Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Машиностроене >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 на тема:

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ С ВИНТОВИ ЗЪБИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ

 

 

 

2004

 

Съдържание

 

 

УВОД.. 4

 

ГЛАВА ПЪРВА

ПОТРЕБНОСТИ И СТРУКТУРА НА ПАЗАРА.. 5

 

ГЛАВА ВТОРА

ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ. 9

1. Литературен обзор относно твърдосплавни инструментални материали и инструменти с винтови режещи зъби. 9

1.1.  Твърди сплави. 9

1.2. Режещи пластини. 11

1.3. Фрези. 15

1.4. Зенкери. 22

1.5. Райбери. 25

2. Конструктивно проектиране на типове инструменти за приложение на винтови твърдосплавни пластини. 31

3. Технология за изработване на инструментите. 38

 

ГЛАВА ТРЕТА

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА РАЗРАБОТКАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.. 38

1. Представяне на фирма „МОНИ” ЕООД - Габрово. 39

2. Технико - икономическа оценка. 40

3. Организация на производството. 43

4. Икономическа ефективност. 49

4.1. Анализ на динамиката и структурата на капитала на „МОНИ” ЕООД.. 50

4.2. Анализ на платежоспособността и ликвидността на капитала на „МОНИ” ЕООД   55

4.3. Анализ на рентабилността на „МОНИ” ЕООД.. 61

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 68

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

Преходът от планова към пазарна икономика изправи българските предприятия пред нови предизвикателства. Известно е, че в условията на конкуренция на свободния пазар оцеляват само тези предприятия, които най-добре използват своя потенциал и ефективно парират натиска, наложен им от външната среда. При преструктурирането ръководствата са изправени пред необходимостта да се конкурират за пазари, ресурси, инвестиции и финансови средства. Често те разполагат с две предимства, които им помагат за успех. В много случаи българските предприятия са добре оборудвани, а работната сила е добре подготвена и сравнително евтина.

Съществуват обаче и проблеми, свързани с:

·            рентабилността на производството и продажбите;

·            намиране на необходимите финансови средства;

·            намиране на нови клиенти и пробиване на световния пазар.

Прогресът и постиженията на човечеството до голяма степен зависят от равнището на материалното производство и темповете на неговото развитие. Необходимо условие за осъществяване на всяко производство е наличието на предмети на труда, оръдия на труда и работна сила.

Целта на настоящата дипломна работа е планирането и организирането на производството на металорежещи инструменти с винтови зъби.

…………………………………………..

 

 

ГЛАВА ТРЕТА.

ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА РАЗРАБОТКАТА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

 

1. Представяне на фирма „МОНИ” ЕООД - Габрово

 

„МОНИ” ЕООД е създадена през 1991 г. в гр. Габрово. Фирмата се управлява от едноличният собственик и Управител Илия Тодоров Монев. До 1998 г. фирмата е развивала само търговска дейност, а след това започва да развива и производство, позиционирано на територията на гр. Габрово.

Фирмата разполага с модернизирана производствена база и висококвалифициран екип управляващ производствения процес. Търговската мрежа с която разполага в градовете Габрово, Севлиево, Велико Търново и позволява бързо, точно и коректно да пласира собствено произвежданата продукция както и голямата гама от инструменти на водещите фирми работещи в този отрасъл, като Sandvik, Tizit, Henkel, Mumomoto, Tesa, Den Braven, Sparki-Eltos и др.

„МОНИ” ЕООД произвежда следните видове продукция:

·            Стругарски ножове със запоени пластини, Заготовки за ножове HSS, Ножове, Борщанги със сменяеми твърдосплавни пластини, Ножове за гилотина, Профилни ножове HSS

·            Циркулярни фрези, Отрезни и прорезни HSS и запоени твърдосплавни пластини, Фрези - вдлъбнати, изпъкнали, профилни, Фрези Т - образни за канал, Фреза високопроизводителна бързорезна стомана

·            Зенкери със запоени твърдосплавни пластини, Райбери, Зенкери HSS, Зенкери със ЗТП

……………………………………………….

 

Анализът показва, че общата ефективност на разходите, изразяваща получените приходи с един лев разходи, през анализирания период е близко, но винаги над единица, като най-високо равнище достига през 2003 г. Най-висока ефективност през отделните години на периода имат финансовите разходи през 2003 г., извънредните разходи - през 2002 г. Разходите за дейността през целия период имат коефициент на ефективност над единица. Ефективността на извънредните разходи през останалите години 2001 г. и 2003 г. е под единица, което означава, че за този период всеки лев извънредни разходи на дружеството носи приходи под един лев.

От извършеният анализ на рентабилността и ефективността на „МОНИ” ЕООД могат да се направят следните основни изводи и оценки:

1. През целият анализиран период съвкупният - собствен и привлечен капитал, генерира положителен резултат, общо за дружеството. Положителен финансов резултат се създава от основната дейност, от финансовите операции и от извънредните операции. Тази тенденция е следвана от брутната рентабилност на реалните активи.

2. Положителни, с постоянно намаляващо ниво, са стойностите на финансовата рентабилност или рентабилността на собствения капитал след 2001 г. Тази тенденция е следвана и от нетната рентабилност на реалните активи, т.е. от капитализацията на активите.

……………………………………………….

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.        Айнаджиев А., Петков И., “Анализ на стопанската дейност на предприятието”, Габрово, Васил Априлов, 1998 г.

2.        Айнаджиев А., Андреева Е., Петков И., “Икономика на предприятието”, Габрово, Алма Матер

3.        Белев, Д., „Икономически анализ”, София, 1997 г.

4.        Ваклиев, Гр. „Основи на стопанския анализ на предприятието”, София, 1992

5.        Ваклиев, Гр. „Бизнес и рентабилност", София, 1995 г.

6.        Гатев, Г. „Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето”

7.        Ненков, Н. И. Александрова, „Технология на инструменталното производство”, Габрово, 1996 г.

8.        Нейкова Р., “Основи на управлението”, София, Богиана, 1997 г.

9.        Нейкова Р., “Планиране и прогнозиране в условията на промяна”, Габрово, Алма Матер, 1998 г.

10.   Нейкова Р., “Управление на човешките ресурси и на персонала”, Габрово, Алма Матер, 1998 г.

11.   Пашов, С., Г. Гатев, „Справочник на технолога по механична обработка”, София 1989 г.

12.   Стоянов В., Нейкова Р., Николова А., „Стопанско управление”, Габрово, Алма Матер, 1998 г.

13.   Тимчев, М. „Финансово - стопански анализ”, изд. Тракия – М”, София, 1999

14.   Събчев, П., А. Недялков, „Ръководство за курсово проектиране на металорежещи инструменти”

15.   Чуков, Кр. „Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на предприятието”, София, 1995 г.

16.   Хибер Ф., “Икономика на публичното предприятие”, Wissenshaft & Praxis.

 

 

Темата е разработена 2004 г.

Съдържа множество таблици, графики и формули.

Най – новата информация е от 2004 г.

 

Ключови думи:

проектиране на металорежещи инструменти, твърдосплавни инструментални материали, конструктивно проектиране, анализ на динамиката и структурата на капитала, анализ на рентабилност, икономическа ефективност


Търси за: конструктивно проектиране | анализ динамиката структурата капитала | анализ рентабилност | икономическа ефективност

Helpos.com >> Архив >> Машиностроене >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker