Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Разходен подход към оценката на бизнеса и методи за реализацията му”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Оценяване на цяло предприятие. 5

2. Формиране  на оценката по отношение конкурентни предимства на фирмите. 8

3. Методи за оценяване на българските фирми в процес на преход и пазарна конкурентноспособност. 9

4. Разходен подход към оценката на бизнеса и методи за реализацията му - метод на чистата стойност на активите, метод на ликвидационната стойност, метод на формулите. 10

Заключение. 14

Използвана литература:. 16

 

Увод

Основен проблем пред българската икономика в процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили, особено при липсата на регламентирана правна рамка на вътрешния пазар на Европейския съюз. Европейските пазари са изключително конкурентни, а в много области са строго регулирани. Ето защо повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и на икономиката, като цяло, има решаващо значение за успешното справяне с натиска на конкурентните сили в ЕС. За целта са нужни солидни финансови средства, с които малките и средни български предприятия не разполагат. Пред опасността след влизането ни в ЕС те да бъдат закрити, се търсят алтернативни начини за финансиране.

Във връзка с предстоящото ни членство и с популяризирането на България като страна с функционираща пазарна икономика се очаква увеличение на инвестициите в български предприятия. Наличието на високо квалифицирана работна сила, макар и по-слабо платена, през следващите години със сигурност ще увеличи проектите, по които ще могат да се включат и българските предприятия.

……………………………………………………………………………………

4. Разходен подход към оценката на бизнеса и методи за реализацията му - метод на чистата стойност на активите, метод на ликвидационната стойност, метод на формулите.

През последните години в практиката все повече се налагат т.нар. алтернативни подходи за оценка на капитала на предприятията. Ето защо, анализът на тези подходи представлява определен интерес както за теорията, така и за практиката. В настоящата статия е направен опит да се покажат съдържателните характеристики на алтернативните подходи, като се изтъкнат техните преимущества и възможности.

Подходът на разходите заема важно място в групата на алтернативните подходи за оценка на капитала. Подходът на разходите (Cost approach) се основава на принципа на субституцията, т.е. оценяват се разходите за замяна на даден актив с аналогичен субститут със същото предназначение и полезност за инвеститора, като се счита, че той не би заплатил повече за даден актив, отколкото би му струвало придобиването на друг подобен актив. Подходът може да се приложи в един от следните варианти: метод за определяне на амортизираната заместителна стойност и метод за определяне на възпроизводителната стойност.

1)     Ликвидационна стойност. Не толкова стар метод както предишния, но близо до това. Базира се на следното: ако трябваше да получите колкото може повече пари днес, колко бихте взели за всички части на вашата компания? Например добри вземания биха стрували 80 стотинки за един лев, а материални запаси 60 стотинки. Този метод представлява снимка на пазарната стойност на това, което притежавате. По-добра, но въпреки това слаба като метод версия на този модел е Разходи за възстановяване, която отговаря на въпроса колко би ви струвало ако трябваше да направите това което имате като бизнес днес, при положение че трябваше да започнете от самото начало. Подобно на стойността според счетоводните книги, методът Ликвидационна стойност/ Разходи за възстановяване изхожда от остарялата концепция, че един бизнес струва само толкова колкото неговите активи.

Възстановимото физическо изхабяване се определя чрез разходите за ремонт. Тогава ефективното физическо изхабяване се определя от израза:

Dfe = разходи за ремонт / възст.с-ст + (1 - разходи за ремонт / възст.с-ст) * Df

 

Остатъчният експлоатационен срок на една машина е функция от редица параметри, като:

-         използваемост на машината;

-         възраст на машината в момента на закупуване и монтиране в предприятието;

-         условия, при които се експлоатира машината.

...............................................................................................................................

Използвана литература:

1)     Аврамова, С., „Аналитичен доклад за степента на готовност на сектор храни и напитки за прилагане на европейските стандарти”, Консултант и Агенция за пазарни проучвания, април - май 2003 г.,;

2)     Динков, Д., „България в европейската интеграция”, София, 2002 г.;

3)     Илиев, П., „Да сме нащрек с еврото и цените, все пак”, в. „24 часа”, 22.01.2005 г.;

4)     Кръстев, С., „Регионална политика на ЕС”, УНСС, 2004 г;

5)     Минчев, Д., „Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”, София, 2003 г.;

6)     Касабов, М., „Как да определите стойността на вашата компания; в. Дневник, вторник, 26 септември 2006 г.

..........................................................................................................................................

                  Темата е изготвена 2009 г.

                  Най-новата информация е от 2006 г.

                  Ключови думи: разходен подход, оценка, бизнес, методи, реализация, конкурентоспособност, метод на чистата стойност на активите, метод на ликвидационната стойност, метод на разходите, морално изхабяване, икономическо изхабяване, справедлива пазарна стойност, приватизация


Търси за: разходен подход | реализация | конкурентоспособност | метод чистата стойност активите | метод ликвидационната стойност | метод разходите | морално изхабяване | икономическо изхабяване | справедлива пазарна стойност | приватизация

Helpos.com >> Архив >> Финанси >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker