Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Софийски Университет “Св.Климент Охридски”

Факултет по педагогика

Дипломна работа

на тема:

Функции на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол

София, 2004 г.


Съдържание

Увод 2

Глава І. Теоретични аспекти на функциите на социалния работник при работа с деца 4

1. Същност на професията “социален работник”. Цел и принципи на социалната работа с деца 4

2. Функции на социалния работник 7

3. Необходими знания и умения на социалния работник за осъществяване на функциите му 12

4. Съдържание и направления на социалната работа с деца 14

Глава ІІ. Подготовка на емпиричното социологическо изследване 20

1. Формулиране на тема и цел на изследването 20

2. Задачи на изследването 21

3. Постановка на проучването 21

4. Програма на емпиричното изследване 22

Глава ІІІ. Анализ на резултатите от социологическото изследване 25

1. Провеждане на емпиричното социологическо изследване 25

2. Анализ на резултатите от проучването 25

3. Основни проблемни области при осъществяване функциите на социалния работник 59

4. Насоки за подобряване справянето на социалния работник с функциите му 61

Заключение 63

Приложение 1 65

Приложение 2 67

Библиография 70


Увод

С демократичните промени през последните години в нашата страна неминуемо бе и провеждането на реформа в социалната  сфера. Възприемат се нови принципи и цели на социалната работа, налагат се нови методи и средства, формулират се и се изпълняват нови функции на социалния работник. Всички тези изменения неминуемо доведоха не само до формирането на нови възгледи за същността и съдържанието на социалната работа с деца, но и наложиха нови измерения и обхват на задълженията на социалния работник. Те налагат нови изисквания към професионалната квалификация, към знанията и уменията, които следва да притежава социалният работник за да отговори на повишените изисквания и да съумее в максимална степен да окаже нужната помощ. Но при социалната работа с деца обхвата на комплекса от професионални роли силно се различава от тези при работата с възрастни, което е продиктувано от спецификите на детската възраст, от изключителната й динамика, нетърпимостта към консерватизма, чести прояви на импулсивни реакции, откази от регламент и пр.

Актуалността на темата е продиктувана от провежданата в момента Реформа за повишаване благосъстоянието на децата  в България, която налага необходимостта от изменения в обхвата на професионалните функции на социалния работник.

Целта на настоящата дипломна работа е разкриване на реализираните професионални функции от социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол, очертаване на съществуващите недостатъци и проблеми при тяхната реализация и извеждане на основни насоки за подобряването им.

Обект на анализ на дипломната работа са конкретните функции на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол, и очертаване на проблемите, свързани с тяхното осъществяване, които ще бъдат проучени въз основа на мнението и нагласите на работещите там медицински сестри и педагози.

За изпълнението на поставената цел се поставят следните задачи:

1) изясняване теоретичните аспекти на функциите на социалния работник, по-конкретно: очертаване на целите и принципите на социалната работа с деца, които са в основата за формулирането на функциите на социалния работник при работа с деца; характеризиране на необходимите знания и умения, които социалният работник следва да притежава за успешното изпълнение на професионалните си роли;

2) провеждане на социологическо емпирично изследване с цел очертаване на най-важните моменти от длъжността и дейността на социалния работник в Дома за медико-социални грижи, гр. Ямбол, да се изучат мнението и нагласите на медицинските сестри и педагозите за ефективността при изпълнението на функциите му;

3) анализ на резултатите от проведеното емпирично социологическо изследване, очертаване на проблемите, свързани с реализацията на функциите на социалния работник и очертаване на насоки за тяхното подобряване.

Заключение

При социалната работа с деца социалният работник овладява и прилага редица умения, най-общо характеризирани като комплекс от функции или професионални роли, като изборът на конкретната прилагана функция се предопределя от неговата компетентност. Функциите се реализират в конкретни ситуации, при което са подчинени на общата цел на социализиращия процес, именно интегриране на неравностойното дете в системата от социални отношения чрез преодоляване на неравностойността, а при невъзможност чрез корекции и компенсации. Водещите функции на социалния работник при работа с деца са: супервайзор (наблюдател на състоянието и поведението на детето в най-близкото му обкръжение); диагностик (анализатор на измененията в социалната ситуация в процеса на подпомагане и формулиране на стратегия за помощ за определено дете съобразно степента и характера на проблема на всеки случай); терапевт (насочване на детето към самостоятелно вземане на решение); социализатор (наричана още модератор - създаващ условия за преодоляване на собствените бариери и стимулиране желанието за включване в социалната среда); настойник (отговарящ за децата, лишени от родителски грижи); помощник и посредник (между децата и обществото).

От проведеното социологическо емпирично изследване и анализа на резултатите от него става видно, че в Дома за медико-социални грижи, гр.Ямбол, социалният работник осъществява всички от описаните функции. Бе отчетено обаче разминаване между реално отделяното време и внимание на определени функции и мнението на анкетираните за подредбата им по важност за развитието на детето. Бяха очертани и водещите причини според анкетираните за недостатъчното справяне с някои функции на социалния работник, обхвата на професионалната му квалификация и необходимостта от допълнително обучение.

Анализът на резултатите от проучването ни дава основание да се дадат следните препоръки към ръководството на Дома:

Библиография

  1.  Грънчарова, Г., Анж. Велкова, С. Александрова. Социална медицина, ВМИ-Плевен, 2002
  2.  Дерижан Ицка. Технология на социалната работа с деца, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2001
  3.  Паризов П. Организация и управление на социалните дейности, “Неофит Рилски”, Благоевград, 2000
  4.  Тепавичаров, Ив. Измерване и оценяване дейността на социалния работник, ЕТА, София, 1999
  5.  Закон за закрила на детето, обн. ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г., п.изм.бр. 63 от 15.07.2003 г.
  6.  Национална стратегия за  детето 2004-2006 г.
  7.  Правилник за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца, приет от Министерството на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 49 от 16.06.2000 г.
  8.  Доклад на Държавна Агенция за закрила на детето, 2003 г.
  9.  Интернет: сайт на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg), Министерство на здравеопазването (http://www.mh.government.bg), община Ямбол (http://www.obshtinayambol.org)

  

Дипломната работа е защитена с отличие през 2004 година, съдържа множество таблици, практически примери, актуална информация от чужди източници, теория, множество графики и анкети; направено е и емпирично изследване.

Ключови думи:социален работник, учреждения за социални грижи, национална програма, превенция, държавна стратегия; закрила на детето, социални дейности, модели на поведение, деца в нужда, групи социални дейности и стратегии.


Търси за: социален работник | учреждения социални грижи | национална програма | превенция | държавна стратегия | закрила детето | социални дейности | модели поведение | деца нужда | групи социални дейности стратегии

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker