Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

Реферат

на тема:

 

Определение за държава и разбиране за власт в произведенията на Макс Вебер

 

 

Дисциплина: Публична власт

 

 

2005 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Кратка биография на Максимилиан Карл Емил Вебер. 3

2. Определение за държава според Макс Вебер. 5

2.1 Институти на модерната държава. 6

2.2 Демагогията като един от недъзите на демокрацията. 8

3. Власт. Властта в творчеството на Макс Вебер. 9

3.1 Традиционен тип господство - подчинение. 11

3.2 Харизматичен тип господство - подчинение. 11

3.3 Рационален тип господство - подчинение. 12

БИБЛИОГРАФИЯ.. 14

 

 

1. Кратка биография на Максимилиан Карл Емил Вебер

 

Максимилиан Карл Емил Вебер (на немски: Maximilian Carl Emil Weber ) e немски юрист, икономист и социолог. Признат класик в областта на социологията. Трудовете на Вебер продължават да оказват своето въздействие върху развитието на социологията и в наши дни. Макс Вебер е роден на 21 април 1864 година в град Ерфурт – Тюрингия, (Германия). Той е първото от седемте деца в семейството на Макс Вебер (старши) - юрист, политик и депутат. Работи като професор в университетите в Берлин, Фрайбург, Хайделберг, Мюнхен. Областта на интересите и научната му работа е необичайно широка: история на древния свят и изследване положението на селяните от областта на западна Елба в Германия в края на 19 век, социология на религията и методология на обществените науки, икономика и юриспруденция, философия и етика.

Условно могат да се разделят три периода в творчеството на философа:

- Първи период: до 1898 г.

За първият период от творчеството на Вебер е характерен интересът към науката: съвременния и античния капитализъм, откриването на търговското общество в средновековието, правното разделяне между личното имущество и собствеността върху средствата за производство. Последното М. Вебер счита важно за възникването на съвременния капитализъм. Разболява се през 1898 година и четири години не може да се завърне към творческата си работа. Именно през тези години Вебер преосмисля изворите и мотивите на човешката дейност.

            …………………………………………..

2. Определение за държава според Макс Вебер

 

В предметно - теоретичен план своите социологически анализи на политиката Вебер изгражда върху интерпретацичта между политическата и икономическата рационалност, политическото обединение и държавата, политическите отнощения и отнощенията на господство, легитимното и нелегитимното насилие, правно - политическата и партийно - политическата система и др.

Макс Вебер анализир такива основни категоии като политика, власт, политическо обединение, държава, господство, легитимности др. Не е трудно да се забележи, че Вебер споделя класовата теория за политиката и държавата на Маркс.[1]

Според Вебер понятието „политика” е изключително широко и обхваща всички видове самостоятелно ръководна дейност: говори се за валутна политика на банките, за политика на профсъюза по време на стачка, за училищна политика, за политика на умната съпруга. В тесен смосъл под понятието „политика”, той разбира ръководството или вличнието върху ръководенето на едно политиеско обединение, в днешния смисъл- на една държава.

…………………………………………….

3. Власт. Властта в творчеството на Макс Вебер

 

            Проблемите на властта се изследват от различни науки - право философия, социология, политология, социална психология. В широк смисъл се говори за власт на природата, власт на обективните закони на обществото, социална власт, семейна власт, власт на човека над самия себе си, стопанска власт, държавна власт и т.н.

            Властта е специфичен човешки феномен. Тя може да бъде определена като асиметрия на свободата.

            От една страна тя е способността на човека да влияе на други хора и да ги накара те да следват неговите собствени желания. От друга страна тя е взаимодействие между различните желания и стремежи на човешките същества. Робърт Дал дефинира властта като упражняване на контрол върху поведението на “другите”, а Макс Вебер я определя като способност да се налага собствената воля, независимо от съпротивата на другата страна.

            Макс Вебер определя държавата като “организация, която успешно поддържа монопола за легитимна употреба на сила върху дадена територия”. Тук властта се отъждествява със силата, с насилието. Според този подход да се прави политика, т.е. да се властва означава да се прилага насилие. Макс и Енгелс[2] когато говорят за сталинизма в “Манифеста” наричат държавната власт “организирано насилие на една класа върху друга”. Вебер обаче не отъждествява силата с властта, а я схваща по - широко, като вероятност един актьор в социално отношение да наложи волята си над друг въпреки съпротивата и независимо от основата на тази вероятност.

………………………………………………..

           

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1.      Вебер, Макс - Социология на господството, Социология на религията Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1992г., 530с.

2.      Горанов, Горан - Политика и общество, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1990г., 230с.

3.      Тафков, Димитър - Философия на правото, Изд. “Лик”, 1999г., 129с.

4.      Янков, Георги - Политология, Университетско издателство “Стопанство”, 1993г, 362с.

5.      http://stefkoantonov.blog.bg/

6.      http://bg.wikipedia.org

 

 

Темата е изготвена 2005 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

определение за държава, разбиране за власт, творчество на Макс Вебер, модерна държава, демагогия, господство – подчинение, манифест, разделение на класи в обществото, капитализъм, комунистическа идеология

 [1] Класовата теория за държавата се създава от Маркс, Енгелс и Ленин. Според нея с появата на собствеността обществото се разделя на две класи – експлоататори и експлоатирани. Държавата е инструмент, машина за насилие, в ръцете на експлоататорите за да господстват над експлоатираните.

[2] Карл Маркс (Karl Marx) е влиятелен немски философ, политикономист и политически деец. Известен е като критик на капитализма и възгледа за историята като резултат от класовата борба, в която капиталисти и пролетариат са антагонистични сили, основно положение в марксизма. Въпреки че Маркс се занимава с широк обхват от проблеми, той е най-известен с анализа си на историята от гледна точка на класовата борба.

Фридрих Енгелс (Friedrich Engels; 1820-1895) е немски философ, икономист и революционер, който заедно с Карл Маркс полага основите на комунистическата идеология.


Търси за: определение държава | разбиране власт | модерна държава | демагогия | разделение класи обществото | капитализъм | комунистическа идеология

Helpos.com >> Архив >> Философия >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker