Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Варненски свободен университетЧерноризец Храбър”

КУРСОВА РАБОТА

По Социална психология

На тема:

Конформизъм и подчинение

гр. Варна, 2008


Съдържание:

1. Конформизъм и подчинение 3

2. Конформизъм 3

2.1. Класически експерименти и изследвания на конформизма 4

2.2. Фактори оказващи влияние върху конформизма 7

2.2.1. Характеристиките на индивида, който е изложен на натиск от страна на групата 7

2.2.2. Характеристики на групата 8

2.2.3. Отношение между индивида и групата 9

2.3. Видове конформизъм. Защо хората се конформират? 10

2.3.1. Информационно влияние (информационен конформизъм). 11

2.3.2. Нормативно влияние (нормативен конформизъм). 11

3. Подчинение 12

3.1. Класически експерименти и изследвания на подчинението 12

3.2. Фактори, които оказват влияние върху подчинението 13

3.2.1. Източници на властта на авторитета 13

3.2.2. Близост на жертвата в пространството 14

3.2.3. Влияние на групата 14

3.3. Видове власт/подчинение 14

3.3.1. Власт основана на награди 14

3.3.2. Власт основана на принуда 14

3.3.3. Експертна власт 15

3.3.4. Информационна власт 15

3.3.5. Референтна власт 15

3.3.6. Легитимна власт 15

4. Положителни и отрицателни следствия от конформизма и подчинението 15

Използвана литература 18


1. Конформизъм и подчинение

Конформизмът и подчинението са форми на социално влияние.

Конформизъм има, когато индивидът променя атитюда (индивидуалните си становища) и поведението си, за да постигне хармония с атитюда и поведението на групата.

За подчинение говорим, когато индивидът променя своето поведение, за да изпълни преките заповеди на легитимен авторитет.

Между конформизма и подчинението съществуват съществени разлики, макар че и в двата случая става дума за най-мощните форми на социално влияние. На първо място, натискът за конформиране се упражнява по типичен начин от равни, ползващи се от същия статут като обекта, докато натискът за подчинение се упражнява от авторитет с по-висок статут. При конформизъм групата не се стреми да упражнява целенасочено влияние или да наблюдава реакциите на индивида (не е нужно дори групата да осъзнава, че индивидът съществува). Напротив, подчинението предполага, че авторитетът иска да упражнява влияние и да наблюдава как подчиненият се покорява на заповедите му. Друга съществена разлика между конформизъм и подчинение е, че индивидите, които се конформират, имат подобно или идентично поведение на това на източника на влияние, докато подчиняващите се индивиди, често имат поведение, което се различава от това на източника на влияние.

…………………………………..

2.2.1. Характеристиките на индивида, който е изложен на натиск от страна на групата

Измежду индивидуалните характеристики, които могат да оказват влияние върху конформизма, две се разглеждат с по-голямо внимание: националност и пол. Предполага се, че тези характеристики са важни, защото опитът от социализацията е различен при мъжете и жените, както и при индивидите, които израстват в различни общества.

Милграм сравнява конформизма в две съвременни общества - Франция и Норвегия. На индивиди от двете националности се внушава, че мнозина от техните съотечественици не са съгласни с твърдението им по отношение на задача за слухово различаване. Резултатите показват, че норвежците се конформират повече от французите независимо от факта, че изследваните субекти са отговаряли публично и индивидуално и независимо от факта, че други членове на групата са критикували субектите за тяхното отклонение или са мълчали. Въз основа на тези резултати Милграм заключава, че французите са в по-голяма степен независими, отколкото норвежците. Възможни са, обаче и други заключения. Според Уилис и Левин е възможно французите, не да са независими в по-голяма степен, а просто да изразяват т.нар. нонконформизъм, който е свързан с противопоставяне срещу натиска. Да не забравяме обаче, че нонконформизмът не е свобода от конформизъм, а по-скоро е конформизъм с обратен знак.

Втората личностна характеристика е полът на субекта или т.нар. гендер (социален пол). Първите изследвания показват, че жените се конформират в по-голяма степен. Настоящите изследвания го потвърждават, но възникват разногласия, отнасящи се до важността на разликата между половете и причините, които я пораждат.

…………………………

2.3.2. Нормативно влияние (нормативен конформизъм).

Това влияние е свързано с желанието на индивида да получи награда от групата и/или да избегне наказание. В този случай поведението на хората се възприема като норма.

Съществуват доказателства, които сочат, че страхът на изследваните лица, че ще бъдат санкционирани от групата ако не се конформират, си има основание. Много трудове сочат, че членовете на дадена група действително не обичат и отхвърлят лицата, които се отклоняват от консенсуса на групата.

Както в случаите с информационния конформизъм и нормативното влияние се проявява в по-голяма степен в едни ситуации, отколкото в други. Публичният отговор, например повишава нормативното влияние, тъй кано изследвания субект знае, членовете на групата наблюдават отговора му. Предвиждането на бъдещото взаимодействие повишава нормативното влияние, тъй като изследваното лице вярва, че в бъдеще членовете на групата ще го накажат за отклонението му.

Съществува общо предположение, че нормативното влияние има по-малко възможности да доведе до лично съгласие, отколкото информационното влияние.


Използвана литература:

  1.  Московичи,С. (2006) Социална психология,

София - изд.Дамян Яков

  1.   Чалдини,Р.(2005) Влиянието - психология на убеждаването

София- изд. Изток-Запад

  1.  http://bg.wikipedia.org/wiki
  2.  http://bulgarian-psychology.com
  3.  http://www.psihologia.net

Темата е изготвена 2008 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

конформизъм, подчинение, информационен конформизъм, нормативен конформизъм, власт на авторитета, жертва в пространството, влияние на групата, видове власт, следствия от конформизма и подчинението


Търси за: конформизъм | подчинение | информационен конформизъм | власт авторитета | жертва пространството | влияние групата | видове власт

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker