Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

 

УНК: “Хуманитарни науки и изкуства”

Програма: “История и европеистика”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

 

По Философия

 

На тема:

Философия и идеология. Типове идеологии

 

 

 

Специалност: История

 

 

 

 

 

 

Варна, 2008 г.


Съдържание:

 

1. Увод: цитати. 3

2. Що е идеология?. 4

3. Идеологически позиции на Платон. 5

4. Понятието „идеология” според Карл Майнхайм (1893-1947). 5

5. Характерни аспекти на идеологията. 6

6. Преход на философията от идеология към наука. 7

Използвана литература. 10

 


 

……………………………

 

Понятието “идеология” се употребява за пръв път в края на ХVІІІ в. От френския философ Дестют дьо Траси. Той смятал, че може да се създаде наука, която да се занимава с идеите и техния произход. Според него идеите възникват и се оформят под влиянието на сили от материалния свят. Под “идеология” Дестют дьо Траси е разбирал “рационално и систематично излагане на идеи и възгледи на една общност или група в противоположност на ирационалните предразсъдъци и на неразумните убеждения.” Идеолог е всеки, който превръща своята частна гледна точка във всеобща и има интерес да защитава това надценяване на своята позиция. Идеолозите са относително, а в много случаи практически абсолютно свободни и неанагажирани организационно, материално със социалната група, чиято идеология създават. Те могат да не бъдат по произход и по социално положение свързани с нея. В този процес творчески, интелектуален – участва ученият, мислителят. Той се гради върху наследството в науката и изкуството.

Идеологията обединява символично натоварени възгледи и ценности, които дават обяснение и оценка за света и обществото и които целят да мотивират определен тип обществени действия и да ги направляват.

 

……………………………

 

Важно е да се подчертае, че всяка идеология се интересува от отделните аспекти на реалността и фрагментира живота. Тъй като една система от идеи не може да даде цялостна интерпретация на реалността, която да бъде валидна за всички неща и да важи за всички периоди, идеологията често се преживява и приема като религиозен мироглед, основаващ се върху убеждението и вярата. Като система от взети наготово идеи, идеологията дава на човека гаранция, че е напълно спасен и го освобождава от напрегнатостта да прониква в съдържанието на живота и да търси неговия истински смисъл. Без съмнение тя се опитва да обхване всички аспекти на личния и обществения живот и да подчини цялата реалност на живота на определени идеи, убеждения и морални практики, които целят общото благополучие, прогрес и щастие. Водещите критерии в случая са утилитарният стремеж за полза, изискването за ефективност на действията и стриктното спазване на предписаните правила, независимо от уникалната неповторимост на личността, която трябва да ги изпълнява. Идеологията е “учение или теория, която не само се провъзгласява за абсолютна и всеобхватна истина, но и която предписва на човека определен начин на поведение и действие”; тя винаги изхожда от отричането и отхвърлянето на всичко личностно като непотребно и е насочена към масите, колектива, народа, класите или човечеството.

 

……………………………….

 

Отделяне на естествените науки от философията е всеобщопризнат факт от учени и философи. Идеолозите не отричат философията, защото на тях им е нужна догматична философия, която да налагат на обществото. Значи, че те само са се възползвали от слабостите на философията. Кризите във философията са възникнали поради невъзможността тя да намери отговорите на повдигнатите от нея въпроси, които не са свързани с организацията и характера на труда, нито пък с практиката, а са свързани: с основния философски въпрос – за първичността на материята или съзнанието; първопричината на съществуването и развитието; смисъла на съществуването и развитието както на света, така и на човека; механизма, който управлява развитието; границите на познание и много други общи и всеобщи въпроси.


Използвана литература:

 

1.      http://bg.wikipedia.org/wiki/Идеология

2.      Енциклопедичен речник по социология, ІІ изд. С., 1997, с. 157-158.

3.      Тутеков, С., Православието между идеологията и живота (Проблемът за идеологизацията на Църквата), сп. “Християнство и култура”, бр. 8, С., 2003.

4.      Интернет.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Дестют дьо Траси, идеология, Платон, Карл Майнхайм, утопия, начин на мислене, идеи, типове идеологии

 


Търси за: идеология | Платон | Карл Майнхайм | утопия | начин мислене | идеи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker