Административно управление - въпроси за държавен изпит за магистри в БАН

Уважаеми кандидат студенти,
Предлагаме на Вашето внимание възможността да закупите комплект развити теми за държавния изпит за магистри по административно управление в БАН.

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 150 лв
(така спестявате 60 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Съдържание на въпросите в комплекта:

 1. Базисни стратегии на бизнес единицата.
 2. България н ЕС
 3. Глобалният подход в либерализацията на световната търговия
 4. Детерминанти на пазарната структура. Търсенето и пазарната структура. Разходите и пазарната структура. Влияние на корпоративния растеж върху пазарната структура. Значение на входните бариери. Правителствена политика и пазарните структури.
 5. Вътрешнофирмен анализ.
 6. Изследване и анализ на процеси на масово обслужване - МО
 7. Използване на мрежови модели за организиране на многоетапни процеси
 8. Използване на експертни оценки за подготвяне на управленски решения
 9. Индустриална политика в преходните икономики. Използване на опита на развитите страни. Различия между преходните и западните пазарни икономики. Насоки на индустриалната политика в преходните икономики
 10. Индустриална политика в предходни икономики. Какво може да се използва от опита на развитите страни? Различия между предходните и западните пазарни икономики. Насоки за индустриалната политика в предходните икономики.
 11. Индустриална политика в страните с пазарна икономика. Политики в защита на конкуренцията. Интервенционистки индустриални политики. Акценти на индустриалната политика в различните страни
 12. Индустриални отношения. Същност. Институционализация, съвременни проблеми на индустриалните отношения у нас.
 13. Имитационни модели и използването им за анализ и рационално организиране на реални процеси
 14. Корпоративно управление. Собственост, контрол и цели на фирмата. Модели на корпоративно управление - САЩ, Япония, ЕС
 15. Конкуренция.
 16. Корпоративна стратегия
 17. Международните придобивания - съвременен начин за навлизане на чужд пазар
 18. Методи за навлизане на чуждестранни пазари.
 19. Международни маркетингови проучвания (ММП)
 20. Многонационални корпорации (МНК)- определение.
 21. Не тарифни търговски ограничения
 22. Мотивация за труд. Основни теории за мотивацията. Методи за мотивация
 23. Модели и методи за оптимално управление на запасите
 24. Обучение и развитие на човешките ресурси. Същност и етапи на обучение. Планиране на мениджърска кариера.
 25. Обща характеритика на управленския процес. Вътрешна и външна среда на организацията
 26. Оптимизационни модели и методи за тяхното използване
 27. Пазарна структура. Модели структура-представяне. Измерения и измерване на пазарната структура.
 28. Размерна структура на предприятията в страните с пазарна икономика. Децентрализация и размерна структура на предприятията в България.
 29. Ситуационен анализ. Структурен анализ на конкуренция
 30. Субсидиите като инструмент на протекционистичната политика.
 31. Структурата на собствеността в развитите страни с пазарни икономики. Промени в структурата на собствеността на България
 32. Същност и възникване на концепцията за управление на човешките ресурси. Различия от концепцията за управление на персонала.
 33. Същност и значение на групите в организацията
 34. Същност и видове конфликти в организацията. Причини за конфликти.
 35. Теория на митата - определение, видове, статични ефекти (приходоносен, защитен, потребителски, преразпределителен). Отражение на митата върхуконкурентоспособността на производителите на стоки за износ. Свободни безмитни зони
 36. Теория за международната търговия - предмет, етапи на развитие, основни икономически школи. Концепция за динамичните сравнителни предимства. Концепцията на Майкъл Портър за конкурентното предимство на нациите
 37. Същност на логистиката
 38. Управление на материалите (УМ)
 39. Управление на промяната като процес. Видове промяна. Модели и стратегии на планова промяна. Съпротива срещу промяната.
 40. Фирмена интернационализация н международния маркетинг
 41. Управление на физическата дистрибуция.
 42. Характеристика на организационното развитие. Особености и фази на организационното развитие

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 150 лв
(така спестявате 60 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Базисни стратегии на бизнес единицата.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
България н ЕС
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Глобалният подход в либерализацията на световната търговия
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Вътрешнофирмен анализ.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Изследване и анализ на процеси на масово обслужване - МО
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Използване на мрежови модели за организиране на многоетапни процеси
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Използване на експертни оценки за подготвяне на управленски решения
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Индустриални отношения. Същност. Институционализация, съвременни проблеми на индустриалните отношения у нас.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Имитационни модели и използването им за анализ и рационално организиране на реални процеси
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Корпоративно управление. Собственост, контрол и цели на фирмата. Модели на корпоративно управление - САЩ, Япония, ЕС
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Конкуренция.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Корпоративна стратегия
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Международните придобивания - съвременен начин за навлизане на чужд пазар
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Методи за навлизане на чуждестранни пазари.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Международни маркетингови проучвания (ММП)
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Многонационални корпорации (МНК)- определение.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Не тарифни търговски ограничения
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Мотивация за труд. Основни теории за мотивацията. Методи за мотивация
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Модели и методи за оптимално управление на запасите
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 1 стр.
Пълно резюме: няма
Обучение и развитие на човешките ресурси. Същност и етапи на обучение. Планиране на мениджърска кариера.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Обща характеритика на управленския процес. Вътрешна и външна среда на организацията
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Оптимизационни модели и методи за тяхното използване
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Пазарна структура. Модели структура-представяне. Измерения и измерване на пазарната структура.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Ситуационен анализ. Структурен анализ на конкуренция
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Субсидиите като инструмент на протекционистичната политика.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Структурата на собствеността в развитите страни с пазарни икономики. Промени в структурата на собствеността на България
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Същност и възникване на концепцията за управление на човешките ресурси. Различия от концепцията за управление на персонала.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Същност и значение на групите в организацията
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Същност и видове конфликти в организацията. Причини за конфликти.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Същност на логистиката
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на материалите (УМ)
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на промяната като процес. Видове промяна. Модели и стратегии на планова промяна. Съпротива срещу промяната.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Фирмена интернационализация н международния маркетинг
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на физическата дистрибуция.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Характеристика на организационното развитие. Особености и фази на организационното развитие
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!