Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет гр. Варна

Курсова работа

на тема:

Народонаселение, етнически групи,

вероизповедание и религиозни общности в България

2004

Съдържание:

Икономически университет гр. Варна 1

ВЪВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА І 5

ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 5

1.1. Формиране на българската нация 5

1.2. Демографски и антропологични характеристики 8

1.2.1. Брой и динамика на населението 8

1.2.2. Видове структури на населението 12

ГЛАВА ІІ. 21

ЕТНИЧЕСКА ПЪСТРОТА 21

1.3. Историческо формиране на етническата структура на българското население 21

1.4. Етноси 26

1.4.1. Българи - /вж. Глава І, т.1,2 и Глава ІІ, т.1/ 26

1.4.2. Турци 26

1.4.3. Роми 29

1.4.4. Гагаузи 30

1.4.5. Арменци 32

1.4.6. Куцовласи и каракачани 34

1.4.7. Власи и румъни 35

1.4.8. Шопи 39

1.4.9. Българските евреи 42

1.4.10. Гърци 46

ГЛАВА ІІІ 52

РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ 52

1.5. Православни християни 53

1.6. Католици 57

1.7. Мюсюлмани 58

1.8. Други религиозни общности 58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59

Използвана литература: 60

ВЪВЕДЕНИЕ

Българският народ има хилядолетна история. С книжовен език, единна култура и държавна традиция, той  съществува повече от 13 века. Българската държава на сегашната територия в Европа е създадена през 681 г.

Оттогава името на страната не е променяно. Българската народност възниква през вековете като сплав от множество народностни племена, от които са ни известни тракийските, славянските и прабългарските. Много от тях са били носители на държавност.

По света живеят около 15 милиона души с български корен. Населението на днешна България е 7,8 милиона жители. Етническите българи, заедно с турци, роми, албанци, евреи, арменци и др., формират българската нация. Според законите те имат всички права и възможности да възпроизвеждат своята самобитност.

ГЛАВА І  

ГЕОГРАФИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

  1.  Формиране на българската нация

Населението на България - неговият брой, народностен състав, естествен и механичен прираст и разпределение, е резултат на историко-икономическото развитие на страната. Многовековната и бурна история на България е оставила трайни следи върху населението.

През днешните български земи, по време на Великото преселение на народите, са преминали келти и готи, авари и хуни, маджари и кумани и много други. В по-късните векове са се заселвали немци, евреи ...  От тук са преминавали кръстоносните походи. Всички тези "пътешественици" са оставили някакви следи в реалностите на страната. Смята се обаче, че при възникването на българската народност (славяноезичните българи) през периода VII-IX в. основополагащо значение имат славяните и в по-малка степен - прабългарите-тюрки, елинизираните и романизирани траки. Всъщност, населението на България се оформя от сливането на тези три основни етнически групи.

Основана през 681 г., България е една от най-старите европейски държави. Но дори с 13-вековната си традиция тя е млада в сравнение с историята    на цивилизацията в днешните български земи. Тези земи са били населени още от времето на палеолита. Тук, в района на град Монтана, е открит образец на писменост отпреди около 6800 години (древноегипетското писмо например се датира към края на IV хил. пр.н.е.). Това е каменна плочка, на която в четири реда са изписани 24, все още неразчетени знака. Край черноморското пристанище Варна пък през 1972 г. бе намерено най-старото златно съкровище в Европа (от епохата на халколита, т.е. отпреди 60 века). Сред предметите, чието общо тегло е 1516 грама, има и владетелски символи, което означава, че в най-дълбока древност в този район е съществувало държавно образувание, неизвестно и все още непроучено от историците. Етническата принадлежност на хората, които са създали тези шедьоври, също е неясна.

………………

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Населението е основен фактор за развитието и териториалното разположение на производителните сили. В това отношение най-голямо значение имат броят на населението и на трудовите ресурси, тяхната квалификация, образователен ценз, професионална подготовка, биологическата, половата и възрастовата структура, както и традициите, производственият опит и трудовите навици на отделните народностни групи, психологическите им особености и др.

Населението на България - неговият брой, народностен състав, естествен и механичен прираст и разпределение е резултат на историко-икономическото развитие на страната. Многовековната и бурна история на България е оставила трайни следи върху народонаселението.

Използвана литература:

1. Физическа и социално-икономическа география на България 2002/2003, София

2. География на България; Част І  - Природа, население, селища;София, 1999г.

3. Живка Стаменова. Гагаузи. Общности и идентичности в България, София, 1999.

4. Емил Боев. Не заблудата, а лъжата за гагаузите. Добрич, 1998.

5. в-к "Македония", брой 37, 14 октомври 1999 г.

6. www.knigite.bg

7. www.omda.bg

8. www.bok.at/bg/geschichte.htm

…………………………

Темата съдържа една таблица

Темата е изготвена 2004г

Ключови думи: формиране на българската нация, демографски и антропологични характеристики, брой и динамика на населението, видове структури на населението, историческо формиране на етническата структура на българското население, религиозни общности в България.


Търси за: формиране българската нация | демографски антропологични характеристики | брой динамика населението | видове структури населението | религиозни общности България

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker