Развити 60 теми за държавен изпит по икономика и бизнес администрация за НБУ - степен баклавър

Темите за актуални към 06.2009 г.

Изтеглете резюме на всички развити въпроси

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 299 лв
(така спестявате 752 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Съдържание на въпросите в комплекта:

  Част 1

 1. Теоретични основи на управлението. Класическа управленска теория.
 2. Развитие на управленската теория и практика. Видеове теории. Съвременни тенденции в управленската теория и практика.
 3. Управленски процес. Декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението. Управленско решение. Етапи във вземането на управленско решение. Информационно осигуряване на управленските решение.
 4. Основни понятия в теорията за вземане на решения. Сравнителни управленски модели. Неколичествени теории за вземане на решения.
 5. Управленска политика. Същност и пределение. Управленска политика и околна среда на организацията. Определяне на целите при формиране на управленската политика.
 6. Управление на проекти - основни положения. Структурен подход за управление на проекти
 7. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия
 8. Информационни системи за управление на проекти
 9. Управление на конфиликтите. Същност и определение на конфликта. Източници и причини за възникване. Протичане на конфликта и последствията от него. Управление на конфликта.
 10. Управление на промените в организацията. Видове организационни промени. Съпротива и устойчивост срещу организационните промени.
 11. Управленски контрол - необходимист, същност и значение. Видове управленски контрол.
 12. Процес и цикъл на контрола. Информационна осигуреност на контрола.
 13. Контрол и поведение. Изисквания за правилен и ефективен контрол. Отрицателни ефекти от контрола и тяхното преодоляване.
 14. Функционално-стойностен анализ в управлението. Същност и характерни черти. Правила при приложението на ФСА и задачи, които се решават с този модел. Етапи на провеждане на ФСА.
 15. Ефективност на управлението. Характеристика на проблема за ефективността на управлението. Системен подход към обекта на управление.
 16. Критерии за ефективност на управлението. Оценъчна характеристика на управленската система. Особености на измерването на ефективността на управлението. Анализ и оценка на ефективността на управлението. Управленски ефекти и ресурси.
 17. Описателна бизнес статистика. Основни положения
 18. Статистическо изучаване. Същност и фази.
 19. Статистически хипотези - основни понятия и етапи при проверката им.
 20. Проблеми при използването на статистически методи за бизнес прогнози
 21. Част 2

 22. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Номинален и реален брутен вътрешен продукт
 23. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Макроикономическо равновесие.
 24. Стопанският цикъл и неговите фази. Заетост, безработица и инфлация - същност и социално икономически последици.
 25. Законите за търсене и предлагане - същност и фактори. Криви на търсене и предлагане. Пазарно равновесие.
 26. Еластичност на търсенето и предлагането. Измерване, видове, значение при определянето на ценова политика.
 27. Полезност на благата и поведение на потребителя. Криви на безразличието. Потребителски излишък и пазарно търсене.
 28. Производство и разходи на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период. Закон за намаляваща пределна възвращаемост (производителност). Икономия и загуба от увеличаване на мащабите.
 29. Максимизиране на печалбата в краткосрочен период в условията на съвършена конкуренциа - маржинален анализ на метода на критичната точка. Поведение на фирмата в дългосрочен период.
 30. Същност и функции на парите. Парични агрегати и тяхното регулиране. Лихвен процент - същност, видове функции.
 31. Банкови системи и финансово посредничество. Основни типове банкови системи и тяхната специфика.
 32. Парична политика и нейните инструменти. Централна банка - роля и функции
 33. Основни модули в маркетинга. Същностна характеристика на меркетинга като концепция за фирмено управление
 34. Направление в развитието на маркетинга. Стратегическо маркетинг планиране. Видове маркетинг стратегии - избор.
 35. Организация и управление на маркетинг дейността на съвременната фирма - цели, принципи, задачи. Варианти на организационно-управленско структуриране на маркетинг дейността на съвременната фирма - принципи, цели, задачи
 36. Характеристика на счетоводството като икномическа дисциплина. Счетоводна теория и счетоводна практика.
 37. Обекти на счетоводния анализ в процеса на кръгооборота на стойността. Класификация на обектите на счетоводния анализ.
 38. Принципи на счетоводния анализ. Счетоводно законодателство, национални счетоводни стандарти - основни принципи
 39. Регионално икономическо развитие и свободни икономически зони.
 40. Преференциални търговски споразумения - зона за свободна търговия, митнически съюз, общ пазар, иконимически и валитен съюз. Световна търговска организация.
 41. Валутен пазар и видове котировки на валутния курс. Номинален, ефективен и реален валутен курс. Основни принципи на функциониране на валутния съвет в Р. България.
 42. Част 3

 43. Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури.
 44. Мотивация в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Сравнителна характеристика.
 45. Организационна култура. Определение и характеристика. Формиране и развитие на организационната култура. Изменение на организационната култура. Социална отговорност на организацията.
 46. Лидерство в управлението. Теории, подходи и модели за лидерство. Видове. Сравнителна характеристика.
 47. Личностен фактор в управлението. Управленски роли. Управленски качества. Власт и влияние в управлението.
 48. Ръководители и екипи при управление на проекти
 49. Управленски комуникации. Комуникационен процес. Видове комуникации. Канали за комуникации. Комуникационна политика на организацията.
 50. Правна реалност и правно явление. Същност. Основни понятия. Сравнителни характеристики.
 51. Юридически събития и юридически действия. Сравнителна характеристика.
 52. Правни последици - класификация. Основни характеристики.
 53. Правни субекти. Същност и значение. Правоспособност. Дееспособност
 54. Принципи на законоустановеност на наказанията. Връзка с принципа на законоустановеност на нарушенията.
 55. Понятие за търговско право. Видове търговци.
 56. Търговски дружества. Видове. Преобразуване.
 57. Общи правила за търговските сделки. Видове договори.
 58. Търговска продажба. Общи положения
 59. Ценни книги и търговски ефекти. Правен режим. Класификация.
 60. Търговска несъстоятелност. Правен режим.
 61. Бизнес информация и информационни технологии. Основни положения.
 62. Информационните технологии като средство за осигуряване на фирмената стратегия.

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 299 лв
(така спестявате 752 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Теоретични основи на управлението. Класическа управленска теория.
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Развитие на управленската теория и практика. Видеове теории. Съвременни тенденции в управленската теория и практика.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7.5 стр.
Пълно резюме: няма
Основни понятия в теорията за вземане на решения. Сравнителни управленски модели. Неколичествени теории за вземане на решения.
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на проекти - основни положения. Структурен подход за управление на проекти
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Информационни системи за управление на проекти
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Управление на промените в организацията. Видове организационни промени. Съпротива и устойчивост срещу организационните промени.
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Управленски контрол - необходимист, същност и значение. Видове управленски контрол.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Процес и цикъл на контрола. Информационна осигуреност на контрола.
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Контрол и поведение. Изисквания за правилен и ефективен контрол. Отрицателни ефекти от контрола и тяхното преодоляване.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Описателна бизнес статистика. Основни положения
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Статистическо изучаване. Същност и фази.
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Статистически хипотези - основни понятия и етапи при проверката им.
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Проблеми при използването на статистически методи за бизнес прогнози
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Номинален и реален брутен вътрешен продукт
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Макроикономическо равновесие.
Цена: 19 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Стопанският цикъл и неговите фази. Заетост, безработица и инфлация - същност и социално икономически последици.
Цена: 19 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
Законите за търсене и предлагане - същност и фактори. Криви на търсене и предлагане. Пазарно равновесие.
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
Еластичност на търсенето и предлагането. Измерване, видове, значение при определянето на ценова политика.
Цена: 19 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
Полезност на благата и поведение на потребителя. Криви на безразличието. Потребителски излишък и пазарно търсене.
Цена: 21 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Същност и функции на парите. Парични агрегати и тяхното регулиране. Лихвен процент - същност, видове функции.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Банкови системи и финансово посредничество. Основни типове банкови системи и тяхната специфика.
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Парична политика и нейните инструменти. Централна банка - роля и функции
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Основни модули в маркетинга. Същностна характеристика на меркетинга като концепция за фирмено управление
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Направление в развитието на маркетинга. Стратегическо маркетинг планиране. Видове маркетинг стратегии - избор.
Цена: 29 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
Характеристика на счетоводството като икномическа дисциплина. Счетоводна теория и счетоводна практика.
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
Обекти на счетоводния анализ в процеса на кръгооборота на стойността. Класификация на обектите на счетоводния анализ.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 8 стр.
Пълно резюме: няма
Принципи на счетоводния анализ. Счетоводно законодателство, национални счетоводни стандарти - основни принципи
Цена: 21 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Регионално икономическо развитие и свободни икономически зони.
Цена: 19 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Мотивация в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Сравнителна характеристика.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7.5 стр.
Пълно резюме: няма
Лидерство в управлението. Теории, подходи и модели за лидерство. Видове. Сравнителна характеристика.
Цена: 25 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Личностен фактор в управлението. Управленски роли. Управленски качества. Власт и влияние в управлението.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Ръководители и екипи при управление на проекти
Цена: 25 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 8.5 стр.
Пълно резюме: няма
Правна реалност и правно явление. Същност. Основни понятия. Сравнителни характеристики.
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Юридически събития и юридически действия. Сравнителна характеристика.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Правни последици - класификация. Основни характеристики.
Цена: 21 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Правни субекти. Същност и значение. Правоспособност. Дееспособност
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Принципи на законоустановеност на наказанията. Връзка с принципа на законоустановеност на нарушенията.
Цена: 13 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3 стр.
Пълно резюме: няма
Понятие за търговско право. Видове търговци.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Търговски дружества. Видове. Преобразуване.
Цена: 24 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7.5 стр.
Пълно резюме: няма
Общи правила за търговските сделки. Видове договори.
Цена: 25 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 8 стр.
Пълно резюме: няма
Търговска продажба. Общи положения
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Ценни книги и търговски ефекти. Правен режим. Класификация.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма
Търговска несъстоятелност. Правен режим.
Цена: 16 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
Бизнес информация и информационни технологии. Основни положения.
Цена: 2 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 0.5 стр.
Пълно резюме: няма
Информационните технологии като средство за осигуряване на фирмената стратегия.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 2.5 стр.
Пълно резюме: няма


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!