В контекста на този преход на философията "извън класиката" са настъпили сериозни изменения и в аксиологическата сфера. Защото ценностната проблематика е, несъмнено, тясно свързана с онтологията, а възгледите за битието, за неговата същност и природа са получили вече съвършено ново обосноваване. По тази причина вниманието на философите към ценностите става все по-голямо, притеснявайки в някаква степен господстващата дотогава епистемологическа традиция.

..............................................................

 

И така, историческото развитие на изследванията на ценностната проблематика, особено през последното десетилетие на ХХ век, дава основания да направим няколко по-важни обобщаващи извода. Първо, категорията "ценност" е също толкова универсална и фундаментална, колкото и "истината". Затова формиращата се аксиология постепенно заема паритетното си място в структурата на съвременната философия наред с гносеологията, онтологията, антропологията и други нейни раздели. Второ, утвърждаващата се некласическа философска мисъл през ХХ век преразглежда фундаменталните метафизически основания на европейската класика, отьрсвайки се по този начин и от редица илюзии и митове. В този контекст е особено съществено новото разбиране на категориите "субект" и "обект" на познанието и трактовката на "субект/ обектните" отношения, в рамките на които е конституирана и "философията на ценностите". В резултат на това стават все по-понятни границите, на дискурсивното научно мислене и в частност това, че ценността не само не може научно да се изследва, но и "да се улови" (Н. Бердяев).

........................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                 Философия – В. Куков, И. Стамболов, Р. Йорданова, Й. Лазаров, Н. Михалева, изд. УИ ВСУ, 2001 г.

2.                 Философията и аксиологията – Л. Андреев и др., изд. УИ ВТ, 1993 г.

3.                 Философия и етика – Л. Андреев и др., изд. УИ ВТ, 2003 г.

4.                 Философската одисея – А. Поликаров, С., 2000 г.

5.                 Въведение във Философията – М. Минчев, С., 1998 г.

6.                 Философия – С. Саркисян, С., 2000 г.

 

 

 

 

Темата е изготвена 10. 12. 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

аксиология, учение за ценностите, философия, видове ценности, класическа дихотомия, марксизъм, субективен идеализъм, онтология, епистемологическа традиция, съвременна цивилизация, ценностно съзнание   


Търси за: учение ценностите | философия | видове ценности | съвременна цивилизация

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker