Кандидат студентски теми за изпит по икономика

Уважаеми кандидат студенти,
Предлагаме на Вашето внимание възможността да закупите развити теми за кандидат студенския изпит по икономика във:

 1. УНСС - София
 2. СА - Свищов
 3. ИУ - Варна
 4. ВТУ
 5. Други ВУЗ с изпит по икономика.

Темите са за самоподготовка и с добро качество. Те са обновени и актуализирани. Развити са от учители, преподаващи частни уроци на кандидат-студенти.

Все пак, за да сте сигурни, че отговарят на изискванията на ВУЗ, в който ще се явявате на изпит, Ви препоръчваме да се запознаете с тяхното съдържание.

Запознай се със съдържанието на темите!

Желая да поръчам следните теми:


(Маркирайте желаните от Вас теми)
 1. Банково дело и парична политика. 20 лв
 2. Държавни финанси. 20 лв
 3. Държавно регулиране на икономиката. 20 лв
 4. Заетост и безработица. 20 лв
 5. Измерване на макроикономическите променливи. Измервания в макроикономиката. 20 лв
 6. Икономически растеж. 20 лв
 7. Икономически цикли. 20 лв
 8. Инфлация. 20 лв
 9. Конкуренция. 20 лв
 10. Механизъм на пазарното равновесие. Еластичност. 20 лв
 11. Несъвършена конкуренция. Анализ на чистия монопол. 20 лв
 12. Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция. Олигопол. 20 лв
 13. Основи на икономическия анализ. 20 лв
 14. Пазар на земя и пазар на капитал. 20 лв
 15. Пари, паричен пазар и парична политика. 20 лв
 16. Поведение на потребителя и максимизиране на полезността. 20 лв
 17. Приходи и разходи на фирмата. 20 лв
 18. Производство и резултати на производството. 20 лв
 19. Съвкупно предлагане. 20 лв
 20. Съвкупно търсене. 20 лв
 21. Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса. 20 лв
 22. Търсене и предлагане. 20 лв
 23. Фискална политика на държавата. 20 лв
 24. Форми и организация на икономическия живот на обществото. 20 лв
 25. Ценообразуване в условията на съвършената конкуренция. 20 лв
 26. Ценообразуване и наемане на икономически ресурси. 20 лв

Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 339 лв
(така спестявате 181 лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Темите ще получите по email като прикачени файлове. Формата на файловете ще бъде .pdf. Това e оптимизиран формат за принтиране. (ще имате нужда от Adobe Acrobat Reader)

Раздел Микроикономика

 

Тема: 1

Заглавие: Банково дело и парична политика.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Банково дело - основни принципи на банковата дейност. Банкови резерви и задължителна резервна норма. Депозитен мултипликатор. Парична политика на централната банка. Видове и инструменти на паричната политика. Кратка характеристика на паричната политика в България.
Цена: 20 лв

Тема: 2

Заглавие: Държавни финанси.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 8 стр.
Резюме
(описание):
Предпоставки за съществуването им. Държавен бюджет. Същност и видове данъци. Принципи и механизми на данъчно облагане. Бюджетен излишък, дефицит и държавен дълг. Източници на финансиране на бюджетния дефицит.
Цена: 20 лв

Тема: 3

Заглавие: Държавно регулиране на икономиката.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 7 стр.
Резюме
(описание):
Предпоставки за държавна намеса. Икономически функции на държавата. Роля на правителството за преразпределение на дохода и богатството, за преразпределение на ресурсите и стабилизация на икономиката. Инструменти на стопанска политика. Недостатъци на държавната намеса.
Цена: 20 лв

Тема: 4

Заглавие: Заетост и безработица.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 11 стр.
Резюме
(описание):
Трудови ресурси и заетост на работната сила. Безработица. Определяне равнището на безработицата. Видове безработица. Пълна заетост и естествено равнище на безработицата. Политика на заетост и защита при безработица. ДОПЪЛНЕНИЕ: Причини и динамика на безработицата в България.
Цена: 20 лв

Тема: 5

Заглавие: Измерване на макроикономическите променливи. Измервания в макроикономиката.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Обща характеристика на макроикономическите променливи. Същност на макроикономическите променливи (БНП и БВП). Подходи за измерване на БВП - производствен подход (на продукто-потока), разходно-доходен, предимства и недостатъци на измерване на БВП. Други макроикономически променливи - чист вътрешен продукт, национален доход, персонален, разполагаем доход, потребление и спестяване. ДОПЪЛНЕНИЕ: Динамика на БВП в България.
Цена: 20 лв

Тема: 6

Заглавие: Икономически растеж.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 11 стр.
Резюме
(описание):
Определение за икономически растеж. Измерване на икономическия растеж. Динамика на икономическия растеж: показатели. Фактори на икономическия растеж. Типове на икономическия растеж. Кратка характеристика на икономическия растеж в България.
Цена: 20 лв

Тема: 7

Заглавие: Икономически цикли.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Нестабилност на икономическото развитие. Видове цикли. Фази на бизнесцикъла. Подходи за обяснение на причините и механизма на бизнесцикъла - класически, кейнсианси, марксистки.
Цена: 20 лв

Тема: 8

Заглавие: Инфлация.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Същност и измерване на инфлацията. Причини за инфлацията. Видове инфлация. Последици от инфлацията. Крива на Филипс. Антинфлационна политика. ДОПЪЛНЕНИЕ: Причини и динамика на инфлацията в България.
Цена: 20 лв

Тема: 9

Заглавие: Конкуренция.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Същност, видове, значение. Съвършена конкуренция. Подходи за ценообразуване при съвършената конкуренция. Несъвършена конкуренция - същност, причини за възникване и форми.
Цена: 20 лв

Тема: 10

Заглавие: Механизъм на пазарното равновесие. Еластичност.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 11 стр.
Резюме
(описание):
Пазарно равновесие, равновесно количество, равновесна цена. Основни свойства на пазарното равновесие. Администриране на цените. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Еластичност и пазарно приспособяване - а) еластичност на търсенето; б) еластичност на предлагането. Пазарно приспособяване на предлагането - а) за моментен период; б) в кратък период; в) за дълъг период.
Цена: 20 лв

Тема: 11

Заглавие: Несъвършена конкуренция. Анализ на чистия монопол.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Несъвършена конкуренция. Пазарна власт и несъвършена конкуренция. Причини за несъвършената конкуренция. Показатели за измерване на пазарната власт. Анализ на чистия монопол. Пазарна структура при чистия монопол. Крива на търсене и на маржиналния приход на фирмата. Цена и обем, който максимизира печалбата при монопола. Сравнение между монопола и съвършената конкуренция. Последици от чистия монопол. Мерки за борба с монопола и последиците от него.
Цена: 20 лв

Тема: 12

Заглавие: Несъвършена конкуренция. Монополистична конкуренция. Олигопол.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 8 стр.
Резюме
(описание):
Монополистична конкуренция. Пазарна структура при монополистична конкуренция. Цена и обем, които максимизират печалбата на фирмата при монополистична конкуренция в краткосрочен и дългосрочен период. Последици от монополистичната конкуренция.Олигопол. Пазарна структура при олигопол. Поведение на фирмите при олигопол. Поведение на фирмите при съгласуван олигопол. Поведение на фирмите при несъгласуван олигопол
Цена: 20 лв

Тема: 13

Заглавие: Основи на икономическия анализ.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Основни категории на икономическия анализ - потребности, блага, ресурси. Основен икономически проблем: алтернативен избор и алтернативни разходи. Граница на производствените възможности - същност, значение; закон за нарастващите алтернативни разходи. Пределния анализ и приемане на икономическите решения.
Цена: 20 лв

Тема: 14

Заглавие: Пазар на земя и пазар на капитал.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 11 стр.
Резюме
(описание):
Земята като производствен фактор. Пазар на земя. Образуване на поземлена рента. Капиталът като фактор на производството. Пазар на капитал. Ценообразуване на пазара на капитали.
Цена: 20 лв

Раздел Макроикономика

 

Тема: 15

Заглавие: Пари, паричен пазар и парична политика.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 14 стр.
Резюме
(описание):
Същност, функции и видове пари. Търсене на пари. Предлагане на пари. Паричен пазар. Процесът на създаване на пари. Пари и икономическа активност. Централната банка и парична политика. Валутен борд.
Цена: 20 лв

Тема: 16

Заглавие: Поведение на потребителя и максимизиране на полезността.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Потребителят като пазарен субект. Подходи за обяснение на потребителското поведение. Теория на полезността. Фактори на потребителския избор. Максимизиране на полезността, потребителски излишък. Пределна полезност и крива на търсене
Цена: 20 лв

Тема: 17

Заглавие: Приходи и разходи на фирмата.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 9 стр.
Резюме
(описание):
Приходи на фирмата. Общ, среден и пределен приход. Разходи на фирмата. Явни и неявни разходи. Икономически разходи. Печалба. Видове печалба. Номинална и икономическа печалба. Разходи на фирмата в кратък период. Видове разходи и криви на разходите. Минимизиране на разходите в кратък период.
Цена: 20 лв

Тема: 18

Заглавие: Производство и резултати на производството.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 11 стр.
Резюме
(описание):
Производство и основни фактори на производството. Производствена функция. Характеристика на производството. Времеви интервали на производството. Краткосрочен и дългосрочен период. Производствена функция с един променлив фактор. Общ, среден и пределен продукт. Закон за намаляващата възвращаемост. Конфигурация на кривите. Ефективност, производителност и рентабилност. Етапи на изменение на ефективността. Равновесие на производителя.
Цена: 20 лв

Тема: 19

Заглавие: Съвкупно предлагане.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 8 стр.
Резюме
(описание):
Същност, форми и фактори на съвкупното предлагане. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане - конфигурация на кривата. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане - ценови, неценови фактори и механизъм на нейното преместване.
Цена: 20 лв

Тема: 20

Заглавие: Съвкупно търсене.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 10 стр.
Резюме
(описание):
Кейнсианска концепция за функциониране на икономиката. Роля и компоненти на съвкупното търсене. Лично потребление и спестяване. Функция на потребление и функция на спестяване. Инвестиции и съвкупно търсене. Държавни разходи и чист износ като еластичност на съвкупното търсене. ДОПЪЛНЕНИЕ: Кратка характеристика на структурата на съвкупните разходи в България.
Цена: 20 лв

Тема: 21

Заглавие: Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 12 стр.
Резюме
(описание):
Икономическа характеристика на фирмата. Форми на фирмена организация. Максимизиране на печалбата - основна цел на фирмата. ДОПЪЛНЕНИЕ: Особености на фирмената структура в България. Приватизация и развитие на частния бизнес в българската икономика.
Цена: 20 лв

Тема: 22

Заглавие: Търсене и предлагане.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 11 стр.
Резюме
(описание):
І. Характеристика на търсенето. Индивидуално и пазарно търсене. Фактори на търсенето: ценови фактори - цената на стоката и търсенето; закон за търсенето и крива на търсене; неценови фактори - цената на другите стоки, доход, потребителски вкусове, потребителски очаквания; фактори върху пазарното търсене. Движение по кривата на търсене и нейното изместване. ІІ. Предлагане. Същност и фактори на предлагането. Закон и крива на предлагане. Движение по кривата и изместване на кривата.
Цена: 20 лв

Тема: 23

Заглавие: Фискална политика на държавата.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 9 стр.
Резюме
(описание):
Същност, цели и инструменти на фискалната политика. Фискална политика и съвкупно търсене. Дискреционна фискална политика. Вградени стабилизатори. ДОПЪЛНЕНИЕ: Характеристика на фискалната политика в България.
Цена: 20 лв

Тема: 24

Заглавие: Форми и организация на икономическия живот на обществото.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 13 стр.
Резюме
(описание):
Основни форми и модели на организация на стопанския живот в обществото. Икономически системи: обща характеристика. Пазарна система, поява, същност и функции на пазара. Видове пазари. Еволюция на пазарната система: предимства и недостатъци на пазарната система. ДОПЪЛНЕНИЕ: Кратка характеристика на прехода към пазарна икономика в България.
Цена: 20 лв

Тема: 25

Заглавие: Ценообразуване в условията на съвършената конкуренция.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 9 стр.
Резюме
(описание):
Пазарни структури, същност и класификация. Съвършена конкуренция. Пазарна структура при съвършената конкуренция. Крива на търсенето имаржиналния приход на фирмата при съвършената конкуренция. Фирмено предлагане в условията на съвършена конкуренция. Крива на предлагането в отрасъла. Пазарът на съвършената конкуренция в неговата цялост. Значение на модела на съвършената конкуренция
Цена: 20 лв

Тема: 26

Заглавие: Ценообразуване и наемане на икономически ресурси.
Вид: кандидат студентска тема
Дължина: 13 стр.
Резюме
(описание):
Характеристика на пазарите на икономически ресурси. Факторен доход и неговите елементи. Търсене на икономически ресурси и теорията на пределната производителност. Работната заплата и предлагане на труд. Особености на ценообразуването на трудовия пазар. ДОПЪЛНЕНИЕ: Динамика на работната заплата в България.
Цена: 20 лв
 


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!