Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

РЕФЕРАТ

Социално осигуряване на фирмата

2006 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Разходи за персонал на фирма „МИНЕРВА Перник” АД 3

2. Осигурител и осигурени лица 3

3. Паричното обезщетение за безработица 4

4. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 6

5. Здравноосигурителна вноска на осигуреното лице 10

Използвана литература 13

...............................................................................

2. Осигурител и осигурени лица

          Осигурени лица са всички работници и служители, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране във фирмата.

Осигурител е фирмата в ролята си на юридическо лице, което има задължение по закон да внасят осигурителни вноски за работниците и служителите си.

Регистрацията в Националния осигурителен институт се извършва служебно въз основа на данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите и от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

След периодично представените от работодателите данни в Националната агенция за приходите за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, пенсионно осигуряване и декларация за дължимите суми по тях общо за всички лица, подлежащи на осигуряване се изчислява окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата, работещи във предприятието. Той се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Осигурителните вноски се внасят за сметка на осигурените лица и се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

Осигурителни права имат всички лица, които са подлежали на задължително осигуряване за всички рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца и не получават други доходи, било то пенсии или други и не са били осигурявани за тях. Осигуряването за безработица е задължително за всички работници и служители наети на трудов договор във фирма „Минерва Перник” АД. Вноските се правят върху брутния трудов доход и се разпределят в съотношение 3:1 в полза на работодателя.

...........................................................................

Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице се определя върху доход и се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:

- 2000 - 2001 г. - 80:20;

- 2002 - 2004 г. - 75:25;

- 2005 г. - 70:30;

- 2006 г. - 65:35;

- 2007 г. - 60:40;

- 2008 г. - 55:45;

- 2009 г. и следващите години - 50:50:

а) осигурителните вноски са изцяло за сметка на работодателя или ведомството, когато това е предвидено в закон;

б) за служителите в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване;  вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой;  вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася;

в) работодателят внася вноските едновременно с изплащането на възнагражденията, включително и за авансови плащания; частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс

................................................................

Използвана литература

  1.  Кодекс за социално осигуряване
  2.  Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
  3.  Интернет

........................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа таблици и примери.

Ключови думи:

социално осигуряване, осигирител и осигурени лица, парично обезщетение за безработица, осигурителен стаж и доход, обезщетение при безработица, здравноосигурителна вноска


Търси за: социално осигуряване | парично обезщетение безработица | осигурителен стаж доход | обезщетение при безработица | здравноосигурителна вноска

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker