Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Стратегия за сигурност на младежи над 18 годишна възраст, напускащи домове

2006 г.


Съдържание:

1. Текущо състояние на проблема 3

2. Закони и споразумения, гарантиращ правата на лицата в неравностойно положение в Република България 4

2.1. Закони 4

2.2. Споразумение за сътрудничество в областта на политиката по заетостта и квалификацията 5

2.2.1. Общи условия 5

2.2.2. Образование и професионална квалификация 6

2.2.3. Практически действия и резултати 7

3. Реакция на младежите над 18 годишна възраст към инициативите за помощ, насочени към трудовата им реализация 8

4. Проекти за интеграцията на младежите, напускащи домове 9

4.1. Проект “Интеграция на младежите, напускащи домове” 9

4.2. Проекти през 2005 година 11

4.2.1. Проект "Моето ново начало" на Общинска агенция за устойчиво развитие, гр. Карлово 11

4.2.2. Проект "Животът е прекрасен" на гражданска група "На живо", гр. София 12

4.2.3. Проект "Лятна морска академия 2005" на Морски клуб "Приятели на морето", гр. Варна 12

4.2.4. Проект "Нашата мечта - компютър у дома" на Община Шумен, гр. Шумен 13

4.2.5. Проект "Цветарството - една възможност за социална реализация" на Сдружение "Информационен център - Хасково", гр. Хасково 13

4.3. Проекти през 2006 година 14

4.3.1. Мобилна академия “Старт в живота” на сдружение “Общинско училищно настоятелство”, гр. Габрово 14

4.3.2. “Заедно” на организация на българските скаути, гр. Пловдив 15

4.3.3. “Младежки клуб за подкрепа, обучение и реализация” на Сдружение “Опора”, гр. Русе 15

4.3.4. “Занаяти” на сдружение “Екон - еко концепция”, гр. София 16

4.3.5. “Творчески и трудови занимания с деца и младежи в институции” на Фондация “Покров Богородичен” 16

4.3.6. “Аз мога да се справя” на клуб “Отворено общество”, гр. Стара Загора 17

4.3.7. “За нашите деца - успешен старт в живота” на сдружение “Местна инициативна група”, гр. Трън 17

Използвана литература 19


……………………………………………….

Законът за народната просвета регламентира правото на гражданите на образование и квалификация, без да се допускат ограничения, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение. Законът за народната просвета регламентира и откриването на държавни обслужващи звена със социално предназначение, каквито са домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. С Правилника за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на децата, лишени от родителска грижа, се урежда редът и условията за настаняване и организацията на дейността по отглеждането и възпитанието им.

Законът за професионалното образование и обучение осигурява нормативната основа за усъвършенстване на системата за професионално образование и обучение. Програмите за придобиване на професионална квалификация правят професионалното образование и обучение практически достъпно за всички потребители на образователни услуги, независимо от възрастта им, входящото им образователно и квалификационно равнище. Съгласно чл. 32 от ЗПОО за лицата със специални образователни потребности се организира професионално образование и професионално обучение по програми, съобразени със здравословното им състояние или със социалния им статус.

Чл. 58 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта създава също предпоставки за осигуряване на професионална подготовка на лица от неравностойно поставени на пазара на труда групи от населението. В тази категория попадат и младежите - възпитаници на домовете за деца, лишени от родителска грижа, завършващи образователна степен и над 16-годишна възраст.

С приемането на Закона за закрила на детето се създава нормативна база за гарантиране правата на детето, заложени в Конвенцията на ООН за защита правата на детето.

……………………………………

Бюрата по труда, съвместно с Педагогическите консултационни кабинети полагат своевременно грижи за професионалното ориентиране и насочване и за професионалното и трудовото мотивиране на младежите от домовете за деца. Преди завършване на учебната година училищните ръководства, с помощта на местните бюра по труда, провеждат срещи с учениците и работодателите за запознаване с перспективите за работа, с условията на труд за практикуването на различните професии, с основите на трудовото право, с възможностите за повишаване на професионалната квалификация и т.н. Не винаги, обаче, тези срещи са достатъчно задълбочени и ефективни. Към момента се отчита и крайният недостиг на желаните от младежите работни места с престижен характер и с възможности за добра професионална кариера. Предлаганите свободни работни места често са от кръга на трайно незаетите поради техните непрестижни характеристики - непривлекателни условия на труд, отдалеченост от местоживеенето, ниско заплащане и негарантиране от страна на работодателя на други трудови и социални условия и т.н.

……………………………………………

Проектът “Творчески и трудови занимания за деца и младежи в институции”, разработен от фондация “Покров Богородичен”, цели да даде по-добра подготовка за самостоятелен живот на деца от Домовете за деца, лишени от родителски грижи “Асен Златаров” и “Пенчо Славейков”, чрез формиране на трудови навици, полезни умения и възпитание на нравствени добродетели, както и създаване на устойчива практика, която се самофинансира, чрез ангажирането на децата от Домовете в професионално организирана творческо-трудова дейност. Конкретни дейности по проекта са:

…………………………………..


Използвана литература:

  1.  Национална програма “Социална интеграция и професионална реализация на младежите - възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в България” (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката).
  2.  Подготвителен проект във връзка с образование, основано на подхода “Умения за живот” за деца, настанени в ДОВДЛРГ в България - Министерство на образованието и науката / Уницеф (http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/jointprojects/unicef/unicef1.html).
  3.  http://www.wcif-bg.org/sr/15/Social-responsibility-of-FIB-fund - уебсайт на Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ).

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

трудова реализация на младежи над 18 годишна възраст, образование и професионална квалификация, проекти за интеграция на младежите от домовете за деца, лишени от родителска грижа


Търси за: образование професионална квалификация | лишени родителска грижа

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker