Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

на тема:

 

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

 

 

2008

Съдържание:

 

І. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ВИРМЕНТ, НЕЗАБАВНО ИНКАСО И АКРЕДИТИВ.. 3

1. Същност и организация на платежното посредничество на банките. 3

2. Отчитане на безналичните плащания между банките. 12

2.1. Отчитане на вътрешните плащания. 15

2.2.  Отчитане на вътрешнобанковите плащания. 15

2.3. Отчитане на междубанковите плащания. 17

2.4. Счетоводно отчитане и анализ на безналичнитет плащания между две банкови централи   18

2.5. Счетоводно отчитане и анализ на разплащанията между два клона на две различни банкови централи.. 18

3. Организация, счетоводно отчитане и анализ на разплащанията с кредитен превод (Вирмент)  20

4. Организация, счетоводно отчитане и анализ на бизналичните плащания при директен дебит (незабавно инкасо). 24

5. Организация и отчитане на разплащанията при акредитивна форма на плащане  28

5.1 Отчитане на акредитивните операции при предварително превеждане на средства  34

5.2. Отчитане на акредитивните операции при последващо превеждане на средства  39

Използвана литература:. 47

 

І. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ВИРМЕНТ, НЕЗАБАВНО ИНКАСО И АКРЕДИТИВ

 

          1. Същност и организация на платежното посредничество на банките

            Плащането като парична операция може да се разглежда в два аспекта: като прехвърляне на ценности със стоков или нестоков характер от един субект на друг, от една страна, и като предаване на пари, при което се извършва отчуждаване от собственика им, от друга.

            Основанията за плащанията могат да бъдат от различно естество:

-        доставка на стоки и извършване на услуги;

-        задължения към бюджета, социалното и здравното осигуряване;

-        задължения по трудови и извънтрудови възнаграждения;

-        плащания, произтичащи от кредитни отношения;

-        уреждане на сметните отношения с чужбина и други.

                        Разплащанията между отделните субекти могат да се извършват без или с посредничеството на търговските банки. В първия случай са необходими пари под формата на банкноти и монети, които преминават от платеца у бенефициента, затова операциите се наричат налични или касови. Във втория случай се използва посредничеството на банките, които прехвърлят по безналичен начин парите от сметката на платеца в сметката на доставчика. При това е без значение дали прехвърлянето се извършва въз основа на предварително образуван паричен авоар или чрез ползване на банков кредит. Тези операции се наричат безналични или безкасови плащания.

            В исторически план платежното посредничество предшества другите функции на банките в т. ч. кредитните и фондово -емисионните функции. В условията на златния стандарт са възниквали нерядко финансови затруднения поради недостиг на паричната стока - златото. Необходимостта от увеличаване на парите за производството и търговията провокира първоначалната поява на безналичните плащания. Въвеждането на чека, а по-късно и на другите форми на безкасово плащане спомагат да се преодолее недостигът от пари в обращение.

            Движението на парите от купувача към продавача променя своята форма. Появяват се жиралните (безналичните) пари. Те са пари по банкови сметки, които не приемат видим, веществен израз, но с тях клиентите на банките могат да разполагат по всяко време. Създаването и използването на жиралните пари изразява задължаване и заверяване на банкови сметки. Вече не са необходими налични пари. Достатъчно е срещу представените документи сметката на банката, обслужваща платеца, да бъде задължена, а сметката на банката доставчика да бъде заверена.

........................................................

 

 

          3. Организация, счетоводно отчитане и анализ на разплащанията с кредитен превод (Вирмент)

 

            Кредитният превод е плащане по инициатива и нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметката на бенефициента. Тази форма на плащане се използва както при стокови (за доставки и услуги), така и при нестокови плащания (към бюджета, към НОИ, към НЗОК, прехвърляне на средства от сметка по сметка и др.). Трансферът се извършва с преводно нареждане за кредитен превод. Реквизитите и формата на платежния документ са унифицирани съгласно приложения № 5, № 8, № 9 и № 10 от Наредба № 3 на БНБ. В прил. № 8 са представени реквизитите на бюджетното платежно нареждане, предназначено за плащания на бюджетни организации, включени системата на Единната бюджетна сметка. За изплащане на всички задължения към НОИ, НЗОК, данъчните и митническите власти се използва преводно нареждане (вносна бележка) за плащане от /към бюджета (прил. № 9). Документът може да се използва както при безкасови плащания, така и за внасяне на суми в брой при покриване на горепосочените задължения. С последните промени в Наредба № 3 на БНБ бе въведен нов формуляр - многоредово преводно нареждане (■носна бележка) за плащане от /към бюджета (прил. 10). Този документ дава възможност да се превеждат няколко вида задължения чрез един превод към една сметка на администратор на публични вземания. Основанията на задълженията може да бъдат различни, но е необходимо те да имат един и същ код за вид плащане. За всички останали случаи се използва преводно нареждане за кредитен превод, чиято форма и съдържание са дефинирани в прил. № 5.

            Банковият кредитен превод (вирмент) като форма на безкасово плащане притежава редица предимства, което я прави широко приложима:

-          плащанията стават след получаването на стоките или услугите от купувачите;

-          това обстоятелство почти изключва съдебните спорове за неизпълнение на договорните задължения, тъй като платецът има възможност да провери дали бенефициентът е изпълнил договора по отношение на количество, качество, асортимент, цена и др.;

-          почти се изключват отказите от плащане след депозиране на платежните документи;

-          технически се опростява и се облекчава работата на участниците в процеса на разплащане.

            ..........................................................

 

          5. Организация и отчитане на разплащанията при акредитивна форма на плащане

 

            Организацията на акредитива, технологията на плащане, методологията на счетоводното му отчитане в стопанските предприятия и във финансовите институции зависи от доброто познаване на характеристиките му като форма на безналично плащане и от съобразяването с особеностите На регламентирането му в национален и международен мащаб.

            Основните предпоставки за появата и утвърждаването на акредитива като техника на плащане са: големите разстояния; разликата във времето на плащане и получаването на стоката; по-голямата сигурност на купувача, че ще получи стоката, за която е платил; по-голямата сигурност и на продавача, че ще получи парите за продадената стока; поетият неотменим ангажимент от банката, че ще плати срещу представяне на предписаните в акредитивното нареждане документи. Благодарение на сигурността си акредитивът се налага постепенно като форма на плащане не само при търговските операции. Започва да се използва и при плащанията на суми в чужбина за издръжка на дипломатически мисии, представителства, учащи се и др. (това са т.нар. обикновени акредитиви и кредитни писма). В процеса на използването на акредитива като форма на безналично плащане той се развива, усъвършенства, появяват се нови разновидности. Последните могат да бъдат класифицирани според различни критерии. Най-разпространените от тях са:

            а)  документарни и недокументарни акредитиви - в зависимост от това, дали се изискват стоково -разпоредителни документи;

            б)  потвърдени и непотвърдени - в зависимост от поетите задължения от банките;

            в)  делими и неделими - в зависимост от това, дали акредитивната сума се изплаща еднократно в пълен размер или на части и дали се допускат частични доставки;

            г)   прехвърляеми и непрехвърляеми - в зависимост от възможността бенефициентът да прехвърля целия или части от акредитива в полза на трети лица;

            д)  на виждане, с отсрочено плащане, чрез акцепт или чрез негоцииране - в зависимост от различните техники на плащане;

            е)  с покритие или без покритие - в зависимост от наличието на предварително блокирана сума в банката на доставчика или последващ превод;

            ж) отменяеми и неотменяеми - в зависимост от това, дали могат да се променят условията на акредитивното нареждане от наредителя, без да се иска съгласието на бенефициента. Акредитивното нареждане може да включва различни комбинации от изложената горе класификация.

            При прилагането на акредитивната форма за разплащане е необходимо участниците в нея да са запознати със спецификата на тази форма на безналично плащане, с особеностите при международно приетите правила и обичаи и с действащата нормативната уредба в страната. Конкретните договорености на всеки участник в нея ще зависят и от факта, дали той се явява платец или доставчик; дали става въпрос за уреждане на сметни отношения в страната или за международен стокообмен. Например задължително изискване е продавачът (бенефициентът) да иска промяна в условията на акредитива при наличие на противоречие между „Еднообразни правила и обичаи, и националните, местните или провинциалните закони и разпоредби. Последните имат предимство в тези случаи.

...............................................................

 

 

Използвана литература:

 

1. Рангелова, Л., Ст., Стоянов, „Счетоводство на банките”, ИК Форком, София, 2006 г.

2. Димитрова Р. , “Банки и банково обслужване”, Ромина, 2005 г.

3. Костова Н. , Захариев П. , “Банково счетоводство”, ИУ – Варна, 2004 г.

 

Темата е изготвена 2008 г.

Не съдържа таблици

 

Ключови думи:

банково посредничество, безналични плащания, електронни пари, превод, платежна система, сетълмент, междубанкови плащания, кредитен превод, незабавно инкасо, акредитив, наредител, платец

 

 


Търси за: банково посредничество | безналични плащания | електронни пари | превод | платежна система | сетълмент | междубанкови плащания | кредитен превод | незабавно инкасо | акредитив | наредител | платец

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker