Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Банков контрол

София 2005г.

Съдържание:

Увод:

 1.  Обща характеристика на банковия контрол.
 2.  Произход на банковия контрол. Опита на Германия и Франция.
 3.  Видове контрол и основни форми на контролните процедури.
 4.  Проверка:
 5.  Ревизия:
 6.  Инспекция:
 7.  Проучване:
 8.  Наблюдение:
 9.  Систематичен контрол:
 10.  Стратегически контрол:
 11.  Предварителен контрол:
 12.  Текущ контрол
 13.  Последващ контрол
 14.  Държавен контрол върху банковата дейност.
 15.  Независим финансов одит в банковото дело.
 16.  Обща организация на дейността на ЧПБ “Тексим” АД
 17.  Организация на счетоводството в ЧПБ “Тексим” АД
 18.  Организация на вътрешния контрол в ЧПБ “Тексим” АД.
 19.   База за изготвяне на ГФО в ЧПБ “Тексим” АД.
 20.   Влогонабиране и кредитна дейност в ЧПБ “Тексим” АД

Заключение:

Откъси:

.........................

Увод:

Темата за контрола никога не губи своята актуалност, особено когато се касае за банковия контрол. Историческото развитие на банковата система и примерите от началото на 90-те години в България показват, чи липсата на адекватен банков котрол винаги резултира в криза в банковия сектор. За разлика от други икономически субекти банките са най-силно изложени на системен риск, а това естествено оказва пряко влияние и върху цялата икономика.

Липсата на традиции в банковия мениджмънт и неефективното управление донякъде бяха компенсирани от внасянето на чужд управленски опит след отварянето на българския банков пазар за чуждите инвеститори. Това, както и изискванията на международното право и предстоящото членство на страната ни в ЕС, придават на банковия контрол важно значение. Развитието на независимия финансов одит също оказа позитивно влияние върху резултатите от банковата дейност и качеството на банковия мениджмънт.

1. Обща характеристика на банковия контрол.

Банковият контрол е специфичен и се упражнява като организирана функция в системите на банките. Банков контрол се упражнява и за клиентите на банките (за отпуснати кредити, за доказани източници на парични средства ...), но това не променя неговия характер и цел да усъвършенства банковата система, да оказва съдействие за ефективно провеждане на банковите операции, в т.ч. и кредитните операции.

Темата за банковия контрол е обширна и е обект на отделно изследване и това налага накратко да се спре вниманието на някои особености в организацията и провеждането на специфичните контролни процедури. Необходимо е преди всичко да се определи, че банковият контрол е специфичен и в определен ред организиран процес. От една страна, е организиран като потребност за стабилността на цялата банкова система, независимо дали банките са собственост на държавата или акционери - физически лица. Типичен представител на този вид контрол е банковият надзор.

Втората особеност на банковия контрол се заключва в съвместяването на контролните функции с банковите операции. Контролният процес протича заедно с банковите операции, голяма част от тях имат контролно значение. Поредицата контролируеми признаци са част от технологията на всяка банкова операция и процедура. Изискванията за точно попълване на банковите документи, за счетоводното отразяване на операцията, порядък а за натрупване на текущата информация и т.н. са по същество и контролни процедури, протичат заедно и неразделно един от друг.

...........................

Видове контрол и Основни форми на контролните процедури.

Основните видове контрол са:

Всички видове контрол се отличават с близки /дори еднакви/ форми на контрол. Това са:

 1.  Проверка:

Това е форма на контрол, при която се осъществява непосредствен контакт на обекта и субекта на контрол. Проверяват се параметрите на системата за тяхното съответствие с изискванията. Проверката е проявление на трите основни вида контрол - предварителен, текущ и последващ, и може да бъде пълна частична, планова, извънредна, стохастична, репрезентативна, тематична, комплексна, формална, фактическа, документална, материална.

 1.  Ревизия:

Ревизията е класическа форма, характерна за държавния контрол, и едно от проявленията на последващ контрол. Тя включва в състава си процедури и проверки върху вече известни резултати от дейността.  Нейните разновидности съвпадат изцяло с видовете проверки. Характерно за нея е, че независимо от това, че прилага методите на проверката, тя винаги е пълна - изчерпателна.

.........................

5. Независим финансов одит в банковото дело.

Както вече стана ясно, по закон банките са задължени да предоставят ГФО за заверка от двама регистирани одитори, представители на специализираните одиторски предприятия, лицензирани от БНБ.

Дейността на регистрираните одитори е уредена с Националните одиторски стандарти и Международните одиторски стандарти (МОС), влезли в сила от 01.07.2003 година.

Националният одиторски стандарт No 1 определя същността, целите и принципите при осъществяване на одита. Одитът представлява проверка на годишен или междинен счетоводен отчет на търговец, търговско или друго дружество, обособено като предприятие по смисъла на Закона за счетоводството. Отговорността за извършването и за изразяването на одиторското мнение се носи от независимо лице, което има правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител по реда на Закона за счетоводството и Наредбата за прилагане на глава осма от Закона за счетоводството "Дипломирани експерт-счетоводители", приета с ПМС No 141 от 1996 г. (ДВ, бр. 55 от 1996 г.). Основание за извършване на одита е действащото национално законодателство.

Целта на одита се изразява във формиране на независимо становище на дипломирания експерт-счетоводител относно достоверността на счетоводния отчет. Приема се, че един счетоводен отчет е достоверен, когато в него няма съществени грешки и неправилно представяне на имущественото и финансовото състояние на предприятието за отчетния период. Мнението на дипломирания експерт-счетоводител се основава единствено на резултатите от извършения одит и на неговата професионална и независима преценка за спазване на изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове по счетоводство.

.....................

Организация на вътрешния контрол в ЧПБ “Тексим” АД.

Съобразно изискванията на Наредба 10 на БНБ в ЧПБ “Тексим” АД, е създадено вътрешно контролно звено. Поради характера на дейността развитието на звеното е свързано със значително текучество на персонала и съставът на звеното за контрол е бил различен през годините - от един до трима. По начало то е малочислено.

Ръководителят на “Вътрешен контрол” е избран на общото събрание. В съответствие с изискванията на Закона за банките са разработени:

Те обхващат: Общи положения; организация; обекти на контрола; актове и мерки на въздействие.

........................

Темата е изготвена 02.2005г.

В темата са посочени 10 източника на информация.

В темата има таблици.


Търси за: обща характеристика произход банковия контрол | опитът Германия Франция | видове контрол основни форми контролни процедури | проверка | ревизия | инспекция | наблюдение | предварителен | текущ | последващ контрол | държавен контрол върху банковата дейност

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker