Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

Катедра по социална педагогика

РЕФЕРАТ

По Социално законодателство и социална защита

на тема:

Социално законодателство на Република България относно правата на инвалидите

спец. Социални дейности

гр. Шумен, 2006 г.

Съдържание:

1. Увод 2

2. Трудова заетост. 4

3. Достъпна битова и околна среда. 5

4. Социално-икономическа защита. 7

5. Финансиране. 9

6. Устройство. 10

7. Административно-наказателни разпоредби и имуществени санкции. 11

Използвана литература: 12

1. Увод

Според Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, който урежда правото на рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, тяхната защита и произтичащите от това задължения на държавните органи, общините, стопанските и обществените организации в страната, "и н в а л и д" е всяко лице, независимо от възрастта му с физическо, сетивно или умствено увреждане, което затруднява социалното му интегриране и участие в обществения живот, възможностите му за общуване и обучение или трудовата му реализация.

По същия закон "инвалид с трайно увреждане" е лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

"Рехабилитация" е последователен и непрекъснат процес, имащ за цел подпомагане на инвалидите да достигнат оптимално физическо, интелектуално, психическо и социално равнище на дейност и да го поддържат при запазване стандарта и качеството на живот и разширяване степента на независимостта им.

"Социална интеграция" е комплексен процес, предназначен да поддържа способностите на инвалиди за самостоятелен живот и пълноценни обществени отношения.

Техническите помощни средства и съоръжения са технически пособия, които заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават възможностите на инвалидите за самообслужване и за трудова дейност.

Специализираните предприятия са търговски дружества и кооперации на инвалиди, които осигуряват специални условия на труд при определено съотношение на здрави и трудоустроени лица.

"Начална рехабилитация" е комплекс от дейности за развитие на умения за ориентация и комуникация на лица с увреждане.

"Национално представени организации на инвалиди" и "организации за инвалиди" са тези организации, които представляват инвалидите при условия и по ред, установени с акт на Министерския съвет.

……………………………….

Инвалидите имат право да работят в интегрирана работна среда, както и на трудоустрояване при условия и по ред, установени в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител.

Работодатели, които приспособяват работни места за инвалиди, се стимулират със средства от фонд "Рехабилитация и социална интеграция", а на работодатели, които са наели на работа инвалиди с трайни увреждания, се предоставят средства от фонд "Професионална квалификация и безработица".

Паричните обезщетения за временна неработоспособност на лица, трудоустроени по повод на временно намалена и трайно намалена трудоспособност, според причината, породила заболяването или травмата, са за сметка съответно на фонд "Общо заболяване и майчинство" или фонд "Трудова злополука и професионална болест".

………………………………….

Според чл. 35. от Закона на защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите: “Инвалидите с трайни увреждания имат право на обществено осигуряване, здравно осигуряване и на осигуряване при безработица при условия и по ред, установени с Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.”

Според чл. 36. от същия Закон “Инвалидите с трайни увреждания, които не могат сами или с помощта на своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на социално подпомагане при условия и по ред, установени в Закона за социалното подпомагане.”

Използвана литература:

  1.  Колектив, Закон за интеграция на хората с увреждания; Закон за социално подпомагане”, Изд. ВИА, 2005.
  2.  Гичев, С., Здравно и социално осигуряване”, Изд. Мараш, 1999.
  3.  Динев, М., Контрол в социалното управление”, Изд. Тракия-М, 1999.

Темата е разработена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

социално законодателство, социална защита, права, инвалиди, рехабилитация, социална интеграция, увреждания, социално-икономическа защита


Търси за: социално законодателство | социална защита | инвалиди | рехабилитация | социална интеграция | увреждания | социално икономическа защита

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker