Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Бургаски свободен университет

КУРСОВА РАБОТА

По Социология

На тема:

Конфликтът като социално явление

Специалност: Журналистика

2007 г.


Съдържание:

1. Характеристика на конфликта 3

2. Предмет и обект на конфликта 3

3. Структура на конфликта - основни елементи 4

4. Етапи и фази на конфликта 5

5. Оценка на резултатите от конфликта 6

6. Профилактика и предотвратяване на конфликти. Отстраняване на причините за конфликт 7

7. Управление на конфликта 8

8. Етапи на постигане на споразумение за разрешаване на конфликта 8

9. Стратегии за изход от конфликта 9

10. Методи за разрешаване на конфликтите 10

10.1. Концепция на В. Ури 10

10.2. Методика на Алън Фили 10

10.3. “Идеален модел” на Дж. Фолгър 11

10.4. Преговори 11

Заключение 12

Използвана литература 13


1. Характеристика на конфликта

Конфликтът е вечно социално явление, което е характерно за всички общества, култури и народи. Той има универсална природа - присъщ е както на общия човешки социум, така и на всеки отделен индивид. Всяка личност през своя индивидуален житейски път е изправена и въвлечена в множество конфликти с различна интензивност, характер и продължителност.

Конфликтът по своята природа е изключително сложно и многообразно социално явление. Той е форма на проявление на противоречията - универсален и вечен човешки феномен, базиран на динамичното взаимодействие между най-малко две противоборстващи страни, причинен от различни интереси, потребности, цели, ценности, мнения и недостиг на ресурси, в които се използват средства от най-различно естество за достигане на целите и удовлетворяване на интересите, завършващ с победа, поражение, компромис или взаимноприемливо решение.

Конфликтът е вид, степен, форма, острота на проявление на противоречието. Вън от противоречието няма конфликт, а без обект (материален или духовен) няма противоречие. За всеки конфликт си има и причина. Причината за конфликта е това явление, което предопределя неговата поява, последващо развитие и в крайна сметка неговия завършек. В основата на причината на всеки конфликт стои обаче определена осъзната потребност, която се проявява като интерес. Но не всеки интерес води до конфликт между субектите, а само този, който е свързан с удовлетворяването на дефицитни потребности. Формулата за причинността на конфликта може да бъде представена като единна система, съставена от три елемента: субекти, интереси, действия. Интересите се явяват подбудители на активността и действията на субекта. Общото между потребностите и интересите е, че те имат отношение към стремежите на хората и съответстващото им поведение.

.......................................................

Втората фаза е възникване на предконфликтна ситуация. При нея взаимодействащите си страни ясно и непосредствено осъзнават реалното нарушаване на интересите си.

За преминаване към втория етап на конфликта е нужен формален повод, който да подтикне взаимодействащите си страни към предприемане на активни действия. Този формален повод е инцидентът, който е и първата фаза на открития етап на протичането на конфликта.

Инцидентът е първото открито противопоставяне между страните, в което те се атакуват, прибягвайки до различни методи, включително и силови, с които се стремят да решат конфликта в своя полза. След инцидента настъпва втората фаза на открития етап на конфликта- ескалацията.

Ескалацията на конфликта се характеризира с рязко усилване на взаимно насочените действия на опонентите. В тази втора фаза противоборството между взаимодействащите си страни достига своя връх. Ескалацията може да бъде непрекъсната - с непрестанно нарастване на напрежението и силата на взаимодействие между страните, и вълнообразна - когато напрежението и силата на взаимодействие ту се покачва, ту спада. Ескалацията може да завърши с кулминация. Кулминацията е връхната точка на ескалацията и представлява най-силното изражение на конфликтното взаимодействие между страните.

..............................................

Най-универсалният и ефективен метод за разрешаването на конфликтите е преговарянето. Преговорите задължително се провеждат при съблюдаване на равнопоставеността между страните и се търсят взаимноприемливи и компромисни решения, основани върху баланса на интересите, с крайна цел постигане на съгласие, реализирано или по директен начин между страните, или с помощта на трета неутрална страна.

Преговорите могат да протекат както стихийно, така и организирано. Разумната и целенасочена организация на преговорния процес увеличава вероятността и шансовете за достигането до краен взаимноприемлив резултат.


Използвана литература:

  1.  Димитров, Д., Конфликтология, УИ Стопанство”, 2004.
  2.  Интернет

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

конфликт, предмет и обект на конфликта, структура, етапи и фази, предотвратяване на конфликт, управление на конфликт, методики за разрешаване на конфликтите, преговори


Търси за: конфликт | етапи фази | предотвратяване конфликт | управление конфликт | преговори

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker