Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

Характеристика на лидерството

 

 

 

2006

 

 

 

 

Съдържание

 

1. Увод. 3

2. Същност на лидерството. 3

2.1 Определение за лидерство. 3

2.2 Влияние и власт. 4

2.3 Теории за лидерството. 5

2.3.1 Теории, основани на подхода на личните качества. 5

2.3.2 Теории, основани на поведенческия подход. 6

2.3.3 Теории, основани на ситуационния подход. 9

2.3.4 Съвременни теории за лидерството. 16

3. ПГИМ и лидерството. 17

4. Заключение. 20

 

 

1. Увод

 

              В нашата страна се развива пазарната икономика. Това ще рече, че всички нейни субекти са поставени в пазарни  условия. Един от тези субекти е фирмата. Всяка фирма има за цел да развива така своята дейност, че да извлича максимална полза от нея. Това ще рече, че тя така ще организира дейността си, че с минимални разходи да извлече максимални ползи. За да реализира тази своя цел собственикът /мениджърът/ на фирмата трябва добре да управлява човешкия фактор в нея, защото той е най-ценния му ресурс. Определено може да се твърди, че ръководството е най-съществения фактор за ефективното управление на една организация.

              Успешното изпълнение на функциите от ръководителя несъмнено до голяма степен са плод на вътрешно присъщи качества, натрупан опит, интуиция и управленски талант. От друга страна може да се твърди, че управленческите способности следва да се формират и да се изграждат. С други думи те са нещо, което може да се придобие чрез системно изучаване и най-вече чрез дългосрочна практика. Първата крачка в това формиране са знанията относно власт, влияние и лидерство и начините на тяхното упражняване.

            ....................................................................

          2.3 Теории за лидерството

 

              Опитите да се разбере и обясни лидерството водят до създаването на голямо количество теории за лидерството. Ще се опитам да представя най-важните и най-известните от тях. Подходите за анализ на лидерството са три: подход от позициите на личните качества, поведенчески подход и ситуационен подход.

 

2.3.1 Теории, основани на подхода на личните качества

                       

            Концепцията за физическите качества

            Според някои изследователи физическите качества на човека имат свойството да оказват влияние върху хората, т.е. ръст, тегло и т.н. са качества , които не трябва да се пренебрегват. В последствие тази концепция не е потвърдена.

 

             Концепция за интелигентността

            Според някои изследователи като Гизели, лидерските качества се свързват с вербалните и оценъчните способности на личността. Оттук се прави извод, че наличието на някои личностни черти предсказва управленчески успех. В частност се издигат осем личностни качества и пет мотивационни способности:

           

              Личностни качества

-                                          интелигентност;

-                                          инициативност;

-                                          ръководни способности;

-                                          самоувереност;

-                                          решителност;

-                                          привързаност към сътрудниците;

-                                          мъжественост /женственост/;

-                                          зрялост;

 

Мотивационни способности, т.е. да умее да мотивира потребност от :

-                                          гаранция на работата;

-                                          финансово възнаграждение;

            ...................................................................

4. Заключение

 

              В заключение трябва да кажем, че лидерството е способността да се оказва влияние върху личности и групи за достигане на целите на организацията.

              Влиянието е това поведение, което внася промени в поведението на другите. Властта това е възможността да се влияе.

              Има три основни подхода на базата, на които възникват теориите за лидерството - за личностните качества, поведенческия и ситуационния подход.

              Ситуационните теории предлагат значително по-голям избор на поведение, отколкото тези основани  на поведенческия подход или на подхода на личностните качества. Въпреки това те също не могат да обхванат огромното многообразие от алтернативи и предизвикателства, пред които е изправен лидерът на организацията. Със съзнанието за тази отговорност и за решаващата роля трябва да е проникнат всеки, който се стреми да стане лидер.

 

 

Използвана литература

 

1.             Иванов, Ив. Георгиев "Основи на мениджмънта" Пловдив 1995 г.

2.             Владимирова, К. и др. -"Управление на човешките ресурси" "Стопанство" София 1999 г.

3.             Сигали, Е. "Лидерство" Варна 1991 г.

4.             Андреева, Мария “Обща теория на мениджмънта” ИК ”Галактика” 1996 година

5.             Армстронг, Майкъл - “ Управление на човешките ресурси” Бургас , Делфинпрес 1993 година.

6.             Армстронг, Майкъл – “ Преуспяващият мениджър ”Бургас Делфинпрес 1993 година.

7.             Гълбрайт, Д –“Анатомия на властта” ИК “Хр.Ботев” 1992 год.

8.             Евгениев, Г.- “Операционно поведение” С. Университетско изд. ”Стопанство” 1993 година.

9.             Макфорън, Д. -“Принципи на мениджмънта” С. Информа 1992 година.

10.        Панайотов, Д.-“Принос към теорията на стопанското управление” Свищов 1997 година

11.        Стефанов, Нако –“Персонален мениджмънт” С. “Призма “1998 година.

 

 

 

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици и анкетна карта.

 

Ключови думи:

лидерство, влияние и власт, лични качества, поведенчески подход, ситуационен подход, концепция за интелигентността, ефективност, лидерски умения, мотивационни способности, теории за лидерството


Търси за: лидерство | влияние власт | лични качества | поведенчески подход | ситуационен подход | концепция интелигентността | лидерски умения | мотивационни способности | теории лидерството

Helpos.com >> Архив >> Управление >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker