Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Електроника >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


 

 

 

Дипломна работа

 

на тема:

 

Технически аспекти в производството на яйца

 

 

2002

 

 

Съдържание:

 

Увод. 4

 

Глава Първа

1. Статистика на отрасъла. 5

2. Зоотехнически изисквания. 8

2.1. Температура. 8

2.2. Влажност. 11

2.3. Светлина. 12

2.4. Скорост на въздуха в помещенията. 17

2.5. Запрашеност. 18

3. Задачи за решаване. 18

 

Глава Втoра

Съвременни технически средства за регулиране на микроклимата. 19

1. Основни технологии при производството на яйца. 19

2. Вентилация. 20

3. Технически средства за създаване на микроклимата. 23

3.1. Първични преобразуватели (сензори) 23

3.2. Системи за овлажняване. 28

3.3. Отоплителни системи. 30

3.4. Вентилатори. 31

3.5. Осветителни тела. 34

3.6. Дисплеи. 36

3.7. Компютърни системи (КС) и програмируеми контролери (ПК) 40

 

Глава Трета

Проектоконструкторска разработка. 44

1. Изходни данни. 44

2. Пресмятане на въздухообмена и необходимия брой вентилатори. 45

3. Оразмеряване на осветителната система. 49

4. Синтез на блокова схема на системата за управление на микрoклимата  50

5. Избор на елементите. 55

6. Принципна схема на системата за регулиране на микроклимата и осветлението  57

7. Съставяне на програмата. 63

 

Изводи и заключения. 68

Източници на информация. 69

Приложение. 72

 

 

 

Увод

 

        В резултат на дишането на птиците, на урината им  и гниенето на органичните вещества, се отделят вредни газове, а температурата и влажността в сградите  се променят. Отглеждането на птици при влошен микроклимат води до намаляване нa тяхната продуктивност и прираст, неефективно използване на фуражите, увеличаване на заболяванията, влошаване условията на труда на обслужващия персонал. Въздушната среда в птицевъдните ферми трябва да отговаря на определени санитарно - хигиенни норми. Затова въздухът, съдържащ вредни съставки, се отвежда от помещението и се заменя с чист атмосферен въздух. Този процес се осъществява от вентилационната система. По този начин, веществата, които се отделят при респирацията (дишането) на птиците и които могат да съдържат болестотворни организми ще бъдат освободени. Целта на вентилационната система е да доставя въздух с еднороден състав до всяка една птица в помещението. Контролът на микроклимата трябва да се осъществява по такъв начин, че скоростта на въздуха да е еднаква през  цялата територия населена с птици. Това обаче  е толкова по-трудно, колкото е по-голяма гъстотата на птиците във фермата.

Поддържането на подходяща температура е наложително за извличане на максимума продуктивност от на птиците и постигане на икономическа ефективност. Главната цел на непосредственият контрол на температурата е не продуктивността на носачките, а консумацията им на фураж. Тя може да бъде видимо изменена  дори при малки разлики в температурата. Консумацията на храна, като цяло, оказва директно влияние върху  броя и големината на яйцата, дебелината на черупката, теглото на кокошката и продължителността на носливостта.

………………………………………………

 

 

Глава Втoра

Съвременни технически средства за регулиране на микроклимата

 

 

1. Основни технологии при производството на яйца

 

Клетъчното отглеждане на носачките е символ на индустриализацията на птицевъдството. Характеризират се с отглеждане на огромен брой кокошки - носачки (60 000 и повече)  на сравнително малка площ и възможност за пълно автоматизиране на хранене, поене, събиране на яйца и управление на микроклимата. Повече от 30 години тази технология се смята за най-ефективна и най – добра при производството на яйца, но от доста години насам тя е  критикувана и се отхвърля от еколози и защитници на животните. На 19 Юли 1999 Съветът на Европейският съюз прие Директива 74, спорeд която след 01.01.2003 се забранява монтирането на нови клетъчни батерии от досегашния тип (фиг. 2.1). Те могат да се използват до 01.01.2012 и след тази дата, съгласно посочената директива, клетъчното отглеждане на носачки се допуска само в новите обогатени или обзаведени клетки.

На фона на очертаващата се забрана за клетъчно отглеждане на носачките, фермерите са изправени пред въпроса дали да преминат отново към подово отглеждане или да се насочат към новите алтернативни технологии. Тяхното мнение е, че първия случай би ги върнал години назад, там от където са започнали. Вторият вариант е също неприемлив, поради това, че е още нов и носи несигурност.

……………………………………..………

 

 

Изводи и заключения

 

            Целта на настоящият дипломен проект е проектирането на вентилационна система за управление на микроклимата във модерните промишлени ферми за кокошки - носачки, характеризиращи се с  голяма концентрация на птици. Стремежът за постигане на еднородна,  напълно независима от климатичните условия, среда в помещението налага  управлението й по микропроцесорен път. Използваните до сега  таймерни схеми на управление, са заменени с програмируем контролер (ПК), който наред с многобройните си други предимства, позволява автоматично компенсиране на промените, настъпили в средата, при по-добро използване на изпълнителните механизми.

Статистиката към проекта съдържа графична и таблична информация за състоянието на отрасъла за изминалите петдесет години, a така също и за тенденциите за следващото десетилетие.

Описани са всички значими зоотехнически изисквания при отглеждане на кокошките - носачки с промишлена цел. Посочени са нормите на отделните параметри на микроклимата, а също и мнението на редица учени, занимаващи се с тези проблеми. Дадени са примери за най-използваните осветителни програми с техните предимства и недостатъци.

В обзора на съвременните технически средства за регулиране на микроклимата са отбелязани основните технологии при производство на яйца и са пояснени видовете вентилация. Разгледани са първичните преобразуватели, управляващите устройства и изпълнителните механизми, намиращи приложение в модерните птицевъдни ферми. Към всеки вид са добавени конкретни примери с по-важните технически характеристики. За по-голяма нагледност, материалът съдържа множество фигури и снимки.

            ………………………………………………

 

 

Източници на информация

 

 

 

1.          Андонов К., Ганев Х., Палов И., “Електрически апарати и електротехнология” Р. 1981

2.          Белев С., “ Промишлени  контролери”, Р., 2000.

3.          Георгиев И., Парашкевов И., “Механизация в животновъдството”, С., Земиздат, 1978.

4.          Грозев Ф., “Механизация, електрификация и автоматизация в животновъдството”, С., Държавно издателство за селскостопанска литература, 1976.

5.          Георгиев Р.,“Начини за намаляване на разходите на  енергия в птицевъдните сгради”, Птицевъдство, брой 1, 2001. (6-7) стр.

6.          Дончев Р., Кайтазов Г., Кабакчиев М., Алексиева Д., “Ръководство за упражнение по птицевъдство”, С., Земиздат 1981.

7.          Досев Н., “ Всичко за фермата/ Механизация в птицефермата”, С., Земиздат, 1993.

8.          Иванов Р., Баяолиева И., “Основи на автоматизацията”, С., Техника, 1989.

9.          Караиванова Е., “Вентилация за максимална продуктивност”, Птицевъдство, брой 5, 2001.,(15-19) стр.

10.     Мандл М. “Наръчник по електроника”, С., Техника, 1989.

11.     Ненов Г., Сечи Т., “Цифрово управление на технологично оборудване”, Р. 1994.

12.     Парашкевов И.,Станчев Г., “Машини за животновъдство”, С.,  Земиздат, 1995.

13.     Петков Г., Байков Б., “Екологизация на технологиите в животновъдството”, С., Издателство на Българската академия на науките,  1988.

14.     Таков Т., Минчев В., “Полупроводникови датчици”, С., Техника, 1986.

15.     Шишков А., “Полупроводникова техника” Част 1, С., Техника, 1995.

16.      Цветанов И. М., Драганова П. “Хранене и отглеждане на подрастващи пилета  за кокошки - носачки и пилета за месо бройлери”, Ст. Загора, Урансервизинжинеринг, 2000.

17.     Цонков Ц. “Промишлено производство на яйца и птиче месо”, С., Земиздат, 1971.

18.     Appleby M. "Poultry Production Systems-Behavior, Management and Welfare” Great Britain CAB international, 1992

19.     Austic R., Malden N., “Poultry production”, London: Lea & Febiger, 1990.

20.     Batty J., “Lewis Wright and his poultry”, Warwick Printing Company Limited, 2001.

21.     Batty J., “Poultry houses and appliances”, Beach Publish house, 1996.

22.     Bentley P., “Principle of measurement systems”, Longman Scientific & Technical, 1988.

23.     Bolton W., “Instrumentation and process measurements”, Longman Scientific & Technical, 1991.

24.     Cruickshank G, “Computerized environmental control”, Poultry World, August 1999.

25.     Donald J., “Some answers to questions on poultry house controllers”, Poultry Digest, April/May, 1998.

26.     Elgar P., “Sensors for measurement and control”, UK, Addison Wesly Longman Limited, 1998.   

27.     Gingerich J., “Ventilation systems for pullets, layers evaluated by egg producer”, Poultry Digest, April 1996.

28.     Fraden J., “Handbook of Modern Sensors-physics, design and    applications” Springer-Verlag New York inc, 1996

29.     Janny K., “Ventilating system controls: some principles, capabilities”, Poultry Digest, May 1996.

30.     Mack O., North D. “Commercial Chicken Production Manual”, USA, 1990.

31.      Moreng R., Avens J., Poultry science and production” USA, 1985.

32.     Parkhurs C., “Poultry meat and egg production”, Van Nestrand Reinhold Company, New York, 1988.

33.     Pattison M., “The health of poultry”, Singapore, Longman, 1993.

34.     Randal J., “Handbook on the design of ventilation system for livestock buildings using step control and automatic vents”, National institute of agriculture engineering UK, 1977.

35.     Rose P., “Principles of Poultry Science”, CAB International, 1997.

36.     Sainsbury D., “Poultry health and management”, Blackwell Science Ltd, 2000.

37.     Uderwood C.P. HVAL Control Systems modeling, analysis and design”, London, E&FN Spon, 1999.

38.     Wheeler E., “Air quality evaluations in poultry housing”, Poultry Digest, May 1997.

 

 

 

Темата е разработена 2002 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новата информация е от 2002 г.

 

Ключови думи:

производство на яйца, статистика на отрасъла, регулиране на микроклимата, първични преобразуватели, програмируеми контролери, проектоконструкторска разработка, извличане на максимум продуктивност


Търси за: производство яйца | статистика отрасъла

Helpos.com >> Архив >> Електроника >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker