Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ”

гр. Свищов

МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

на тема:

„Счетоводно отчитане на биологичните активи в аграрния сектор”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 4

Глава първа. 6

Отчитане на трайните насаждения като биологични активи. 6

1. Отчетно икономическа същност. 6

2. Отчетно - икономическа същност при отчитането на трайните насаждения. 9

3. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. 14

4. Възможности за отчитане на горите и горския поземлен фонд. 21

5. Счетоводни записвания. 23

6. Отчитане на разходите и приходите от биологични активи до въвеждането им в експлоатация. 30

Глава втора. 32

Отчитане животните като биологични дълготрайни активи. 32

7. Отчетно - икономическа същност. 32

8. Отчитане на продуктивните животни с характер на дълготрайни биологични активи. 33

9. Организация и отчитане. Документиране. 35

10. Счетоводни записвания. 37

Глава трета. 47

Отчитане животните като биологични краткотрайни активи. 47

11. Счетоводна икономическа същност. 47

12. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. 50

12.1. Отчитане и организация на печалби и загуби при биологичните активи. 52

12.2. Представяне и оповестяване. 54

13. Счетоводни записвания. 58

13.1. Отчитане увеличаването на краткотрайните биологични активи. 58

13.2. Отчитане прираста на краткотрайните биологични активи.. 61

13.3 Отчитане намаляването на краткотрайните биологични активи. 63

13.4 Отчитане на животните от основните стада с характер на биологични краткотрайни активи.. 69

13.5. Отчитане закупуването на краткотрайни биологични активи.. 70

13.6. Отчитане продажбата на животни (краткотрайни биологични активи). 72

13.7. Отчитане на замяната на дълготрайни биологични активи с други сходни или несходни дълготрайни или с други краткотрайни активи. 75

13.8. Отчитане на селскостопанската продукция, получена от биологичните активи   78

Заключение. 86

Използвана литература. 98

Използвани чужди източници.. 99

Приложения. 101

 

Увод

За първи път понятието „биологични активи” е въведено в българската икономическа и по-конкретно счетоводната теория и практика през 2002 година, когато е нормативно регламентирано посредством приемането през същата година на нови Национални счетоводни стандарти (НСС), обнародвани в Държавен вестник, брой 22 от 27.02.2002, в сила от 01.01.2002 г. Сред тях беше и НСС 41 Земеделие, който регулираше основно специфичните изисквания към счетоводното отчитане на биологичните активи и селскостопанската продукция в предприятието и представянето на информацията за тях в годишните финансови отчети. В стандарта е детерминирай обхвата на понятието „биологични активи”, като се изяснява какво всъщност представляват те. Така понятието се употребява вече пет години в счетоводната теория и практика. Трябва да се отбележи, още в началото на тази разработка, че макар и посоченият период от време да не е много кратък, все още съществуват доста проблеми и неясноти по отношение на счетоводното отчитане на биологичните активи. Част от тях са теоретически, а други имат чисто практическо значение. Всъщност биологични активи е имало и винаги ще има. Но може би, тъй като доста време в счетоводната теория и практика на нашата страна тези ресурси са били разглеждани поотделно, като е акцентирано най-вече върху характеристиките, които ги различават, все още е трудно за доста счетоводители да ги обединят и да ги разглеждат като единно цяло. Друг проблем произтича от факта, че като ресурси на предприятието (активи) през годините са третирани само животните и трайните насаждения. Нетрайните насаждения са третирани като разходи или незавършено производство. Това кара някои автори и в наши дни да оспорват дали тези растения са биологични активи (виж статията на доц. д-р Георги Герганов, „Проблеми при прилагане на МСС 41 Земеделие в практиката". В разработка по тази тематика от руски автор изобщо не се оспорва фактът, че растенията с кратък биологичен цикъл са именно биологични активи.

Съгласно постановките на Счетоводен стандарт (СС) 41 - Селско стопанство, от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.10.2008 г, биологичен актив е придобито и контролирано от предприятието живо животно или растение в резултат от минали събития, от управлението, на което се очаква икономическа изгода. Това е съвсем естествено, като се има предвид етимологията на думата „био”. Тя произлиза от гръцката дума bios, което като представка в състава на думата означава отношение към живота. Или при наличието й като представка в състава на дадена дума давя сигнал, че е налице нещо неразривно свързано с живата природа. Самият стандарт е създаден, с цел да определя специфичните изисквания към счетоводното отчитане и представяне на биологичните активи и селскостопанската продукция в годишните финансови отчети на предприятията, занимаващи се със селскостопанска дейност. Трябва да се отбележи, че в обхвата на стандарта се включва третирането на биологичните активи, селскостопанската продукция и правителствените дарения, свързани с биологични активи. Важно е да се знае, че СС 41 - Селско стопанство не се прилага при счетоводното отчитане на земята, нематериалните активи, преработката на селскостопанската продукция, биологичните активи с непроизводствена цел, като горски насаждения за защита на околната среда, хранителни продукти за потребление и др., производни продукти от биологични активи и от селскостопанска продукция. В стандарта е представен и пример за биологични активи, селскостопанска продукция и производни.

Обект в дипломната работа е счетоводното отчитане на трайните насаждения и отчитането на животните като краткотрайни и дълготрайни биологични активи.

Целта е да се обхванат новите моменти в счетоводните стандарти относно отчитането на тези групи биологични активи.

....................................................................................................................................

5. Счетоводни записвания.

За счетоводното отразяване на състоянието и динамиката на земите и трайните насаждения в аграрния сектор могат да се направят различни счетоводни записвания:

-          за арендувана земя:

            Дебит с/ка 911 ЗЕМИ ПОД АРЕНДА - аналитични с/ки по местонахождение, граници, блокове, масиви, категории и др.

            Кредит с/ка 991 АРЕНДОДАТЕЛИ НА ЗЕМИ - аналитични с/ки по арендодатели или договори.

-         за наета земя, съгласно сключен договор:

 Дебит с/ка 912 ЗЕМИ ПОД НАЕМ - аналитични с/ки по местонахождение, граници, блокове, масиви, категории и др.

            Кредит с/ка 992 НАЕМОДАТЕЛИ НА ЗЕМИ - аналитични с/ки по наемодатели и договори.

-         за внесена земя на член-кооператори:

Дебит с/ка 919 ЗЕМИ НА КООПЕРАТОРИ - аналитични с/ки по местонахождение, граници, блокове, масиви, категории и др.

            Кредит с/ка 999 СОБСТВЕНИЦИ НА КООПЕРИРАНИ ЗЕМИ - аналитични с/ки по собственици – кооператори.

След като изтече срокът на арендния, респ. наемния договор и земите се върнат по предназначение, се съставят обратни счетоводни статии. Същото важи и за кооперираните земи.

...............................................................................................................................................

-         при покупка на земя - тя се отчита по справедлива пазарна стойност (справедлива продажна стойност), като се прави записването:

Дебит с/ка 201 ЗЕМИ, ГОРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Дебит, с/ка 2011 ЗЕМИ

Дебит с/ка 4531 НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПОКУПКИТЕ - ако сделката е облагаема по смисъла на ЗДЦС

            Кредит с/ка 503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ - при безкасово плащане или

            Кредит с/ка 401 ДОСТАВЧИЦИ - при отсрочено във времето плащане

-         безвъзмездно получена земя се отчита като финансиране или като извънреден приход, като се прави записването:

Дебит с/ка 201 ЗЕМИ, ГОРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

Дебит с/ка 2011 ЗЕМИ

            Кредит с/ка - 131 ФИНАНСИРАНЕ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ - ако земята се получава безвъзмездно в изпълнение на предварително оповестена програма.

            Кредит с/ка 799 ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ - в случай че безвъзмездното получаване на земя има случаен, непреднамерен характер

-         при преоценка на земя в края на годината с увеличената стойност се съставя статията:

Дебит с/ка 201 ЗЕМИ, ГОРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - с/ка 2011 ЗЕМИ

            Кредит с/ка 112 ПРЕОЦЕНЪЧНИ РЕЗЕРВИ респективно

            Кредит с/ка 709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ - при увеличение на отчетната стойност с размер, адекватен, на отчитаните разходи от предишни преоценки.

.....................................................................................................................................

6. Отчитане на разходите и приходите от биологични активи до въвеждането им в експлоатация.

Според СС 41 Селско стопанство биологичните активи се оценяват при придобиването им по справедлива цена, намалена с предварително определена стойност на разходите за продажба. В края на всеки отчетен период дълготрайните биологични активи се оценяват по справедливите цени, намалени с предварително определените разходи по продажбата. Разликата между актуалната и предишната оценка се отразява като текущи разходи или приходи.

Пример. В предприятие „Х” в края на годината се установява, че справедливата цена на стадото дойни крави към момента на съставяне на ГФО е по-ниска с 12 500 лв. от тази, по която са отчетени. Счетоводното записване е:

Дебит с-/ 607 Разходи от последващи оценки на активи                      12 500 лв.

            Кредит с/ка 273 Животни в основни стада                                  12 500 лв.

За данъчни цели финансовият резултат се увеличава по реда на чл. 23, ал. 2, т. 21, буква “ж” със сумата 12 500 лв.

В следващи години, когато актуалната справедлива цена на биологичните активи достигне стойности, по-високи от тези, по които се отчитат, разликата се отразява като приход, следствие, на което се намалява финансовият резултат по реда на чл. 23, ал. 3, т. 13, буква “ж”.

Разходите от обезценки и приходите от последващи оценки се отчитат като временни разлики, върху които се начисляват и преразчитат активите по отсрочени данъци, както при другите активи.

.....................................................................................................................................

 Заключение

В дипломната работа обект на анализ  бяха счетоводното отчитане на биологичните активи и в частност на дълготрайните и краткотрайни биологични активи.

По отношение счетоводното оповестяване на биологичните активи и селскостопанската продукция, то те се признават тогава и само тогава, когато:

а) предприятието контролира актива в резултат на минали събития;

б) съществува достатъчна вероятност предприятието да придобие икономическа изгода;

в) са достоверно измерими.

При селскостопанска дейност контролът може да бъде доказан например чрез законното притежаване на животните и маркирането им в момента на придобиването, раждането или отбиването им.

Биологичните активи се оценяват при първоначалното признаване и в края на всеки отчетен период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба, с изключение на случаите, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена.

Селскостопанската продукция, придобита от биологичните активи на предприятието, се оценява при първоначалното признаване по справедлива стойност, намалена с предварително начислени разходи при продажба. След първоначалното признаване и в края на отчетния период селскостопанската продукция се оценява съгласно разпоредбите на СС 2 - Стоково материални запаси.

 Определянето на справедливата стойност на биологичните активи и селскостопанската продукция може да бъде улеснено чрез тяхното групиране според определящи характеристики: например по възраст и качество. Предприятието избира тези характеристики, които са използвани на пазара като ценообразуващи елементи.

Базата за определяне на справедливата стойност на биологичните активи и селскостопанската продукция е съществуващата цена на активен пазар.

.....................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Аверкович, Ек., Г., Герганов, „Счетоводно отчитане дейността на земеделските кооперации и сдружения”, „Плутон – 1”, Пловдив, 2004 г.;

2.      Байчев, Д., „За някои неточности и противоречия в СС 41 - Селско стопанство”, сп. „Актив”, бр. 4/2008 г.

3.      Башева, Сн, „Оценъчните бази в счетоводството - предимства и недостатъци. Концепция за справедливата стойност”, сп. „Евроинтеграция - БИЗНЕС, ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО", бр. 10 / 2007 г.;

4.      Божков, В., Г. Илиев и Сл. Петрова, „Счетоводство на селското стопанство”, Мартилен,  София, 2003 г.;

5.      Божков, В., Г., Илиев, С., Петрова, „Счетоводство на селското стопанство”, Мартилен, 2000 г.;

6.      Бурдин, Л., и др., „Счетоводна отчетност и анализ на баланса на селскостопанските организации”, Земиздат, София, 1989 г.;

7.      Герганов, Г., „Проблеми по оценяването на готовата селскостопанска   продукция в съответствие с НСС 41 Селско стопанство и промени в   националния сметкоплан”, Български счетоводител, 2002 г., бр. 9, с. 24- 28;

8.      Герганов, Г., „Проблеми при отчитане намаляването на дълготрайните   биологични активи в съответствие с НСС 1 Селско стопанство”, сп. Български   счетоводител, 2002 г., бр. 15, с. 9 – 13;

9.      Герганов, Г., „Оценка и отчитане увеличаването на дълготрайните   биологични активи в съответствие с НСС 1 Селско стопанство”, Български   счетоводител, 2002 г., бр. 16, с. 3-12;

10. Герганов, Г., „Проблеми при отчитане ка краткотрайните биологични активи”, сп. Български счетоводител, 2002 г., бр. 13, с. 21 – 27;

11. Герганов, Г, „Проблеми при отчитането на краткотрайните биологични активи”, сп. Български счетоводител, бр. 13/2002 г.;

12. Герганов, Г, „Проблеми при прилагане на МСС 41 Земеделие в практиката", сп. Български счетоводител, бр. 16/2004 г.;

13. Герганов, Г., и др. „Счетоводство на селското стопанство”, „Икономика прес"4 2007 г.

14. Дочев, Х., С. Хубенов, и др., „Икономически анализ на селскостопанските предприятия”, Земиздат,  София, 1982 г.;

15. Дурин, Ст., „Счетоводство на предприятието”, София, 2003 г.;

16. Душанов, Ив., „Обща теория на счетоводството”, София, 2003 г.;

17. Душанов, Ив., Димитров, М., „Курс по счетоводство на предприятието”, София, 2004 г.;

18. Илиев, Г., „Счетоводство в аграрния сектор”, Свищов, Д. А.Ценов, 2000 г.;

19. Крумова, Д. „Отчетни проблеми при създаването на плододаващи трайни насаждения”, сп. „Счетоводство плюс”, бр. 11/2007 г.;

20. Кънчев, Ив., и колектив, „Организация на основните отрасли в земеделските стопанства”, УИ „Стопанство”, София, 1992 г.;

21. Михайлова, З., „Проблеми при оценяването на краткотрайните биологични активи”, Икономика и управление на селското стопанство, 2005 г., бр. 4, с. 29-34;

22. Михнев, Г, „Стратегическо управление на земеделските стопанства”, УИ „Стопанство”, София, 1999 г.;

23. Райчев, Б., „Новите български кооперации”, Форком, София, 2000 г.;

24.  Рупска, Т, „Организация на счетоводното отчитане на дейностите в селскостопанските предприятия в условията на пазарна икономика”, сп. „Счетоводство плюс”, бр. 6/2007 г.;

25. Рупска, Т, „Проблеми при класифицирането на краткотрайните (текущите) биологични активи”, сп. „Актив”, бр. 11/2007 г.;

26. Русинов, Р., „Наръчник на счетоводителя на земеделската кооперация”, Одит, София, 1995 г.;

27. Стойчев, З и др., „Производство на продукцията от животновъдството”, УИ „Стопанство”, София, 2001 г.;

28. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

29. www.government.bg

Използвани чужди източници

1.      Кинев, Ю., „Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности пред-приятий на зтапе принятия управленческого решения”, „Менеджмент в России и за рубежом", №5, 2000 г.;

2.      www.gaap.ru.

3.      Леснова, Ю.В., „МСфО 41 Сельское хозяйство”;

4.      Романов, В., „Механизм управлениярисками предприятия в современних условиях хозяйствавания”, Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата зкономических наук, Ульяновский государственн университет, г.Ульяновск, 2002 г.;

5.      Downes J., Goodman J. E. Dictionary of Finance and Investment Terms. 4th ed. NY.a. o. Barren's, 1995;

6.      Ridge, P. and other „Improved Management of Climate Risk", „The Land and Water Recources Research and Development Corporation", Canberra, Australia, 1996, www.aufarmsys.com

................................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2009 г.

            Най-новата информация е от 2008 г.

            Съдържа множество практически примери.

            Ключови думи: биологичен актив, аграрен сектор, счетоводно отчитане, приходи, разходи, експлоатацаия, земи, гори, трайни насаждения, животни, дълготрайни активи, краткотрайни активи, печалби, загуби, увеличение, прираст, намаление, ИДЕС, МСС, земеделска продукция, счетоводни записвния

             


Търси за: биологичен актив | аграрен сектор | счетоводно отчитане | земи | гори | трайни насаждения | животни | дълготрайни активи | краткотрайни активи | печалби | загуби | увеличение | прираст | намаление | ИДЕС | МСС | земеделска продукция

Helpos.com >> Архив >> Счетоводство >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (100 лв)  80.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker