Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


софийски университет „св. климент охридски”

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

РОДИТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОРЕКЦИЯ НА ЗАЕКВАНЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

/МАГИСТЪРСКА ТЕЗА/

София, 2004г.


Съдържание

Увод 3

Първа глава 5

1 НАРУШЕНИЯ НА ПЛАВНОСТТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 5

1.1 Заекването в детска възраст 5

1.1.1 Дефиниция, етиология и клинична картина на заекването 11

1.1.2  Актуалността на проблема - превенция и терапия на заекването в детска възраст 23

1.2 ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРУШЕНИЕТО НА ПЛАВНОСТТА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 26

1.2.1 Превантивни програми 26

1.2.1.1.  Връзката логопед - родител 28

1.2.1.2. Семинари за родители и движението "самопомощ" 30

1.З. ТЕРАПИЯ НА НАРУШЕНИЯТА в ПЛАВНОСТТА В РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 31

1. 3.1. Ролята на родителите в най-ранната терапия 32

1.3.2.1. Детето като пасивен участник 35

1.3.2.2. Детето като активен участник 36

1.3.2.3. Създаване на  позитивно  отношение  на  детето към речевото и цялостното се поведение 39

1.3.3. Проблемът рецидив 42

1.3.3.1. Рецидивът като част от терапията 42

1.3.3.2. Предупреждения за възникване на рецидиви 44

Втора  глава 49

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 49

2.1. ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 49

2.2 ЦЕЛИ НА ПРОВЕДЕНОТО ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 50

2.3 ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДАНЕТО 51

2.4. КОНТИНГЕНТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 52

2.5 МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 54

Трета глава 56

ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 56

Четвърта глава 81

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 81

ПРИЛОЖЕНИЕ 103

Заключение 106

Лumepamypa: 108


Увод

Макар заекването да остава все още като не напълно изяснен проблем, съвременната наука е изследвала и събрала вече много информация за някои от причините при физическото и психическото развитие на детето и социалните фактори, които го пораждат. Разбира се, все още много от тези изследвания и научни изводи са на хипотетична основа, но те все повече ни насочват по правилни пътеки и решения

Всеки логопед може да заяви убедително и авторитетно, че досега никой още в света не е доказал, че заекването се предава по наследство. Особено когато разтревожени родители споделят, че един от двамата или пък друг член от рода заеква. А това означава, че вместо чувство за вина, обреченост, отчаяние и примиренческо отношение, че този говорен недостатък "ще остане за цял живот при тяхното дете", се пораждат надежди и стимули за активна работа с професионални говорни специалисти. А също така и много активното включване на всеки член от семейството.

Вече са установени много фактори, които в различна степен влияят за редуциране и елиминиране на проблема или пък неговото задълбочаване. като много рядко изключение се счита заекването да е възникнало вследствие само на основата на един фактор. По-скоро говорим за група фактори, които си влияят взаимно и с различна доминанта. Примерно при физиологичните фактори трябва да се отчитат контрола върху моторния компонент на речевия акт, сетивното възприятие на детето и пр.

Въпреки невероятните постижения в много хуманитарни и медицински области, все още няма вълшебни лекарства, виртуозни хирургически способи, висши интервенции от супермодерни апаратурни, "бързи терапии" от големи специалисти и пр. За голямо съжаление много от родителите продължават да се надяват на подобни помощи при решението на проблема на тяхното дете.

Превенцията безспорно е по-резултатното действие, отколкото търсенето на закъснялата терапия. Но след като заекването е набрало първоначална скорост, то логопедът трябва да стане най-добрият съветник на родителите за словната и многопластова природа на заекването с компетентна и реалистична информация. А от своя страна родителят трябва открито и точно да информира логопеда за развитието на всички страни и симптоми на речевия проблем и цялостното поведение на детето. И естествено да поеме по-трудоемката част от работата при домашни условия.

Всеки логопед и родител могат да направят най-добра стратегия и реални планове за превенция и ранна терапия на заекването. И още по-здраво да изградят неизбежната връзка "логопед - дете - родител", която в световната практика вече започва масово да се налага.

И накрая, за да няма нереалистични очаквания, родителят трябва да знае, че превантивните мерки и ранна терапия могат да се окажат както кратък, така и продължителен процес с известни амплитуди на успехи и неуспехи.

Макар природата на превенцията да е сложно по всички изследователи, навлизайки в него чрез моята магистърска дипломна работа, аз ще се опитам да разгледам някои негови страни.

Заключение

В последно време все повече се налага изводът подхода в световната практика, че един от най-резултатните подходи за решение на възникналото нарушение на плавността на речта е превенцията.

Независимо как и кога се е появило, заекването е процес в развитие и вече все по-категорично се налага мнението, че не са единични факторите, които способстват за това. Но за да са налице резултатна превенция или необходима ранна терапия и логопедът, и родителите трябва да са наясно кои са точно тези фактори и каква е степента на тяхното въздействие.

От физиологично естество в общ план това включва речево-моторния контрол, сетивното възприятие и др.

В сферата на психо-социалните фактори това са: личностната характеристика на родителите (като отношение и поведение към детето), стил и взаимоотношения в семейството, личността и комуникативния стил на родителите, характеристика на личността на детето и пр.

А главните психо-лингвистични фактори са: речево и езиково развитие на детето, речник, артикулация, интонация, социална употреба на речта и пр.

При диагнозата трябва да се разграничат проблемите, свързани с езиковите колебания и първите типични черти на заекването.

При самата превенция връзката е главно между логопед и родител, а при терапевтичния процес тази връзка става триединна "логопед -дете-родител"

Много съвременни терапии и програми включват и различни подходи и методи. При превенцията и ранното въздействие като взаимодопълващи се приемат индиректния и директния подходи. И единият, и другият, могат да включват и традиционни и многовариантни методи.

Тъй като детската реч между е в бурен процес на развитие, тя е много уязвима, както споменахме по горе, от много фактори. Затова никога не трябва да се успокояваме, че дори и при успешна терапия заекването е напълно решено. всяка промяна около детето може да доведе до рецидив - тръгване на училище, смяна на квартала и училището, семейни проблеми, личностни проблеми, болести и пр.

Изследването показа, че могат да бъдат изработени специални родителски програми, с чиято помощ детето да преодолява с по-бързи и качествени темпове своето нарушение. Изводите, направени в изследването, ще бъдат адресирани както към колеги-логопеда, така и към родител, чието дете заеква.

Най-добрата мярка за предпазване от заекване и стабилизиране на плавната реч си остава постоянната грижа на родителите в продължение на няколко години, докато всички фактори, които биха стимулирали заекването в малка или голяма степен бъдат преодолени.

Безспорно в тази област предстоят да се направят още много проучвания и изследвания, за да може практиката да се обогати с повече прагматични решения.

Лumepamypa:

 1.  Белякова, Л. И., .Дьякова, E. A. (1998) 3aukaнue, Mockва.
 2.  Ценова,Цв., “Комуникативни нарушения в детската възраст” С. 2001
 3.  Ценова,Цв., “Диагностична карта за изследване на деца с комуникативни нарушения. В сп. Специална педагогика книжка 3. 1999
 4.  Bласовa, H. A., Бekkep, K. H. (1983) 3aukанue, Mockвa, Meguцuнa, 2-e издaнue.
 5.  Boлкoвa. A. C. (1989) Логопедия, Москва Просвещение.
 6.  Иванов, В, (1973), Логопедия, София
 7.  Стамов, В, Логопедия, Благоевград
 8.  Faber. A., Mazlish, E., (1980) How to Talk So Kids will Listen and Listen So Kids will Talk. Avon Books, New York.
 9.  Gregory, H., (1996) Handling Relapse in Handbook for Stuttering Specialists, SFA/NWU Workshop, USA.
 10.  Irwin, A., (1988) Stammering in Young Children, Thorsons, London.
 11.  Hill, D., Evaluation of Factors Related to Early Stuttering. In  Bernstein-Ratner, N., and Healey, E. Ch., (1999)  Stuttering research and practice, New Jersey, USA
 12.  Holms, T., & Masuda, M.,   Life change and illness and succeptibility.  In B. Dohrenwood & B. C. Dohrenwood (Eds), Successful life events, New York.
 13.  Kehoe, T., Stuttering: Science, tlierapy and practice, Casa Futura Technologies, Colorado, 1997.
 14.  Kent, B. D., (1983) Fact about stuttering: Neurologic perspective. Journal of Speec/i and Hearing Disorders, 48, USA.
 15.  Ramig, P., (1993) Parents - Clinicians - Child Partnership in Therapeutic Process of the Preschool- and Elemektary-Aged Child who Stutter. Seminar in Speech and Language, University of Colorado, USA.Silverman, F.H. (1996) Stuttering and others fluency disorders. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 16.  Silverman, F.H. (1976). Communicative success: A reinforce of stuttering. Perceptual and Motor skils, 43, USA
 17.  Van Riper, C. (1973), The treatment of stuttering. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
 18.  Schulze, H.I Johansen, H., (1986) Stottern by Kindern im Vorschulater Theoiy-Diagnostic-Therapy, Phoniatrische Ambulanz der Universitet Ulm.
 19.  Starkweather, C.W., Fluency and stuttering, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
 20.  Stuttering words (1995). Stuttering Foundation of America, Memphis, USA
 21.  Van Riper, C. and Emerick, L. (1984). Speech Correction: An Introduction to Speech Pathology and Audiology (7th ed.), Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
 22.  What the teacher can do to help the child who stutter (1992) National stuttering project, USA. 22. Yairi, E., Ambrose, N., Paden, E., (1996) Predictive Factors of persistence and recovery: Pathway of children stuttering. Journal of Communication Disorders, 29, 51-77.

Дипломната  работа  е защитена през 2004 година и съдържа  таблици  и  схеми.

Ключови  думи:  заекване, превенция и терапия на заекването, логопед, родители, рецидив, клинична картина,  емпирично изследване.


Търси за: логопед | родители | клинична картина | емпирично изследване

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker