Развити въпроси за държавен изпит по икономика на търговията в Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Уважаеми студенти,
Предлагаме на Вашето внимание възможността да закупите развити въпроси за държавния изпит по икономика на търговията в Стопанска Академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.

Темите са за самоподготовка. Развити са през 2006г, от завършили студенти под ръководството на преподаватели.

Тъй като дисциплината е една и съща и в другите икономически ВУЗ, бихте могли да ги ползвате и там.

Запознай се със съдържанието на темите!

Желая да поръчам следните теми:

(Маркирайте желаните от Вас теми)
 1. Търговията като форма на функциониране на стоковия пазар – необходимост, същност, функции и значение.
 2. Роля и място на търговията в условията на пазарната икономика.
 3. Стокови запаси – същност, видове, обръщаемост. Нормиране на стокови запаси.
 4. Икономически и организационни проблеми при предоставянето на търговските обекти на лизинг.
 5. Капитал в търговията.
 6. ДА като форма на проявление на капитала – същност, класификация, амортизация и възпроизводство.
 7. КА като форма на проявление на капитала – същност, класификация, амортизация и възпроизводство.
 8. Показатели за капиталово състояние на търговските дружества и кооперации и за ефективното използване на капитала в търговската дейност.
 9. Същност и характерни черти на труда в търговията.
 10. Разходи на стоковото обръщение – същност, класификация и показатели за количествено и качествено характеризиране.
 11. Търговска мрежа на дребно. Същност и видове. Специализация и типизация.
 12. Заведения за хранене. Роля, видове, производство на кухненска продукция, обслужване.
 13. Търговия на едро. Същност и начини на продажба.
 14. Организация и технология на търговските процеси.
 15. Борсова търговия – същност и видове стокови борси. Основни звена на борсовата търговия.
 16. Същност, видове и значение на стопанския туризъм. Организация на стопанския туризъм и на туристическото обслужване.
 17. Организация на търговското представителство и посредничество.
 18. Системи и методи на продажби и обслужване на потребителите в търговията на дребно.
 19. Дистрибуция на стоковите потоци. Същност и дейност.
 20. Канали на дистрибуция – същност и видове.
 21. Избор на канал за дистрибуция – критерии и фактори.
 22. Характеристика на маркетинговата концепция.
 23. Принципи и функции на маркетинга.
 24. Маркетинг – микс и маркетингова обкръжаваща среда.
 25. Сегментиране на пазара.
 26. Жизнен цикъл на стоката.
 27. Търговска марка и опаковка.
 28. Отчитане доставката на стоките и услугите.
 29. Отчитане продажбата на стоки в търговията на едро и дребно.
 30. Организация и отчитане на консигнационни търговски сделки.
 31. Характеристика на комисионното посредничество.
 32. Характеристика на факторинговото посредничество.


Желая да поръчам пълния комплект теми на цена 150 лв
(така спестявате 122лв, отколкото ако поръчвате по отделно всяка тема)

Търговията като форма на функциониране на стоковия пазар – необходимост, същност, функции и значение.
Цена: 8 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 8 стр.
Пълно резюме: няма
Роля и място на търговията в условията на пазарната икономика.
Цена: 4 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
Стокови запаси – същност, видове, обръщаемост. Нормиране на стокови запаси.
Цена: 8 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 8 стр.
Пълно резюме: няма
Икономически и организационни проблеми при предоставянето на търговските обекти на лизинг.
Цена: 4 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
Капитал в търговията.
Цена: 6 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
ДА като форма на проявление на капитала – същност, класификация, амортизация и възпроизводство.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
КА като форма на проявление на капитала – същност, класификация, амортизация и възпроизводство.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
Същност и характерни черти на труда в търговията.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: няма
Разходи на стоковото обръщение – същност, класификация и показатели за количествено и качествено характеризиране.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: няма
Търговска мрежа на дребно. Същност и видове. Специализация и типизация.
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: няма
Заведения за хранене. Роля, видове, производство на кухненска продукция, обслужване.
Цена: 7 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Търговия на едро. Същност и начини на продажба.
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: няма
Организация и технология на търговските процеси.
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: няма
Борсова търговия – същност и видове стокови борси. Основни звена на борсовата търговия.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: няма
Същност, видове и значение на стопанския туризъм. Организация на стопанския туризъм и на туристическото обслужване.
Цена: 8 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
Организация на търговското представителство и посредничество.
Цена: 11 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: няма
Системи и методи на продажби и обслужване на потребителите в търговията на дребно.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Дистрибуция на стоковите потоци. Същност и дейност.
Цена: 7 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Канали на дистрибуция – същност и видове.
Цена: 7 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
Избор на канал за дистрибуция – критерии и фактори.
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 17 стр.
Пълно резюме: няма
Характеристика на маркетинговата концепция.
Цена: 7 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Принципи и функции на маркетинга.
Цена: 4 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Маркетинг – микс и маркетингова обкръжаваща среда.
Цена: 23 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 25 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(19KB)
Сегментиране на пазара.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: няма
Жизнен цикъл на стоката.
Цена: 7 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: няма
Търговска марка и опаковка.
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 22 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(60KB)
Отчитане доставката на стоките и услугите.
Цена: 4 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма
Отчитане продажбата на стоки в търговията на едро и дребно.
Цена: 4 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: няма
Организация и отчитане на консигнационни търговски сделки.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: няма
Характеристика на комисионното посредничество.
Цена: 10 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: няма
Характеристика на факторинговото посредничество.
Цена: 5 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: няма


Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!