Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

Р Е Ф Е Р А Т

По Социално-нормативен тренинг

на тема:

Социално-нормативен тренинг - същност и начин на осъществяване

спец. Социални дейности

гр. Шумен, 2005 г.

Съдържание:

1. Тренинг 2

2. Връзка между социално-нормативния и социално-психологическия тренинг 3

3. Социално-нормативен тренинг 4

Използвана литература: 9

………………………………………………..

СНТ е вид тактично обучение на лица (студенти), диференцирани в отделни групи. Обучителният процес предполага придобиване и/или усъвършенстване на специалните знания и умения в социално-законодателната сфера по пътя на използване на собствения опит на участниците и провокирането на активно общуване между тях от страна на водещия на тренинга. Заедно с това участниците усъвършенстват своите умения да общуват, да разрешават конфликти и да анализират собственото си поведение, поведението на партньорите и на групата като цяло.

Опорните точки в основата на СНТ са:

Използвана литература:

  1.  Военкинова, Ж., Колев, Г., „Социална педагогика, Шумен, 2004.
  2.  Военкинова, Ж., Мануелян, М., Дневник на студенти-стажанти за преддипломен педагогически тренинг и практикум, Шумен, 2006.
  3.  Колев, Г., Георгиева, Б., „Социалната работа в сферата на социалното подпомагане”, Шумен, 2003.
  4.  Колев, Г., Кусев, Ив., „Управление на социалните дейности”, Шумен, Антос, 2004.

Темата е разработена 2005 г.

В разработката няма таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

социално-нормативен тренинг, социално-психологически тренинг, общуване, група, контент


Търси за:

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (23 лв)  21.85 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker