Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Медицински университет - София

КУРСОВА РАБОТА

По Приложна социология в здравеопазването

На тема:

Социологичният метод в управлението на малки групи в здравеопазването

Спец. Здравни грижи

София, 2007 г.


Съдържание:

1. Дефиниране на социологията 3

2. Принцип на децентрализация 4

3. Понятието “група” 4

4. Социално управление в здравеопазването 5

5. Изследване на малките групи: социометричен метод 5

6. Събиране на информация чрез социометричния метод 7

Използвана литература 9


…………………………………….

В социологическата система на обществото действат всеобщи, общи и частни закони и закономерности. Социологията изучава общите закони на човешкото общество. Медицинската социология има за обект медицината, разглеждана като подсистема на социологическа система на обществото. Нейният предмет е изучаването на социологическите взаимовръзки и взаимодействия, закони и закономерности на развитието и функционирането на медицината като обществена система и структура т.е. в рамките на социологическата система на обществото. Тази система е изградена въз основа на критерия “дейности”, поради факта, че дейностите произтичат от потребностите на обществото, групата, човека.

Обществото като цяло, социалните групи в обществото и отделният човек за да съществуват, трябва да задоволяват своите потребности, което става по механизма потребности - интереси - поведение. Човекът е социално общество и неговото поведение се води не само от личния интерес и заплата - твърдение, застъпено в теорията на Фредерик Уинслоу Тейлър, считан за основател на научния мениджмънт. Поведението на човека се направлява и от колективната, груповата атмосфера, установено от Джордж Елтън Майо, който със своите Хауторнски изследвания прави преврат в мениджмънта с издигането на човешките и социалните страни на труда. Той установява, че в групата отделният човек се стреми към взаимодействие с другите хора, търси приятелство и колегиалност, а това е най-силният човешки стремеж. Той се обуславя от потребността на човека за принадлежност към групата, в която работи, за сигурност, социален комфорт и лично самочувствие. Тези чувства са основа, необходимо условие за всяка работа, включително в системата на здравеопазването.

……………………………

Социалното управление в здравеопазването обхваща официалните и неофициалните междуличностни и междугрупови отношения, създаващи специфична социална атмосфера в работната среда. Много е важно тези отношения непрекъснато да бъдат оптимизирани защото социалната атмосфера влияе върху:

Проучванията на социалната атмосфера, на формалните и неформалните социални групи в здравеопазването, на взаимоотношенията е възложено с помощта на социологическите методи. Явления като мотивация, избор на професия, неудовлетвореност от работа, престиж на лекарската професия, авторитет на ръководителя и други са обект на такива проучвания, а получената информация ще спомогне за формирането на перспективна здравна политика и ефективен мениджмънт.

......................................................................

Друга позиция е закона за социалната гравитация според който закон сплотеността на групата е правопропорционална на влечението един към друг в групата, и обратнопропорционална на пространствената дистанция между тях. Следователно ефективността от работата може да се увеличи с намаляването на дистанцията между официалната и неофициалната група. Социологичен закон - като изходна позиция на Морено за приложението на социометричния метод, означава че висшите форми на колективна организация произлизат от по-простите. Оттук следва че не е необходимо преустройство на макроструктурата, а ефектът да се търси в макросоциологическите промени за малките групи.

При социодинамичния закон, човешката привързаност се разпределя неравномерно. Голямата част от емоциите е ориентирана към малката част от членовете на групата, т.е. “звезди”. Голямата част от участниците не получават такива емоции, т.е. те са “социометричен пролетариат”. Увеличаването на групата засилва това различие, което може да се заличи само със “социометрична революция”.


Използвана литература

  1.  Доц. Черкезова, «Социологически аспекти на общественото здравеопазване».
  2.  В. Борисов, З. Глутникова, Ц. Воденичаров, «Ново обществено здравеопазване», 1998 г.

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

социология, принцип на децентрализация, социална група, социално управление в здравеопазването, изследване на малки групи, социометричен метод, събиране на информация, социометричен критерий


Търси за: социология | принцип децентрализация | социална група | социално управление здравеопазването | изследване малки групи | събиране информация

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2019 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker