Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

на тема:

 

 

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОСТАНОВКИ ПО ВЪПРОСА

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Въведение в същността на операционния мениджмънт. 3

2. Основни функции на мениджмънта. 4

3. Характерни черти на управленската дейност. 5

4. Управлението като стадий на управленския цикъл. 8

5. Управлението като информационен процес. 9

6. Решения в управлението на организацията (същност, проблеми, подходи при вземане на решенията) 15

7. Основни организационни процеси в операционния производствен мениджмънт  16

7.1. Планиране на потребностите от материали - МRР I 16

7.2. Планиране потребностите от капацитет (СRР) 17

7.3. Планиране на производствените ресурси - МRР II 18

7.4. Управление на запасите. 18

7.5. Ниво на обслужване. 22

 

 

 


1. Въведение в същността на операционния мениджмънт

 

Всяка една организация се нуждае от добре организирана и ефективно работеща организационно - управленска система. Вземането на решения във връзка с работата на всеки един производствен отдел е труден и продължителен процес, който е съпътстван с огромен по обем предпланова и анализаторска дейност. Правилното опериране спрямо основни информационни процеси и тенденции във фирмата и спрямо външната пазарна обстановка и  тенденции, изисква от управлението като система да се съобразява с конкретни факти  и обстоятелства – общи за управлението и специфични за отделния отрасъл, пазар, пазарна ниша и конкретна анализирана фирма.

От тази гледна точка мениджмънта в една организация може да бъде структуриран по отделни звена на продуктова, производствено, маркетингово, продажбено отношение, като при извършване на управленски функции спрямо всяко едно звено на работа, говорим за управленски организационен мениджмънт. Той е специфичен спрямо конкретиката и спецификата на отделната фирма, както и спрямо типа организационно - управленски процеси, свързани с конкретното звено на работа. В тази връзка операционният мениджмънт може да се разглежда като отделен елемент от продуктовия мениджмънт, от маркетинговата, производствената, продажбената стратегия.

.......................................................................

7. Основни организационни процеси в операционния производствен мениджмънт

 

         7.1. Планиране на потребностите от материали - МRР I

 

Методът на съгласуване “Планиране на потребностите от материали”- МRР намира приложение в средносерийното и дребносерийното производство при координиране работата на системи от предметни или групови участъци, а в някои случаи и на поточни линии. В основата на метода МRР е философията, че всички материали или полуфабрикати, необходими за производството на дадено изделие трябва да пристигнат едновременно, в точното време за започване производството на изделието, за да бъде предадена тази поръчка в определения срок. Тази философия има за последица ускоряването на материалите и полуфабрикатите, които закъсняват спрямо графика и забавянето на производството и доставките на полуфабрикати, които са ускорени. Това е така, защото ако даден полуфабрикат изостава чув­ствително и нищо не може да бъде направено за ускоряването му, останалите полу­фабрикати, които са необходими за монтажа на крайното изделие, няма да бъдат необходими, докато закъсняващият не пристигне. Методите МRР се подчиняват на концеп­цията, че всички компоненти на изделието в производството са свързани взаимно и че промяната при един от тях неизбежно засяга всички останали компоненти. Главното предимство на методите МRР е, че в производство се пускат полуфабрикати, които а наистина необходими на определените дати за започване на монтаж. По този начин се избягва ситуацията, при която се установява, че монтажът не може да започне поради липса на един или повече компонента.

.........................................................................

         7.5. Ниво на обслужване

 

При различните типове производство производствената програма се формира по различен начин:

При масовото и едросерийно производство тя не е зависима директно от търсенето на пазара в момента. Клиентите купуват от складовите запаси готова продукция, а производствената програма си върви равномерно, в определената последователност на типоразмерите, като тези количества отиват за попълване на складовите запаси.

При средно- и дребносерийното производство проблемът става по-голям, защото там продуктовият микс чувствително нараства, а това мултиплици-ра описания по-горе ефект. Освен това грешките в прогнозирането, когато то се използува, също са по-големи.

При единичния и дребносерийния тип проблемът отпада, защото там се работи “по поръчки” и обикновено клиентът изчаква да се произведе изделието.

Така идеята е да се поддържа определено гаранционно количество от готови изделия на склад, за да се поемат такива моментни плюсови отклонения. В зависимост от количеството на този запас (Safety Stock) ще бъде поето по-голямо или по-малко отклонение от предвиденото в производствената програма и по този начин производителят ще успее в съответната степен да отреагира веднага, като обслужи от склад повече клиенти от прогнозираното.

..................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.     Андреев, О. Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт, изд. Софттрейд; С.; 2005;

2.      Баева, Б. Корпоративно управление от мощните корпорации към икономиките в преход. С., Принцепс, 2001г.

3.     Тончева, Н., А. Недялков. Производствен и операционен мениджмънт. УИ; Русе, 2002;

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Най-новите данни в разработката са от 2005 г.

 

Ключови думи:

операционен мениджмънт, функции на мениджмънта, управленска дейност, производствен мениджмънт, решения в управлението, планиране на потребностите от материали (MRP I), планиране на потребностите от капацитет (CRP), управление на запасите, ниво на обслужване

 


Търси за: операционен мениджмънт | функции мениджмънта | управленска дейност | производствен мениджмънт | решения управлението | планиране потребностите материали | MRP | планиране потребностите капацитет | CRP | управление запасите | ниво обслужване

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker